136
Anutuna dufi dufi qimamaqara idi.
Yaaweefa andeeqarafa marinara dufi dufi qimamaqaaqa.
Mina amuqusirafa naaru naaru marifa maridanoo.
Aiqama unnaqira anutusa uriqararana dufi dufi qimamaqaaqa.
Mina amuqusirafa naaru naaru marifa maridanoo.
Aiqama karaambaiqauqa afeeka urinnaaqararana dufi dufi qimamaqaaqa.
Mina amuqusirafa naaru naaru marifa maridanoo.
Mifa kai firaa naaquqara ainaina auqi marifa maridanoo.
Mina amuqusirafa naaru naaru marifa maridanoo.
Mifa narí amiqira iriranannai innaaruna auqufa maridanoo.
Mina amuqusirafa naaru naaru marifa maridanoo.
Mifa maa maqana auqeeqee nammari faruma amuaaqa quqanau.
Mina amuqusirafa naaru naaru marifa maridanoo.
Mifa suani faqa quqoona faqa auqinau.
Mina amuqusirafa naaru naaru marifa maridanoo.
Mifa suaniara anee iaqaranasaa rakisiannee qimasee auqinau.
Mina amuqusirafa naaru naaru marifa maridanoo.
Mifa quqoona faqa fasauqara faqa eendirana saa rakisiaqee qinau.
Mina amuqusirafa naaru naaru marifa maridanoo.
10 Mifa Isipa maqannaasa ooqa faiqiuqa narinau.
Mina amuqusirafa naaru naaru marifa maridanoo.
11 Mifa Isaraee maqannaasa Isipa maqusaindaraana aana muqunufaqa fiqau.
Mina amuqusirafa naaru naaru marifa maridanoo.
12 Mifa misa narí afeeka asaukunnai nifiqee finau.
Mina amuqusirafa naaru naaru marifa maridanoo.
13 Mifa Taatuqee nammari qambaana rakeeinau.
Mina amuqusirafa naaru naaru marifa maridanoo.
14 Mifa narí faiqí anaasee minaki aana muqunufaqa fiqau.
Mina amuqusirafa naaru naaru marifa maridanoo.
15 Fitaqa fufanoo Isipa maqannaasa karaambaiqa narí rakira fasiqauqa faqa oonuroofanoo ukuqnama nimaqanau.
Mina amuqusirafa naaru naaru marifa maridanoo.
16 Mifa narí faiqí anaasee nifu uqufaqa aadana maqa maaqaki fiqau.
Mina amuqusirafa naaru naaru marifa maridanoo.
17 Mifa maqasaa afeeka faqaa karaambaiqauqa narinau.
Mina amuqusirafa naaru naaru marifa maridanoo.
18 Mifa firaa nuqu faqaa karaambaiqauqa narinau.
Mina amuqusirafa naaru naaru marifa maridanoo.
19 Amoora maqannaasa karaambaiqa mina auqu Siqoonnana arinau.
Mina amuqusirafa naaru naaru marifa maridanoo.
20 Basanna maqannaasa karaambaiqa mina auqu Ookana faqa arinau.
Mina amuqusirafa naaru naaru marifa maridanoo.
21 Yaaweefa mi maqannaaqanda maqa maaqa rafieeqeenoo narí faiqí anaasee Isaraee maqannaasa niminau.
Mina amuqusirafa naaru naaru marifa maridanoo.
22 Narí ainainira faiqiuqa Isaraee maqannaasa niminau.
Mina amuqusirafa naaru naaru marifa maridanoo.
23 Maasa namuqaa rafaaqafu qimaqoofanoo mifa maasara sia qauninau.
Mina amuqusirafa naaru naaru marifa maridanoo.
24 Mifa maasa namuqaa rumbaranakinaana idukuqisanau.
Mina amuqusirafa naaru naaru marifa maridanoo.
25 Mifa kai faiqí faqa aiqama aandau auqu rarana faqa doodaani auqu rarana faqa narana nimidanoo.
Mina amuqusirafa naaru naaru marifa maridanoo.
26 Anutufa innaarunai marina dufi dufi qimamaqaaqa.
Mina amuqusirafa naaru naaru marifa maridanoo.