122
Yeerusaree maqusa amooqia.
Yaaweena amaana maaqai firaree qimasee qimaqimiafaqa qinee asasiqa.
Maqee maasa maaqoo Yeerusaree faandaamura kooqiki keeqafi afuqaki maridaqa.
Yeerusaree maqusa usakasoofanoo kaaqa amiqirafa atiuqa amana amana kai inoo maridanoo.
Isaraeena akeeku akaaku miqimmasee aniree Yaaweena naamuaqira ufa amana kai dufi dufi qirana amidaqa.
Maaqoo Yeerusaree maqannaa karaambaiqauqa nariqa faiqí anaasee ufa andeeqa nimaqararee qimasee ooqu mariqau.
Yeerusaree maqusa asooaranaki marianifeera innaaruqiaqa.
Yeerusaree maqusara rimariasa aiqama ainaina rairaa iani
Oo Yeerusaree maqusa ani faandaamura afuqaki asooarafa kai mariani.
Ani karaambaiqauqa nári maaqaki amiqimmasee mariaqa.
Qeeqa ainainara faqa qeeqa qiqoondiuqara faqa irisee Yeerusaree maqusara maaqi qidaqa.
Asooarafa aniki mariani.
Yaaweena maasa Anutuna amaana maaqara irisee inni Yeerusaree maqannaasee irairaamma nimaqaranara innaaru qidaqa.
Anutufa qimudaoo qirana amiani fee innaaru.