119
Yaaweena sandufa.
Aaqara oosana sia mari marirana faqaasa asasidaqa.
Yaaweena sanda ufamau fimariasa faqa asasidaqa.
Yaaweefa naamuaqira ufamau fimariasa asasidaqa.
Nariqa nimuqusannai mina ufa afaqee mariasa asasidaqa.
Miqi marinausa sia moo aaqara oosana maraidammia.
Misa Yaaweena aatata fimariasa maridammia.
Oo Yaawee anee aneenna sanda ufa maasa qimiseenana mapukusee andeeqasee aiqama afaqaaqee qimasee qimanniminau.
Qinee ani naamuaqira ufa afaqaidaqa mapukusee marianauree qidaqa iridaqa.
Qinee ani sanda ufa aiqama kasoommafi iriaraasidaqa.
Qinee ani andeeqara rainannimaqaranara iriseeqa qeeqa anukara qimuqusannai ani amooqianauranoo.
Qinee ani naamuaqira ufa mau fuanaura.
Anee Yaaweefa sia qini minniqisaa.
Naqi masee fee kumaaraa fannoo narí marirana maqee maqee anukaida mariannoo fee.
Ani Yaaweena ufamau fimarianannai miqiannoo.
10 Qinee qeeqa qimuqusannai ani ufa qaindusiraree qidaqa amanidaqa.
Ani sanda ufa rukiaranasaa anee qini ititaqisaa.
11 Qinee ani naamuaqira ufa qumareeqa qeeqa qimuqusaki quqaseeqa sia ani mandaikamma amaqaanaura.
12 Oo Yaawee qinee ani amooqidaqa.
Aneenna oosanara qimaqimia.
13 Anee qimunna sanda ufausa kafaa kafaa firaaqoo nameera qidaqa qimannimianaura.
14 Qinee ani sanda ufamau firanara didimarifaqa asasi marunafa moomoo umiasana ainainara asasimarunnana faqa uraaqaranoo maridanoo.
15 Ani naakapara ufa qinee aiuqimarunausa maridaqa.
Ani qimannimira ufauqa amiqimmasee asooki rimarunausa maridaqa.
16 Qinee ani sanda ufara asasidaqa.
Qinee ani naamuaqira ufara sia qaunusee mana mana ianaura.
17 Qinee kaqi maridaqa ani qimannimira ufamau fuaneera aneenna ainainira faiqi qini amiqimma qisaa.
18 Oo Yaawee ani naaquara anoona ufa qirana ani sanda ufaki marina irianeera qini irirana atuqasainaqa irianaura.
19 Qinee maa maqanasaa qusasaa marianauranoo.
Sia aneenna sanda ufa qini kukeeqa qimaqaa.
20 Qinee qinunu rimarunanoo didafidanoo.
Ani rainannimaqara ufara aiqama kari iriraree qimasee aupuraidaqa.
21 Oo Yawee nári nimoo naamoo qimariasa anee aanoommasee qaoo qimarianafa mariananoo.
Ani naamuaqira ufa rukiasee kaqi runna fimariasa ani niqurara ufa ameemaanai maridaqa.
22 Qinee ani sanda ufauqa afaqee marunausa marunnanara misa ataasa ataasa qima qimaqaranakinaana faqa aasaandaana ufa qima qimaqaranakinaana faqa iduku qisaa.
23 Uriqararausa moodaanaki suqufiqa qini mandaikamma qimaqarara tipundaari mariafaqa qinee sia minara irianaura kaqi ani naakapara ufa asaana rumasee irianaura.
24 Ani naakapara ufauqa qini didirana qimidammia.
Mi ufausa qini daakapee mariasa maridaqa.
25 Qinee kookoommaki rafaaqa fusaafaqa kuqiraridaqa.
Anee aneenna qima afeekaika maqoonandee inana qini uqeera qisaa.
26 Oo Yawee qinee qeeqa mariranara kooroommasee qimamunana anee iriseenana qima qimiananoo.
Aneenna oosana qima qimia.
27 Qini dadaaqinaqa ani sanda ufa oosanara amiqimasee iria.
Anee miqinaqa qinee ani naaquqara naakapara ufara indee indee ida marianaura.
28 Oo Yaawee qiqa qimudaoo qirafa qiqa rafaaqafidanoo.
Aneenna qima afeekaikamma qoonandee inana afeeka qimia.
29 Anee unnaqira aatata fira oosana ititaqisaa.
Aneenna amiqi amiqira nakiqari aneenna sanda ufa daamuaqia.
30 Qinee andeeqara aatata kai fuanauree qimasee utaaqeeqa.
Qinee ani rainannimaqara ufa amiqimmasee iriqa.
31 Qinee ani Yaaweena naakapara ufa afaqee marunausa marunnanara anee sia qisauriranaki quqaqisaa.
32 Anee irirana moo faqa moo faqa qimiannanara ani naamuaqira ufa mau asasamasee fidaqa.
33 Oo Yaawee aneenna sanda ufa oosana daamuaqinaqa qinee naaru naaru mi mau kai fuanaura.
34 Anee irirana qiminaqa ani sanda ufa oosana irisee mi mau fuanaura.
Qeeqa aiqama qimuqusannoo afaqaanaura.
35 Anee dadaaqinaqa ani sanda ufa kooroo imari aatata fua.
Qinee minaki asasirana paquri marunnanara minaki fuanaura.
36 Anee qini didirana mareeqeenana aneenna sanda ufamau firatinai ubeekama qisaa.
Moomoo qumiasana faqaasaikiqa marira oosanai sia ubeekama qisaa.
37 Oo Yaawee anee qini dadaaqinaqa anoona siai ainainaki sia fua.
Anee qima afeekaikunandee inana amiqi amiqimma qisaa.
38 Oo Yaawee ani ufa mau fimariasara qima afeekaikunandee kai inana qini aneenna ainainira faiqi mi qima afeekaikirana qinisaa faqa quqasainanoo anoonaikiani.
39 Qini aasaandaana ufa qimi mariafaqa rufiaqa nimarunnanakinaana anee uqeereeqee kaqinni quqaqisaa.
Ani andeeqara rainannimaqara ufa naaquqarafa maridanoo.
40 Oo Yaawee ani naamuaqira ufa mau firara dididanoo.
Anee andeeqarafa mariannanara fuka marirana qimia.
41 Oo Yaawee ani qiniara firaaqoo aidi marina uqaqifiqainaqa qafaa.
Aneenna qima afeekammaqoonandee inana qini mandainainakinaana uqeera amiqiraqoo quqaqisaa.
42 Miqimma sainaqa qini aasaandaana ufa qimimariasa qimannimianaura.
Qinee ani ufa saqariki marunnanara qimanniminaura.
43 Anee afeeka qiminaqa anoona ufa kai aiqama kari qia.
Qini irirafa ani rainannimaqara ufasaa mundinoo marinara miqianaura.
44 Aiqama kari qinee ani sanda ufamau naaruara naaruara fuanaura.
45 Qinee ani naakapara ufamau firara amanamasee qafee marunnanara qinee adaarasaqanna idukiranaki marianaura.
46 Qinee ani naamuaqira ufa uriqararausa kooroommasee qimannimianaura.
Qinee miqi qimasee qimannimidaqa sia qisauruanauranoo.
47 Qinee ani naamuaqira ufara didimarinara mimau fidaqa asasirana paquridaqa.
48 Qinee ani naamuaqira ufara didi marifaqa qeerairidaqa.
Qinee miqidaqa ani naakapara ufara maqee maqee indee indee idaqa.
49 Anee qini aneenna ainainira faiqiara qima afeekaika maqoonnanara oonumafi iria.
Mi ufafa qini pooduqama qimaqeemarifa maridanoo.
50 Ani qima afeekaikira ufa fannoo qini kaqimarirana qimi marinara qeeqa aupuraranaki maridaqa qifaaqa asooarana mareeqa.
51 Nári nimoo naamoo qimariasa aiqama kari ataasa ataasa ufa qima qimaqaidammia.
Miqi mariafaqa qinee ani sandufa sia minnisee moo saa fiqa.
52 Oo Yaawee ooqai aneenna rainannimaqara ufara qunaqa kaqi iridaqa.
Mi ufafa qini qifaaqa asooarana qimidanoo.
53 Mandoosana maree mariasa ani sanda ufa rukiaafaqa qinee niqafaunanoo qirana qarafa qiniki qumbiqaidanoo.
54 Qeeqa qusasaa maa maqanasaa mariranaki ani naamuaqira ufasaa quandasee idiraidaqa.
55 Oo Yaawee eendaki aniara iridaqa.
Ani sanda ufara faqa iridaqa.
56 Ani naamuaqira ufamau funnanannoo asasirana paquridaqa.
57 Oo Yaawee qini aiqama didirafa anee kai mariananoo.
Qinee ani sanda ufa afaqaanauree qimasee qima afeekaikiqa.
58 Qinee qeeqa aiqama qimuqusannoo anee qima afeekaikunandee inana qifauama qimaqaanneera iraidaqa.
59 Qinee qeeqa marira oosanara oonumafi iriseeqa quandaki anee qimannimira ufa mau firaree qimasee qima afeekaikidaqa.
60 Qinee ani naamuaqira ufamau firaree qimasee sia manoo maanaa idaqa kai kaqi idaqa.
61 Manda oosana maree mariasa qini qiku ufana fufusee qiniara minaki aruanifee qiafaqa qinee ani sanda ufa sia qauniqa mimau kai fidaqa.
62 Enda amuqusai qinee findifiqa ani andeeqara rainannimaqara ufara amooqidaqa.
63 Qinee ani ainaini mariasa faqa ani sanda ufamau fimariasa niqoondi maridaqa.
64 Oo Yaawee ani sia taikaaninna amuqusirafa maa maqa maaqana qumbiqanoo maridanoo.
Miqinoo marinara anee aneenna naamuaqira ufa daamuaqia.
65 Oo Yaawee anee aneenna qima afeekaikira ufa mau finana qini amiqi amiqimma qimaqaananoo.
66 Qinee ani sandufa saqariki marunnanara anee oosana oosana irirana rainara iriqaraasirana faqa oonumafi irirana faqa qimia.
67 Qinee indaaru kaqirunna fimariafanana anee Yaaweefa anee firaa ummaara qimunaqa maqee qinee quandaki ani ufamau fidaqa.
68 Anee kaaqa andeeqarafa mariannanara aiqama ainaina imarianna ainainafa faqa kaaqa andeeqarafa mariananoo.
Aneenna naamuaqira ufa daamua qia.
69 Nári nimoo naamoo qimaria fasiqausa qiniara unna ufa qimariafaqa qinee qeeqa aiqama qimuqusannoo ani qimannimira ufa mau fidaqa.
70 Mi fasiqausa irirana siaisa mariafaqa qinee ani sanda ufaki asasirana paquridaqa.
71 Oo Yaawee dufi dufi qiqa manda oosana akiiqara darimarianafa mifa qini dadaaqinara ani naamuaqira ufa oosanara iridaqa.
72 Anee qimianna sanda ufanara didirafa oosana firaafa fiqarara fee qidaqa.
Maa maqanasaa aiqama munnima marina uraaqaranoo maridanoo.
73 Anee qini auquseenana qini afeedamma qisaananoo.
Anee irirana oosana qiminaqa ani sandufa irianaura.
74 Qinee ani qima afeekaikira ufa saqariki marunnanara aniara qeerairida ani ufa qaindusi mariasa qini qiqafamasee asasifaranoo.
75 Oo Yaawee ani rainannimaqara ufa andeeqarafa marifaqa qinee iridaqa.
Anee mapukusee marira oosana faqaafa mariannanara anee aupurarana qini manda oosana akiiqara qimiananoo.
76 Aneenna ainainira faiqi qinisaa qima afeekaikamma qoonnamau finanoo ani sia taikaaninna amuqusirafa qini qifaaqa asooama qimaqaani.
77 Qinee ani sanda ufara asasimarunnanara qifauama qimaqaa.
78 Nári nimoo naamoo imariasa unna qimasaida qini kiki qusi marianara nisauriranaki mariaqanani.
Qinee qeeqaraa ani qimannimira ufara indee indee ianaura.
79 Ani Yaaweenara qeerairida ani ufa qaindusi mariasa faqa ani naamuaqira ufa irimariasa faqa qinee unnannai aniaqanani.
80 Qinee andeeqasee ani naamuaqira ufamau fuaqaana, miqi mariaanoo aaqara qisaurirafa sia qini rafaaqafu qisaani.
81 Oo Yaawee qinee ani dadaaqiranara kisaaqasaa rakisunaisia kudoosaapaidaqa.
Qinee qeeqa saqarikirana ani ufasaa rusidaqa.
82 Ani qima afeekaikiranara qinee rakisida marunanoo qifu anauru idaqeenoo.
Qinee iraanana anee yairee fee qini dadaaqinnaree.
83 Qinee mimi apatannoo nammari sakee mariana auquqaafa anaqinoo mandaikinoo marindee irausa maridaqa.
Qinee miqiqa maridaqa sia ani naamuaqira ufa aunidaqa kaqi maraqa fidaqa.
84 Qinee kisaaqasaa fee rakisianauree.
Yairee fee anee qini dari mariana akiiqara ummaara niminnaree.
85 Nári nimoo naamoo imaria fasiqausa sia ani sanda ufamau fimariasa qini qumararara dikaanda indufidaqa.
86 Ani aiqama naamuaqira ufa nifaaqa quqee maria afeeka ufafa maridanoo.
Faiqí misa unna qimasee darirari marianara anee qini dadaqia.
87 Misa qini darirara qimeekaidaqa.
Misa miqi mariafaqa qinee ani naamuaqira ufa sia minnisaidaqa.
88 Ani sia taikaaninna amuqusirafa marinara anee amiqi amiqimma qimaqaa.
Qinee ani sandufamau fuaneera miqimma qimaqa.
89 Oo Yaawee ani ufa naaru naaru marifa maridanoo.
Innaarunai faqa naaru naaru marifa maridanoo.
90 Ani mapukusee marira oosana fannoo miqikai inoo naaru naaru mariannoo.
Anee maa maqa maaqana quqaqoonnaqoo kai maridanoo.
91 Ani naamuaqira ufa marinara aiqama ainaina maqee kaqi maridanoo.
Mi aiqama ainainausa ani ainainira faiqiara foora marianara maqee kaqi maridaqa.
92 Ani sanda ufa sia qini asasirana oosana marinaqau qinee qeeqa umaara ameemaanai kuqunaiqini.
93 Qinee sia ani naakapara ufa qaunuanaura.
Mi ufafa marinara minannai qini kaqi marirana maa maqanasaa qimiananoo.
94 Oo Yaawee qinee anindi maridaqa, qini dadaqia.
Qinee ani naamuaqira ufamau firaree qidaqa amanidaqa.
95 Mandoosana maree maria fasiqausa qini darirara qimaarusidaqa.
Misa miqi mariafaqa qinee ani sanda ufara kai indee indee idaqa.
96 Oosana oosana aiqama ainaina taikaaninafauqa kai marifaqa iridaqa.
Miqinoo marifanoo ani naamuaqira ufa andeeqarafa sia taikaaninafa marifa maridanoo.
97 Oo Yaawee ani sandufara qinee firaqoo ridaqa.
Qinee faasaambaasaana minara kai iridaqa.
98 Ani naamuaqira ufa fannoo qini faqa aiqama kari maridanoo.
Qini amiqira irirana qimiseenoo qini namuqaa irirana uriqararausaikamma qimaqaidanoo.
99 Qinee ani qimannimira ufa indee indee imarunnanara qeeqa daakapee mariasa faqa urinnaaqaramasee iridaqa.
100 Qinee ani Yaaweena naamuaqira ufa mau fimarunnanara qini irirafa faiqí firaasa irirana urinnaaqaraidanoo.
101 Qinee ani ufamau firaree qimaseeqa aiqama mandainainara qeerairammasee amaaraidaqa.
102 Oo Yaawee anee aneenna kai qini daakapee marianafa mariannanara qinee sia ani naakapara ufa qimeesa uqidaqa.
103 Ani naakapara ufa kaaqa adiafaaimarifa maridanoo.
Mi adiafaairafa ookasaasa anoona kaaqa adiafaa imarina faqa arusee uriqaranoo maridanoo.
104 Qinee ani sanda ufa irisee minannai amiqira irirana maraidaqa.
Miqinoo marinara aiqama kaqi runna fimaria aanausara qini fidiaqaamma qimaqaidanoo.
105 Ani ufa fannoo qini qikuki qoomara foora kaaqa qee marifaqa fidaqa.
Ani mi ufafa kai qini aana kaaqa qama qimaqee marifaqa fidaqa.
106 Qinee ani andeeqara sandufara doori runusee qima afeekaikammasee naaru naaru mimau fuanauree qiafannana, maqee kuqaa mi mau kaimbuanaura.
107 Oo Yaawee qinee firaa aupuraranaki maridaqa anee aneenna qima afeekaikunnandee inana maa maqanasaa kaqi marirana qimia.
108 Oo Yaawee, qini dufi dufi qira innaaru qiranara eedoo qimasee aneenna naamuaqira ufa qima qimia.
109 Qinee aiqama kari kuqirana afaisaa maridaqa taikaranara deedaqidaqa.
Miqiqa maridaqa qinee sia ani sanda ufara qaunidaqa.
110 Mandoosana maree mariasa misa qini qimaara ufaanara foora fufusaafaqa qinee sia rufiamaree ani naamuaqira ufasaaqari kaqini fiqa.
111 Ani naamuaqira ufa qini naaru marira qumiasanara foora maridanoo.
Mi ufausa qini qimuqusa asasirana qimi maria ufausa maridaqa.
112 Qinee ani sanda ufa mau fuanauree qimasee iridaqa.
Ani sandufa mau fifi inaqa qeeqa kuqiranaki munu taikaanaura.
113 Ani sandufamau sia aiqama kari fimariasara qinee fidiaqaammidaqa.
Miqidaqa ani sandufara kai qinee ridaqa.
114 Oo Yaawee anee qini itita qimaqee marianafa mariananoo.
Minara qinee qeeqa irirana ani qima afeekaikiranasaa rusisee maridaa.
115 Innee mandoosana maree mariasa qini daaqaqari nianasaa fifuaqa.
Qinee qeeqa Anutuna naamuaqira ufamau fuanaura.
116 Oo Yaawee anee qima afeekaikunandee qinana afeeka qiminaqa kaqi maa maqanasaa marianaura.
Anee dadaaqinanoo qini daundura anisaa mundirafa sia taikaannoo.
117 Anee qini qumaree uqeera qisainaqa qinee amiqiraqoo marianaura.
Anee miqimma qisainaqa qinee aiqama kari ani naamuaqira ufasaa irirana rusianaura.
118 Ani sanda ufa rukiee mariasa anee mininnisee mariananoo.
Misa ueeqarara tipundaarirafa fifau sia anoona marifa maridanoo.
119 Anee maa maqanasaa mandoosana maree mariasa madaapeera foora damunamma aqi marianafa mariananoo.
Qinee minara ani naakapara ufara dididanoo.
120 Qinee aniara rufiaidaqa.
Qinee ani andeeqasee rainannimaqaranara irunanoo rufiarafa qini qumbiqa qimaqaidanoo.
121 Qinee andeeqara oosana faqa amiqira oosana faqa maree marunausa maridaqa.
Anee minara iriseenana sia qini minni qisainaqa namuqaa qini mandaikamma qimaqaaqa.
122 Anee kuqaa qima afeekaikammasee aneenna ainainira faiqi qini dadaaqia.
Ramoo ramaa imariasa sia qini nári uriqararanannai rafaaqafu qimaqaaqa.
123 Oo Yaawee qinee ani asumu mara qimaqaranara kisaaqasaa rakisidaqa marunanoo qifuki qaunduaridanoo.
Anee qini namuqaa nisaukukinaana rafiaranara qima afeekaikamma qoonnanara afeesi marunanoo qifuki qaunduaridanoo.
124 Oo Yaawee aneenna sia taikaaninna amuqusirana amana kai qini amiqimma qimaqasee aneenna naamuaqira ufa daamua qia.
125 Oo Yaawee qinee ani ainainira fasiqa maridaqa anee irirana oosana qiminaqa qinee ani naamuaqira ufa oosana irianaura.
126 Oo Yaawee faiqí anaasee ani sandufa rukieemarianara anee oosana uqannifiqara aukuana doo kambiqaidanoo.
127 Ani naamuaqira ufara qini didirafa koora uraaqaranoo maridanoo.
Kaaqa amiqira koora uqanna faqa uraaqaranoo maridanoo.
128 Minara qinee ani aiqama naakapara ufa afaqaidaqa aiqama aaqara oosanara fidiaqaa idaqa.
129 Ani naakapara ufa kaaqa amiqirafa marifaqa qinee qeeqa qimuqusa aiqamannoo afaqaidaqa.
130 Ani naakapara ufa oosana qimannimirafa kaaqa qarana nimidanoo.
Mi ufafa sia iri mariasa irirana nimidanoo.
131 Ani naamuaqira ufa aniranara kisaaqasaa rakisidaqa doo raqasee daannanai daannanai qida maridaqa.
132 Anee aniara rimamasara misa nifauee marianafa mariananoo.
Anee qinee unnannai quandafi qini faqa qifauama qisaa.
133 Aneenna qima afeekaikunandee qinana qini saamuriranasaa itita qisaa.
Anee qinanoo aaqara oosana fannoo sia qini rafaaqa fu qimaqaani.
134 Faiqí misa nári uriqararanannai qini rafaaqafidammia, anee minakinaana qini mara qisaa.
Miqimma sainaqa qinee ani naamuaqira ufa mau fuanaura.
135 Anee aneenna oori afu amiqi amiqiranannai qini amiqimma qimaqasee aneenna sanda ufa daamuaqia.
136 Faiqí anaasee ani sandufa mau sia fuanara qini daukunu fannoo nammariara foora adiaidanoo.
137 Oo Yaawee anee kaaqa andeeqarafa mariananoo.
Ani sandufa faqa aiqamausa amana amana kai andeeqa nimaqee marifa maridanoo.
138 Ani aataata fuaqee ufa fannoo kaaqa amana amana kai andeeqa nimaqee marifa maridanoo.
139 Qini namuqaa ani naamuaqira ufa minnisee mana mana imarianara qini aanoo qirafa idara foora qini qitaku qidanoo.
140 Ani qima afeekaikira ufa kaaqa mapukirafa maridanoo.
Minara qini kaaqa dididanoo.
141 Qinee oorudupirausa marunaqa misa qiniara fidiaqaaidaqa.
Miqi mariafaqa qinee sia ani naamuaqira ufara mana manamasee qaunidaqa.
142 Oo Yaawee ani andeeqarafa naaru naaru mariannoo.
Ani sandufa faqa aiqama kari kuqaa anoona maridanoo.
143 Ummaara faqa inunurirafa faqa qiniki qumbiqaidanoo.
Miqi marifanoo ani naamuaqira ufa fannoo asasirana qimidanoo.
144 Ani naakapara ufa aiqama kari amana amana kai andeeqannimaqee marifa maridanoo.
Minara iriseenana anee irirana oosana qiminaqa maa maqanasaa kaqi marianaura.
145 Oo Yaawee qinee qeeqa qimuqusannai ani aaraidaqa.
Qini nammeera qiranara qima qiminaqa qinee ani naamuaqira ufa mau fuanaura.
146 Qinee ani aaraidaqa qini mandainainakinaana uqeera qisainaqa qinee ani sanda ufa afaqaanaura.
147 Suani afu maqee urimarinana, anee qini dadaaqianneera aaraidaqa.
Qinee qeeqa irirana ani qima afeekaikira ufasaa quqasee maridaqa.
148 Maqee eendirana namu faqa kaqi marunanoo qifu faqbaqa iaqaqaifaqa ani naakapara ufauqara oonu mafi iridaqa.
149 Oo Yaawee ani sia taikaaninna amuqusirafa marinara qini innaaruqirana iria.
Aneenna nifauarana uqaqifiqasee qini marirana afeedamma qisaa.
150 Nidafirana faqa narirana faqa qimi mariasa adeedi anidaqa.
Misa ani sanda ufa sia afaqee mariasa maridaqa.
151 Miqi mariafana anee Yaaweefa qini daaqa mariananoo.
Ani aiqama naamuaqira ufauqa naaruara marifa maridanoo.
152 Qinee ooqai ani naakapara ufa iriqiafana.
Mi ufausa anee qunaqa naaru marira ufauqaika mafiqau.
153 Qini aupurarana qafamasee minakinaana qini maraqisaa.
Qinee sia ani sandufa qaununnanara miqimma qisaa.
154 Qinee ufaki marunnana ititaqimaqasee qini idukuqisaa.
Anee aneenna qima afeekaikunandee inana qini amiqiraqoo mara quqaqisaa.
155 Manda oosana maree mariasa misa ani sanda ufa mau sia fimariasa anee sia mareeqee amiqira qoo quqanniseennaranoo.
156 Miqi mariafana oo Yaawee anee qiniara amudaaoo qirafa firaaqoo marinara aneenna nifauarana uqaqifiqasee mareeqee amiqiraqoo quqaqisaa.
157 Qini namuqaauqa ummaara qimi mariasa moomoo maridaqa.
Misa miqiqa mariafaqa qinee sia ani sandufasaaqari quandaki moosaa fiqa kaqi mi mau kai fidaqa.
158 Ani sanda ufa minnisee ueeqee mariasa qinee niqafamasee fidiaqaamma nimaqaidaqa.
Sia ani naamuaqira ufa mau fimarianara miqidaqa.
159 Oo Yaawee doo qafaa, ani naakapara ufara firaaqoo dididanoo.
Ani aidirafa sia moosaa fimarinara mariqoo kai marinara qini marirana afeedamma qisaa.
160 Ani sanda ufa oosana anoona maridanoo.
Marifanoo ani aiqama andeeqara rainannimaqara ufafa naaru naaru marirafa maridanoo.
161 Misa faiqí uriqararausa misa fifau qini mandaikamma qimaqaidaqa.
Misa miqi mariafaqa qinee ani sanda ufara kai qeerairammasee qaindusidaqa.
162 Qinee ani qima afeekaikira ufara firaaqoo asasidaqa.
Mee faiqí moo fannoo koorara paqurimmasee asasindee qinee faqa miqi kai masee ani ufara asasidaqa.
163 Qinee aiqama unna ufara qikooqeenoo fidiaqaa uqanna qidaqa.
Miqi marunanoo ani sanda ufara kai dididanoo.
164 Qinee aiqama faasaana moodaanai qisauku taikasee dinni oonu qaaraqanda marasee kari ani andeeqara rainannimaqaranara dufi dufi qimamaqaidaqa.
165 Ani sandufara nidi marisa asooaranaki maridaqa.
Sia moo ainaina fannoo nikuama niminaqa saamurifaranoo.
166 Oo Yaawee anee qini asumu mara qisaanneera afeesidaqa anee daamuaqianna mau kai fidaqa.
167 Qinee ani naakapara ufa mau fidaqa.
Qinee qeeqa aiqama qimuqusannoo minara dididanoo.
168 Qinee ani naamuaqira ufa faqa ani naakapara ufa mau fidaqa.
Qinee aiqama ainaina auqee marunnana anee qafee mariananoo.
169 Oo Yaawee qini nammeera qirafa anee iannannai oorufuani.
Aneenna qima afeekaikunandee inana irirana oosana qimia.
170 Qini innaaruqirana irisee aneenna qima afeekaikammaqoonnana amana kai mara amiqira qoo quqaqisaa.
171 Anee aneenna sanda ufa qima qimiannanara qinee aiqama kari ani amooqianaura.
172 Ani naamuaqira ufa aiqamausa andeeqasee raina nimaqee marifa marinara ani sanda ufara idi raanaura.
173 Qinee ani naamuaqira ufa afaqee marunnanara aiqama kari qini dadaaqirara deedaqina maria.
174 Oo Yaawee qinee ummaaraki marunnanara firaaqoo ani afeedamma qimaqaranara rakisidaqa.
Qinee asasirana ani sandufaki paquridaqa.
175 Anee maqee marirana qiminaqa amana qinee ani amooqianaura.
Ani naakapara ufa fannoo qini dadaaqamma qimaqaani
176 Qinee auiara sipsipara foora auiaqa nidaqa.
Qinee sia ani sandufa qimeesu uqimarunnanara anee aniree qini aneenna ainainira faiqi randasee paquria.