128
Yaaweena ufa qaindusi mariana akiiqara nimirafa.
Yaaweena ufamau fimariasa asasidaqa.
Mina naamuaqira ufasaa mariasa faqa asasidaqa.
Anee miqi marianafa aiqama kari ani kadaapirirafa narana ainaina amiannoo.
Ani ainaina reemindeemirinoo marinana asasinnarannoo.
Ani anaaqa fannoo wainna sandara foora maaqaki mariranaki moomoo qaqama iraannoo.
Ani akoonaiqi faiqiuqa oorifa amiqira saqariara foora ani narana nee marianna difaanina fiqu fiquiqa marifaranoo.
Faiqí Yaaweena ufamau fimarifa miqimmaseenoo kaaqa amiqi amiqiannoo.
Yaaweefa Sioonna maqusakiqari inni amiqi amiqimma nimaqaani.
Inneeqa kaqi marinna kamu Yeerusaree maqusaki aiqama ainaina reemindee mirirana qafaaqanani.
Innee kisaaqasaa marida inneeqa ninaiqimara niqafaaqanani.
Asooarafa Isaraee maqannaasaki mariani.