135
Anutuna amooqira idi.
Yaaweena amooqiaqa.
Yaaweena auqu mina ainainira faiqiuqa amooqiaqa.
Innee Yaaweena naaquqara amaana maqaki ainaini mariasa innee Yaaweena amooqiaqa.
Yaaweefa andeeqarafa marinara mina amooqima amaqaaqa.
Mifa maasara qimudaoo qimarinara mina auquara amooqira idi ramamaqaaqa.
Mifa nariara Yakooboona utaaqanau.
Mifa mina akeeku akaaku Isaraee maqannaa fasiqa anaasee naríndi kiaqeera utaaqanau.
Maasa Yaaweefa aiqama unna qira anutusa firaaqoo uriqararafa marinara iridaqa.
Innaaruna ameemaanai faqa maqasaa faqa ooruku nammariki faqa mina aundurai faqa Yaaweefa narí aidiranannai kai imarifa maridanoo.
Mifa narí kai qifanoo asuru nannamu ira oonamu maqa dinni atindari uridanoo.
Asukuna arira oonamuki Yaaweefa aakuasaa quqasaifanoo aaku namu faqa qumidanoo.
Mifa narí afeedira maaqaki qariara foora ufaira qifanoo uqidanoo.
Yaaweefa Isipa maqannaasa ooqa faiqiuqa faqa misa aandau ooqa anaaqiuqa faqa moodaa karammasee narinau.
Miqoo mifa misa karaambaiqa faqa misa faiqí firaasa faqa aaqarana akiiqara aupurarana nimiraree qimasee misaki faiqí sia auqaaqaa ira ainaina faqa naaquqara ainaina faqa auqanau.
10 Mifa moomoo maqannaasa mandaikamma nimaqasee misa afeeka karaambaiqauqa kuqa narinau.
11 Amoora maqannaasa karaambaiqa mina auqu Sioonana faqa Basanna maqannaasa karaambaiqa mina auqu Ookana faqa Kannaa maqannaasa karaambaiqauqa aiqama faqa kuqa narinau.
12 Naruseenoo misa maqa maaqa rafieeqeenoo narí faiqí anaasee Isaraee maqannaasa niminau.
13 Oo Yaawee faiqí anaasee aiqama kari aniara Anutu fee qimasee koorooifaranoo.
Aiqama naaru kambiqainausa aniara irifaranoo.
14 Yaaweefa narí faiqí anaasee ititannimaqasee narí ainainira faiqiuqara qimudaoo qiannoo.
15 Anaamuru mariasa misa unna qira anutusauqa koorannai faqa siruaannai faqa faiqí nisaukunnoo auquqoofauqa maridanoo.
16 Misa noo aamara marifaqa sia ufa qidaqa, nifu marifaqa sia qafaidaqa.
17 Misa naaqoo marifaqa sia ufa iridaqa.
Misa naikaamaraindari sia uqanna kaqi kaaqoo naannamma naidaqa.
18 Mi unnaqira anutusa auqu quqoosa faqa mina saqariki mariasa faqa mi sia kasi mari ainainnara foora mariaqanani.
19 Oo Isaraee maqannaasa innee Yaaweena amooqiaqa.
Innee aanaiqikirausa Aaroona faiqi namu innee faqa Anutuna amooqiaqa.
20 Innee Reefina aiku asauku mariasa Yaaweena amooqiaqa.
Aiqama innee minara innaru qimariasa Yaaweena amooqiaqa.
21 Sioona maqusakiqari Yaaweena amooqiaqa.
Yaaweena amooqiaqa.