123
Oo Yaawee qinee anee iannannai qifu maqaidaqa.
Innaarunai anee rakisi nimaqee mariannannai qifu maqasee dadaaqianneera innaaru qidaqa.
Ainainira faiqi nariqa rakisiranasaa nifu mundi mariandee iqa kafaa faqa ainainira maanaaqa miqikai inoo narí rakisira aanaaseesaa mundidanoo.
Oo Yaawee maasa Anutufa maasa miqi kai iqa ani qafaqa maridaqa anee maasara qimudaoo qirana qimianneera afeesidaqa.
Oo Yaawee maasara qimudaoo qimasee qifauama qimaqaa.
Maasa moomoo aasaandaana ufa qima qimaqaidaqa.
Ainaina faqaasa kisaaqasaa maasara uteeti qidaqa.
Kafaa nári nimoo qimariasa nári mara maree uriranannai maasa rafaaqafusee ataasa ataasa qima qimaqaidaqa.