125
Anutuna faiqí aanaaseesa rakisirafa.
Yaaweena saqariki mariasa Sioona aaqanara foora maridaqa.
Sia amana kasi annoo sia moo fannoo mina mareeqee moosaa quqaannoo.
Aaqanauqa Yeerusaree maqusa fiqu fiqumma datinoo marindee inoo Yaaweefa narí faiqí anaasee fiqu fiqumma ititannimaqasee maqee faqa naaru faqa rakisi nimaqaidanoo.
Mandoosana maree mariasa sia amana andeeqarausa maqasaa aiqama kari rakisifaranoo.
Misa miqifaqa andeeqarausa misasaaqaraa aaqara oosana maree foora.
Oo Yaawee andeeqara oosana maree mariasa amiqi amiqimmannimaqaa.
Ani naamuaqira ufamau fimariasa amiqi amiqimma nimaqaa.
Miqidana anee manda oosana maree mariasa aupurarana nimidana ani ufa minnisee kaqi runna fimariasa faqa aupurarana nimia.
Asooarafa Isaraee maqannaaki mariani.
Manda ainainakinaana mara kaqinni uqannisaani fee innaaru.