133
Akaqaafasaara rira oosanara aidia.
Anutuna faiqí anaasee moodaanaki marida narí amiqi narí amiqirafa kaaqa amiqirafa maridanoo.
Mi amiqi amiqirafa Aaroona akiiaaqa oorifa fadameena amiqirana adiasoofanoo qumu rameeqee oosaumau qumundee ira amiqi amiqirafa maridanoo.
Mi amiqi amiqirafa Qeeramoona aaqanasaaqaraa qifi faramu Sioona aaqanasaa aqufinoo aiqama ainaina asooama nimaqaindee idanoo.
Yaaweefa miqi qimasee narí amiqi amiqirana nimiraree qimasee qima afeekaikinau.
Mi amiqi amiqirafa kisaaqa marirafa maridanoo.