118
Rakirana uriaaqaroonara dufi dufi qira innaaru.
Yaaweefa andeeqarafa marinara mina dufi dufi qimamaqaaqa.
Mina faiqí aanaaseera aidirafa naaru naaru marifa maridanoo.
Isaraee maqannaasa maaqi qiaqa.
Yaaweena faiqí aanaaseera aidirafa naaru naaru marifa maridanoo.
Anutuna aanaiqikirausa mariasa maaqi qiaqa.
Yaaweena faiqí aanaaseera aidirafa naaru naaru marifa maridanoo.
Aiqama mina amooqimariasa maaqi qiaqa.
Yaaweena faiqí aanaaseera aidirafa naaru naaru marifa maridanoo.
Qeeqa teerookiqari Yaaweena aaraafananoo mifa iriseenoo qini oosana oosana teerookinaana idukuqisanau.
Yaaweefa qini faqa marinara sia qinee rufiaanaura.
Moo fannoo sia amana mandaikamma qimaqaannoo.
Yaaweefa dadaaqi marifa marinara qinee Yaaweefa qini namuqaauqa rafaaqafu nimaqee marina qafaanaura.
Yaaweena saqarikirafa amiqirafa uriqarafa maridanoo.
Faiqí faiqisaa mundirafa ureeqanoo maridanoo.
Yaaweena saqarikirafa amiqirafa uriqararafa maridanoo.
Faiqí faiqi uriqararausasaa mundirafa ureeqanoo maridanoo.
10 Moomoo namuqaauqa qini darirara fiqu fiqumma fufaqa qinee Yaaweena afeekannai misa naru taikaqiafana.
11 Misa qini fiqu fiqumma aiqamai datimma fufaqa qinee Yaaweena afeekannai misa naru taikaqiafana.
12 Qini namuqaauqa nunukara foora qini fiqu faiqu idaqa qausana qoomara foora fasa fasi marufaqa qinee Yaaweena afeekannai misa naru taikaqiafana.
13 Qini namuqaauqa qini darusee rafaaqa firarufanoo Yaaweefa qini dadaaqi uqeeranau.
14 Yaaweefa qini afeekaikirana faqa nimudaanai qirana faqa qimidanoo.
Mifa qini mandainaina kinaana uqeera qiseenoo.
15 Yaaweena rakira fasiqauqa uiqaana maaqaki asasida qufoona rida qiana iriaqa.
Yaaweena uriqarara afeeka fannoo miqidaqinoo iriaqa.
16 Yaaweena afeeka fannoo rakiranaki uriqararana maasa qiminau.
Mina uriqarara afeeka maasa dadaaqifaqa rakirana uriqareeqa.
17 Qinee sia kuquanaura.
Qinee kaqi maridaqa Yaaweefa dadaaqu oosanara koorooianaura.
18 Yaaweefa qini firaa ummaara qimiseenoo qini kuqiranasaa ititaqiseenoo.
19 Naaquqara amaana maqa kooqiuqa atuaqisaaqa.
Qinee minaki keeqafi Yaaweenara dufi dufi qianaura.
20 Mi kooqifa Yaaweefinnai fimaria kooqifa maridanoo.
Andeeqarausa kai minaki keeqeefaranoo.
21 Anee qini innaaru qirana irisee dadaaqi mariannanara ani Yaaweena amooqidaqa.
Anee rakirana uriqararana qimiannanara ani amooqidaqa.
22 Maaqa usakee mariasa afeeka sabeena minnisoofa innaaqianna aiqama sabeenauqa uriqararafa marinau.
23 Yaaweefa kai mi ainainna auquqoofaqa qafaidaqa idaaqira ainainee qidaqa.
24 Yaaweefa maa faasaanna rakiranaki uriqaree mari faasaanafa maridanoo.
Miqunara maasa asasidaqa idi raaqanani.
25 Oo Yaawee maasa mareeqee amiqira qoo quqaqisaa.
Anee qiqama ainaina anoonaikamma qimia.
26 Yaaweena auqusaa animari fasiqana Yaaweefa amiqi amiqimmamaqaani.
Maasa Yaaweena naaquqara amaana maqakiqari inni amiqi amiqimma nimaqaidaqa.
27 Yaaweefa mifa Anutufa maridanoo.
Mifa maasa amiqimma qisee marinau.
Innee aiqamausa suqufiqa saqari amanee raudasee uqirausa asasammamaree amaana maqaki keeqafi aidara fiqu fiqu iaqa.
28 Oo Yaawee anee qini Anutufa marianaqa minara qinee ani dufi dufi qimamaqaidaqa.
Qinee ani uriqararanara kooroo ianaura.
29 Yaaweefa andeeqarafa marinara mina dufi dufi qimamaqaaqa.
Mina faiqí anaaseera aidirafa naaru naaru marifa maridanoo.