127
Anutuna amiqira oosana amooqia.
Yaaweefa sia maaqa usakaifanoo, usakara saika fannoo anoona siaifa mariqini.
Yaaweefa sia maqusasaa ititee marifanoo aufari mari fasiqafa kikiqinoo marida rakisi mari oosanafa sia amanaikiqini.
Fifau kananaana eendai uqanna findifi ainaina kadaapirina fifiina eendi mariananoo.
Yaaweefa narí aidi marisa faiqaqee iafanoo narana nimidanoo.
Faiqi asumu Yaaweefa kaqi nimi mari ainainafa maridanoo.
Mifa kaaqa afaaramasee amiqi amiqimma qimaqaidanoo.
Kumaaraasaa maqainna faiqisa nári nikoona asaukuki rakira fasiqauqa duru feefara foora maridaqa.
Miqira fasiqa moomoo faiqi duru feefara foora mina asaukuki karariqa mariafanoo asasidanoo.
Mifa ufa iriranaki mina namuqaauqa sia mina rafaaqa fifaranoo.