130
Dadaaqiani fee innaaru.
Qini qimuqusa mandaikirafa faruma uqnauriara foora inoo marifaqa oo Yaawee qinee ani innaaru kiqari aaraidaqa.
Oo Yaawee anee qini nameera qirana iria.
Anee aaqoo rammatinimmaseenana qini qiki raqarana iriseenana dadaaqia.
Oo Yaawee anee maasa aaqarana papiqaki kaqi akara rumasaina marinanoo yafee ani ufa nimiranaki fiqaraannoo.
Maasara aneenna afusaa naaquqamasee mariaqeera maasa manda oosana akiiqara minninnisee marianafa mariananoo.
Qinee Yaaweena dadaaqiranara asasida afeesidaqa. Mina ufa saqarikidaqa.
Qinee Yaaweena dadaaqiranara asasida afeesi marunafa aufari maria fasiqausa suani afu uriranara rakisi mariana uraaqaranoo maridanoo.
Yaaweena sia taikaaninna amuqusirafa marinara faqa mifa maasa mandainainakinaana dadaaqirara aidi marinara faqa irisee, Isaraee maqannaasa Yaaweena saqarikiaqa.
Mifa narí faiqí anaasee Isaraee maqannaasa nári aiqama aaqaranakinaana dadaaqiannoo.