124
Anutufa narí faiqí anaasee itita nimaqee marifa maridanoo.
Yaaweefa maasa sia dadaaqinaqau naqaa fee unaiqini.
Oo Isaraee maqannaasa minara qima qimifaqa iria.
2-3 Yaaweefa maasa sia dadaaqinaqau namuqaa nári aanoo qiranannai maasa qumarasee kaqi kasi marunaqa nambiqaa qini.
Miqinanoofau nammari aufirafa maasa maree fiqini.
Kaifaa nammari maasa rafaaqafu qisaiqini.
Nammari aufinoo firaaqoo aiai qimarifa maasa ukuqnama qimaqaiqini.
Yaaweefa maasa namuqaara qifaqa sia maasa mandaikamma qimaqaanara maasa mina dufi dufi qimamaqaa.
Maasa ufiniara foora faiqí ufini ufanaki arurudukaki fiara foommiqa.
Mi fasiqana ufaana raudafifaqa maasa qifaaqa quqasee mana mana idaqa.
Maasa dadaaqirafa Yaawee finnaindari anidanoo.
Maqa faqa innaaruna faqa auqu finnaindari anidanoo.