121
Yaaweefa maasa itita qimaqee marifa.
Qinee aaqanai qifu maqasee, qini dadaaqirafa yaindari fee aniannoo fee qidaqa.
Qini dadaaqirafa Yaawee finaindari kai aniannoo.
Maa maqana faqa innaaruna faqa auqu quqoo finnaindari kai aniannoo.
Mifa sia aniara qinana aqufinnaranoo.
Ani rakisi amaqee marifa aiqama kari afu maqaida maridanoo.
Isaraee maqannaasasaa rakisinnimaqee marifa sia moo kari qaunduarinoo sia faiqaidannoo.
Yaaweefa ani rakisi amaqaannoo.
Mifa ani itita amaqarara ani aaqa maridanoo.
Suani fannoo faasaana sia naruannoo.
Kafaa eendaki quqoona fannoo sia naruannoo.
Yaaweefa aiqama mandainainaki innisaa ititamma nimaqaannoo.
Mifa inni nariranasaa itita nimaqasee innisaa rakisiannoo.
Mifa kai inni firannai anirannaira rakisi nimaqaannoo.
Maqee faqa naaru naaru faqa rakisi nimaqaannoo.