132
Anutuna amaana maqara amooqia.
Oo Yaawee anee sia Dafidinara qaunua.
Mifa oosana oosana aupurarana maroonara faqa sia qaunua.
Oo Yaawee Dafidifa qima afeekaikunara iria.
Mifa ani afeeka faqaa Anutuna Yakooboona Anutuna faqa qima afeekaikunara iria.
Qinee sia qeeqa faiqara maaqai fuanaura.
Qinee sia idooeeqa faiqeeqa ianauranoo.
Qinee afeeka faqaa Anutuna Yakooboona Anutuna maqusa deedaqammaseeqa inaaqianna faiqaanaura.
Maasa Beeteereeqeemma maqusaki maridaqa moodaanaki kira bookisara irisee Yeearimma afaasasaa paqurimmasee qafaqiafana.
Maasa maaqi qiafana. Anifaqa maasa Yaaweena amaana maqai oonuree mina ufa irira qaari oorinni oonuree amooqiaqa.
Oo Yaawee moodaanaki kira bookisa namu faqa mara maree aneenna naauqara uiqaana maaqaki ania.
Mi moodaanaki kira bookisafa ani afeekara kooroo imarina faqa maree aniree maaqoo naaruara maria.
Ani aanaiqikirausa aiqama kari andeeqara ainaina kai auqaaqanani.
Ani faiqí anaasee faaqa fuisee qidaqa asasiaqanani.
10 Oo Yaawee aneenna ainainira faiqi Dafidinara qima afeekaikinau.
Sia aneenna utaaqamaqaanna karaambaiqana minni aisaa.
11 Anee oori kandamasee Dafidinara qima afeekaikinau.
Sia kaifaa mi qima afeekaikirana rukaanauranoo fee qimasee qima afeekaikamasee maaqi qinau.
Qinee ani faiqi namukinaana moo karaambaiqaika masaananoo anee kuqu finanoo mifa Isaraee maqannaasasaa rakisiannoo.
12 Ani faiqi namu qini moodaanaki kira ufamau andeeqasee fiqa qini naamuaqira ufa nimunnana mau andeeqasee fifanoo misa faiqi namu faqa anee kuqinaqa ani amaaqa maqasee karaambaiqa marifaranoo.
13 Yaaweefa narí faiqara maaqaikianifeera Sioona maqusa utaaqanau.
14 Maaqoo qinee naaruara maridaqa rakisinnimaqaanaura.
15 Qinee Sioona maqusanaasa nidi mari ainainausa aiqama nimianaura.
Mi maqusanakinaasa kudi mariasa naranannoo amiqimma nimaqaanaura.
16 Qinee mi maqusanakina aanaiqikirausa mariasa auqainna aiqama ainainna amiqi amiqimma nisaanaqa minakinaa fasiqa anaasee asasira idi raidaqa faaqa fuisee qifaranoo.
17 Mi maqusanaki qinee Dafidina akeeku akaakukinaana afeeka karaambaiqaika masaanaura.
Mi maqusanaki qinee qeeqa utaaqamaqaunna karaambaiqana rakisinnimaqarana afeedamma aisaanaura.
18 Qinee mi karaambaiqana namuqaauqa nisauriranannoo rafaaqafu nisaanauranoo.
Mina rakisinnimaqaranaki mariasa amiqiranaki marifanoo aiqama ainaina irairaa iannoo.