20
Macedoniadâ, Acaiadâ warâ Jesus wâgâ Paulo nhegatuhobyry
Tyewiâtuneim modo tâtyram odopâbygueduo myani Paulo akaemo Jesus einwânni modo ingâsenehonly. Nhurudylymo myani Jesus lelâ nheinwântomoem, ize ato ara lelâ aitomoem warâ. Ilâpyryem, âsedaenguly, Macedônia yan-yam tâtâhoem. Jesus einwânni modope ato âtâ anakâ takazemo myani. Jesus tâinwânselâ itomoem, ize ato ara lelâ aitomoem warâ myani akaemo nhurudylymo. Aituo Acaiaram saindyly. Azagâ tokalâ warâ nunâ myani târâ awyly. Paru oze Siriaram idâze kely ume myani judeu tonlo modo aguelymo:
— Tainkâ sakaday ise kyânly — kelymo.
Arâ xunârymo awyly tiuntuduo myani Paulo odopâdyly tuhuru wâgâlâ Macedônia einkâ. Jesus einwânni modo ewy eagâ tâtâze myani: Sópatro, Pirro imery (Beréia donro), Aristarco, Segundos warâ (Tessalônica donro), Gaio (Derbe donro), Timóteo (Listra donro), Tíquico, Trófimo warâ (Ásia eynynonro). Warâ myani Paulo nhapygueno Filiposram idâday. Urâ, Paulo warâ Filiposdâlâ ani xina, akaemo sete lelâ waunroem Troaderam xina inwânwânse idâday. Pão Ioliho Pebanro etyguenibyryem ani xina Filiposdâba âxiguely. Cinco emedyly itybyem ani xina eagâmo oxiodyly Troadedâ. Tokalâ semana ani târâ xina awyly.
Jesus unâry Paulo nhegatuhobyry Troadedâ
7-8 Kopae, tâzekobyzegueho oday ani xina âtâdyguyly tonlo Jesus einwânni modo agâ. Pão edawynze ani xina âtâdyguyly, Jesus iguehobyry tienanâguehoem. Paulo ani Jesus wâgâ xina enomedâni. Târâlâ nipyra ani mâkâ, kopaelâgâem idânri tawylygue. Awylygue ani kuetâjilâ aguely. Agui ani lamparina emanâdyby târâ xina âtâdyguyhodâ, âtâ sahomery kaynonro oday. Salokuzenomo Êutico janela wâgâ ani ekadybyem awyly. Paulo aguezesedyly idaselâ myani xuedunu âewyly, MYN alelâ myani xykyly, janela wâgâpa ihuguely lelâ onro onwa. Ihuguehobyryram xina xytâguywâm. Xina saunâmâ wâne; ipa olâ ani mâkâ igueypyem. 10 Aituo ani Paulo xytâguyly. Âguedy angataji eguetudyly, inwymogoynly, Deus eon-honrugue kurâem nhenehondyly. Warâ ani aguely:
— Tâseguâdâzeba itaungâ. Deus kurâem ietonze lelâ — kely xinaram.
11 Ilâpyryem ani xina âkuondyly sala tâtâdyguyhobyry odaji. Aituo Paulo pão nhepajiwâdyly tonlo modo ara kehoem. Xina eagâ nhedawynly, Jesus turâem iguehobyry tienanâguehoem. Mârâpygueduo emedyly ara kehoem Paulo aguezeseze awyly. Emetybyem ani idâly ânwa oze tuhuru wâgâ. 12 Mâkâ salokuzenomo janela wâgâpa ihugueybyem igueypy, kurâem itondybyem ani etyram nhadylymo. Idânârâ ani iomamunumo, kurâem itondybyem awyly tientuo.
Trôade donropyryem Paulo Miletoram idâhobyry
13 Paulo tuhuru wâgâ idâday, paru oze ani xina Assosram idâly inwânwânse. Tâxiguely iraynâ “Assosdâ ise kydoxiodyly” keypyem ani tuhuru wâgâ Assosram idâly. 14 Aguehobyry ara ani xina aidyly. Târâ ani xina nhodyly. Xina agâ idâly paru oze âtâ anary Mitilene kehoram. 15 Târâpa xina âxiguebygueduo, kopaelâgâem ani xina sakadyly ilha Quios iwaguepa. Kopaelâgâem emedyly wâgâ ani Samosram xina saindyly. Tokalâ iguandyly sakabygueduo ani Mileto iduantaji xina saindyly. 16 Xina nâtâombyra ani Efesoram, iweâpa tâidyseba ani Paulo Ásia eynynâ. Toenzepa ani sahulu Jerusalémram taintoem. Pentecostes etyry iraynâlâ ani târâ tawyly ize awyly.
Éfeso donro Jesus einwânni modo iwymâry agâ Paulo aguehobyry
17 Miletodâ tataylâ ani Paulo âjitaumbyguely Éfeso donro Jesus einwânni modo iwymâry modoram:
— Âetaungâ xarâ Miletoram. Inepa yagâ oxiodaungârâ — kely.
18 Saintuomo ani Paulo aguely eyanmo:
— Nhaum, tutuzelâ âmaemo idânârâ awitobyry. Ásia eynynâ yaintobyryenlâ ani, 19 kopaelâgâembaba Pymâ Jesus wâgâ auguely. Agâmo watay, sawoem witaymba ani urâ; ywâgâ inkâba auguely. Âjidadârymo anano modo inakanhe aitobyry kâentuo, kohogüendâ. Judeu domodo ienagazedâmo toenzepa kehoem. 20 Jesus wâgâ âyanmo auguepa wipyra olâ wakynre. Kurâdo âtâdyguyho âtâ oday inomedâdâmo idânârâ kurâdo enanaym. Itydâmolâ inomedâdâmo lâpylâ warâ. 21 “Âjityendaungâ inakanhe amitomobyry wâgâ. Jesus izepa ato aiedyly imowâdaungâ. Deus aguely idatondaungâ. Pymâ Jesus einwântaungâ warâ” tâkezeze ani urâ judeu domodoram, judeu keba modoram alelâ.
22 — Iweâma udâly Jerusalémram, Deus Ispiritury myarâ ugonotuo. Kâuntuba urâ, âdy târâ aini awyly. 23 Âsenagazeniem wawyly lelâ kâuntuly. Ietadâzemo awyly, tutuze urâ. Mârâ anaxi, mârâ anaxi warâ udâly umelâ ani Deus awârâ kâuntuhoem aguely. 24 Tyanepa olâ urâ-ro warâ. Yâze keduomo kadahuliwâbyra ise urâ. Pymâ Jesus ugononi, tywâgâ unâ koendonro egatuze. Wakeho xirâ unâ kâengatuly: “Deus koendonro lelâlâ. Tâwâlâ lelâlâ wâne aguehobyry sakanibyryem kydawyly, Deus olâ kâmakeze, Jesus kieinwândylygue” keze ugonodâ. Iewanuem nhuduypylâ xirâ kâenwanikely — kely.
25 Aituo ani Paulo eyanmo agueondyly:
— Agâmo wawyly ume, segatu Deus kywymâryem awyly wâgâ. Xirâ kâengatuly âyanmo, Jesus mâinwântomoem. Idâze urâ. Tutuzelâ urâ, tarâ onro anaym ietombyra mawylymo. 26-27 Itymo anakâ udâday, koendâ kehoem âurudâmo, âdara Deus itaumbyry awyly, Jesus einwânni modo tienmakehoem. Idânârâ Jesus wâgâ âyanmo augue. Koendâ kehoem segatu. Jesus einwântânry modo Satanás eydâ atodâ âzenagazeoly-ro watay, urâ mâkeba ise enagazenehorim. Jesus wâgâ eyanmo auguelâma tindadysebamo keankâ. Xirâ tutuzelâ âmaemo. 28 Âurudylymolâ xirâ-ro warâ, âmaemo Jesus einwânni iwymâry modo. Deus ize ato ara lelâ aitaungâ. Jesus eynynonro modo tâenselâ itaungâ. Akaemo eniem Deus Ispiritury induakeyby âmaemo. Pastor tâguy kaneru koendâ nhedyly wâne myara Jesus einwânni modo etaungâ. Deus xurâ modo akaemo, inakanhe aitomobyry epywaze myani Jesus iguely.
29 — Tutuze urâ, agâpamo widyly-ro watay, tumunruneim modo âduaximo âese awyly. Auwa tyewiâseim kaneru xyâze kely myara ise inokuzemo kelymo, Jesus mâinwâmpyra mitomoem. 30 Iozepa kulâ ise Jesus wâgâ mâzenomedâolymo. Iozepa inomedâdomo kulâ ise mâinwândyse atomo warâ. 31 Inanaynmolâ itaungâ, mâzenokuoba mitomoem akaemoram. Enanâguewâdaungâ; tâsenagazeze kehoem ani azagâ tokalâ warâ anos Jesus wâgâ inomedâzemo wawyly — kely.
32 Aituo ani Paulo eyanmo agueondyly:
— Koendâ Deus nhedylymo ize wato. Xunârybyry angahumo odaji ietaungâ. Deus aguehobyry angahumo odaji mânhedylymo-ro watay, imâem xutuze âmaemo ize ato ara adâjidyly. “Idânârâ auguehobyry modo aienibyry modo agâ koendâ lelâ ise urâ” tâkeze Deus. Itaumbyry angahumo odaji mânhedylymo-ro watay, koendâ ise agâmo awyly, adâkehobyry ara. 33 “Ydinheruru âunduwâtaungâ. Iety ywogonro âunduwâtaungâ. Tâlâ matomo yam âunduwâtaungâ” uguepa wakynre ânguyram, târâ agâmo watay. 34 Iemaryguelâ keankâ kâsewanily. Âtâ tâjitubygueto kâyngadyly. Vende kânhedyly, ebyrypyrygue pyni kanâtoem, âdy xina ize ato modo kanâtoem lâpylâ warâ, tutuzelâ âmaemo. 35 “Âsewaniwâdaungâ, âpynirymo, itymo owogonromo, âdy ize matomo warâ mâentomoem. Âdy pebaom modo ipa ato âunduwâtaungâ” tâkezelâ ani urâ âyanmo. Pymâ Jesus unârybyry enanâguewâdaungâ: “Tuomare kurâ, âdylâ kyam xududuo. Kuomaru kuru olâ, âdylâ kiunduduo” kewânmy — kely Paulo.
36 Agueypyem ani Paulo âzeguhoam idyly, Jesus einwânni modo iwymârydo agâ, Deus agâ adâkehomoem. 37-38 Idânârâ ani itynrumo, “Ietondaymba ise âmaemo” Paulo kehobyry wâgâ. Toenzepa ani eogunrumo. Inwymogoynlymo, nhonugudylymo idylymo ani. Ilâpyryem ani xina agâ idâlymo tuantaji pepi imâsedoram.