21
Paulo Jerusalémram idâhobyry
Éfeso donro Jesus einwânni modo iwymârydo agâ âsedaengüybyem ani pepi imâsedo odaji xina âxiedyly. Ilha Côs einkâ ani xina sakadyly. Kopaelâgâem Rodesram xina idâly-ro warâ. Âdiempa kulâ ani xina târâ Rodes iduantay epagudyly. Tonlopyryem, xina idâly lelâ ani âtâ anary Pátara kehoram. Mârâ iduantaji saintybyem, pepi imâsedo Feniciaram idânri xina nhodyly. Aituo ani mârâ oday xina idâly. Ilâpyryem ani sul eynynâ xina ilha Chipre nhakadyly. Ilha sakanibyryem Siriaram ani xina idâly. Âtâ anary Tiro keho Síria eynynonroram xina saindyly ani. Târâlâ ani mârâ pepi imâsedo âdydo imeom nhapaguely. Awylygue ani xina âzetaguely lâpylâ, pepi imâsedo sapaguely, sapadondyly warâ inwânwânse. Pepi odayba âxiegueybyem, tonlo modo Jesus einwânni xina nhuinly. Akaemo ewy xina tuiose ani. Tokalâ semana ani xina eagâmo awyly. Saguhoenlâ Deus Ispiritury eyanmo adâkeze myani Paulo âsenagazedyly wâgâ Jerusalémdâ. Aituo ani eyam aguelymo:
— Jerusalémram tâtâzeba ikâ — kelymo.
Myarâ idârin-em tawyly tutuzelâ olâ ani Paulo. Aituo xina idâly. Jesus einwânni modo tâtâze ani xina idâhoram. Uguondo modo, tywydy agâ, tymeom agâ warâ tuantaji tâtâzemo ani xina agâ. Târâ sagunu wâgâ idânârâ ani xina âzeguhoam idyly, Deus agâ adâkehoem. Ilâpygueduo ani, xina âsedaenguly eyanmo. Aituo ani xina pepi imâsedo odaxi âxiedondyly, akaemo odopâdyly tâtyram warâ.
Xina idâly Tirodâpa, Ptolemaidanra. Myarâ saintybyem xina âxieguely. Tonlo Jesus einwânni modo edaenkuze xina idâly. Tokalâ iguandyly ara ani eagâmo xina awyly. Kopaelâgâem xina pepi imâsedo odaxi âxiedondyly, Cesareianra tâtâhoem. Xina Cesareiaram saindyly ani. Saintybyem Filipe etyram ani xina idâly. Mârâ anaxi, mârâ anaxi warâ Jesus wâgâ aguely myani mâkâ ewanu. Sete uguondo modo Jerusalémdâ iduakeyby ewylâ myani mâkâ, Filipe, âdypebaom modoram pyni epâni. Quatro lelâ ani exiry âwynsaundo modo. Unâ Jesus wâgâ tâgatuze lâpylâ ani akaemo. 10 Iweâpadobe ani xina târâ awyly. Târâ xina ataylâ ani uguondo Ágabo âewyly Judeiadâpa. Deus aguehobyry agueim lâpylâ myani mâkâ. 11 Xinaram saindyly; Paulo iwanxiery nhawâdyly. Tuhuru, tâwâry warâ nhekâjily mârâgue. Aguely:
— Paulo, xirâ arâ âyam auguely ise, Deus Ispiritury kâuntuhoem aguehobyry aralâ. Judeu Jerusalém donro modo awâse, âhugâjize, iwâkâjize warâ. Kâzekâjiagui wâne myara ise mâzekâjioly âmâ xirâ panxi-em sodo. Ilâpyryem ise judeu keba modo emaxi âudulymo. Warâ ise amâieholy — kely ani.
12 Awârâ agueduo ani xina, tonlo Jesus einwânni modo warâ, Paulo Jerusalémram nâtâba itoem xina aguely. 13 Tohogüenze lâpylâ ani xina, arâ aieholy awyly tiuntuduo.
— Âdaituoka arâ ogunrumo? Jerusalémram udâpa witoem unâry xugukehonze myguelymo? Pymâ Jesus “Aiekâ” kehobyry lelâ agânhedyse wato. Jerusalémram idâze lelâ urâ, iekâjihomoem kulâ inkâba, yiguehoem lâpylâ, Jesuslâ arâ izetonro atay — kely ani xinaram.
14 Xina aguely tindadyseba ani. Aituo ani xina âdakepa idyly.
— Jesus ize ato aralâ nidâ — xina kely lelâ.
15 Iweâpa târâ itybyem ani tysejiguy tiankyly xina nhodyly, Jerusalémram tâtâhoem. 16 Cesareiadâ Jesus einwânni modo ewy xina agâ tâtâzemo ani. Jerusalémram saintybyem Menasom etyram ani xina adaholy, târâ xina itoem. Chipredâ iazeypy myani mâkâ; iweâpalâ myani Jesus nheinwândyly.
Paulo, Tiago agâ âtunâguedobyry
17 Jerusalémram xina saintuo, Jesus einwânni modo xina tientuo tuomazezemo ani. Koendâ kehoem ani xina nhedaenkulymo. 18 Kopaelâgâem ani Paulo agâ xina idâly, Tiago agâ agueze; Jesus einwânni modo iwymâry myani mâkâ. Idânârâ Jesus einwânni modo iwymârydo âtâdyguybyem ani târâ. 19 Aituo ani Pauloram âzedaenkuolymo. Ilâpygueduo, idânârâ adâitayn-hobyry nhegatuly ani eyanmo.
— Toenzepa judeu keba modo Jesus neinwândâ, iwâgâ eyanmo augueduo — kely.
20 Tindatuo, idânârâ iomazewânmo. Aituo ani aguelymo:
— Koendonro, ton-honreim warâ Deus — kelymo.
Aituo ani Pauloram aguelymo:
— Idakâ, xina ipemugu âmâ Cristo eynynâ. Tutuzelâ âmâ, agui judeu modo Jesus tâinwânse awyly. Enanajimo, koendonro kuru Moisés inweniby einwândyly, tâwâlâ lelâlâ wâne Jesus eynynonroem awylymo. 21 Moisés inweniby izepa âmâ, waunlo ara olâ enanajimo. “Paulo, judeu domodo âkelo âtâ anakonro modoram aguely: ‘Moisés inweniby imowâdaungâ. Âmerymo ilery ety iopiry kadatâwâdaundâ. Kydamudo ezewenrypyry imowâdaungâ’ nygue Paulo” warâ kely keankâ indakylymo. Kewâdyly kulâ olâ mârâ aguehomobyry. 22 Saintybyem mawylymo xutuzemo lelâlâ enra. Tâpaunzeze xina, âdy xurâmoem amânhekyly wâgâ, kewâdyly kulâ mawânrâ âwâgâ indatybymo.
23-24 — Tarâ xina ijidadâry oday tâlâ quatro uguondo modo, “Âdylâ ise xina anhekyly Deus xurâem” keimpyry modo. Judeu akaemo, Jesus einwânni modo. Tutuzelâ âmâ, adâkehomobyry nhewanikelymo awyly, kâzewenry ara, okoguelymo ise, âjiangaxilugueolymo ise warâ. Awârâ iraynâ, Deusram tiunduly enesemo wao olâ kâzewenry ara. Âdypeom keba olâ akaemo, tydinheruguepamo warâ, Deusram tiunduly nhanâtomo peba. Warâ xina âurudyly. Eyanmo dinheru âundugâ, Deusram tiunduly nhanâtomoem. Adâkehomobyry ara aituomo, okogueduomo warâ eagâmo okoguegâ lâpylâ. Kâzewenry ara amituo, judeu taunlo modo igary tindatomobyry kewâdyly kulâ awyly xutuzemo. Moisés inweniby mâinmopa mawyly xutuzemo warâ.
25 — Judeu keba modo Jesus einwânni olâ tâwâlâ Moisés inweniby ara anipyra awylymo. Anhekylymo wâgâ tiunrutomo pape xina nigonodâ lâwâne. “Onrogue, segue warâ xygatyby modoram ânguylâ nhunru xuduypy kâdâtaundâ. Ânguydo imeom idu odano modo, âtâ inatano modo warâ mântomoem tâwâlâ wao iunu napâdâ; munru kâzenywâdaundâ warâ. Uguondo tywydy lelâ nynanâdâ; pekodo tusoram lelâ nâdynanâo warâ” kely keankâ tygatary wâgâ xina nhurutomo — kelymo ani Pauloram.
— Âdainkâba. Amyguehomobyry ara aise lelâ urâ — kewâm Paulo.
26 Kopaelâgâem ani Paulo akaemo quatro uguondo modo agâ Deus ety odaji idâly. Moisés inweniby ara, Deusram “Aiese xina” tâkehobyry adientuomo, akaemo okogueday, eagâmo tokogueze lâpylâ myani Paulo. Kurâdo eynynâ Deus agâ aguewâni modoram aguely myani:
— Sete emedyly sakaduo lelâlâ ise koendâ kuru tywykeba xina idyly, Moisés inweniby agueho ara. Awârâpygueduo ise mâkâ tokalâ, mâkâ tokalâ warâ Deusram tiunduhoem tianâtyby xina nhuduly-ro warâ, kâzewenry ara — kely Paulo.
Deus etydâ judeu domodo Paulo nhawâtobyry
27 Sete emedyly ituo myani, Paulo idâly Deus etyram. Judeu domodo Ásia eynynâba âetaymby modo Paulo nhedylymo myani, mârâ tasera, “Judeu domodo idaserary” kelygue tâzekeindâ. Târâ Paulo tientuo, toenzepa kehoem myani iewiâpadylymo, Paulo tagâ judeu keba modo nhenetybybe-ro waunlo ara tienehonduomo, judeu keba âwânto keba mârâ tasera awylygue. 28 Aituo myani adaenkelymo judeu tonlo modoram:
— Nhaum, etaungâ! Awâkâ uguondo, tâinkâ lelâba inakanhe enomedâni kulâ awâkâ! Judeu domodo eynynâba kulâ aguely. Moisés inweniby eynynâba kulâ aguely. Xirâ Deus ety eynynâba kulâ aguely waunlo. Iwerâ judeu keba modo nhenewyly xarâ kydaseraji. Âji tywykeim ara nhedyly kulâ awâkâ xirâ Deus ety! — kelymo myani.
29 Arâ aguelymo myani Paulo, Trófimo, judeu keba, Deus ety idaseraji sanipyryen-ro waunlo ara tienehonduomo. Éfeso donro myani mâkâ uguondo. Paulo eagâ Jerusalémdâ adakobâdyly tâensemo olâ myani. 30 Tâinkâ lelâba ani awârâ modo egary âtâ anakâ. Aituo ani tonlo modo tâgaune kehoem idâlymo. Paulo nhawâdylymo; nhuxidylymo Deus etydâba; judeu domodo idaserayba nhejikelymo. Ilâpyryem idânârâ pyanta nhenahunlymo. 31 Roma donro sodadu iwymâry, “komandanty” keho, awârâ egary tydase myani.
— Idânârâ tonlo Jerusalém donro modo iewiâmunu. Paulo tyândyse atomo — kely indadyly.
32 Awârâ unâ tindatuo myani sodadu domodo ingâsedyly, iwymârymo warâ. Inepa kehoem myani eagâmo idâly kurâdo eydâ atoram. Saindylymo myani kurâdo Paulo nhapioguly ume. Sodadu domodo tywymâry agâ tientuomo, inepa kehoem napioguba idylymo myani. 33 Aituo myani komandanty Paulo opaji saindyly. Sodadu domodoram aguely warâ:
— Sawâtaungâ merâ uguondo. Ewâkâjiwâdaungâ azagâ korentygue — kely.
Nhewâkâjiwâbygueduomo myani kurâdoram aguely:
— Ânguyka merâ uguondo? Âdaidylyka merâ? — kely.
34 Tadaenkeze lelâ myani in-hogulymo. Âikâ, âikâ warâ myani taenluem aguelymo. Agui mawânkâ myani âdaituo tâtâdyguylymo awyly xutudânry modo. Âikâ, âikâ warâ tadaenlu tindatuo myani, sodadu domodo iwymâry âdara tâjidyly nutuba idyly. Aituo myani sodadu domodo ejidyanlâ nhaleholy. Toenzepa myani kurâdo nhapygue idâly. 35 Tâdâkuhoram taintuo myani sodadu domodoram adanâholy, tyewiâtuneim modoram âda nâiehoba itoem. 36 Tadaenkeze kehoem myani kurâdo nhapygue idâly.
— Xyâgâ! Xyâgâ! — kelymo.
“Inakanhe awitaymba urâ” Paulo kehobyry
37 Sodadu domodo ety odaji tâkaunâze kelymo ume kehoem myani Paulo aguely komandantyram, gregüem:
— Tâwâlâ agâ auguely? — kely.
Aituo myani sodadu iwymâry aguely:
— Âdaraka gregüem aguely mâuntuly? — kely. 38 — Mâkâ egípcio saguhoem xina agâ iewiâpadyby kebaka âmâ? “Pymâ domodo Roma donro xina neinwântaymba ise” nygue tagonro modoram. Quatro mil kyâwâni modo iwymâry ani mâkâ. Tagâ poji anaxi tasemo ani. Mâkâ keba âmâ? — kely.
39 Aituo myani Paulo in-hoguly:
— Mâkâ mâkeba urâ. Judeu urâ. Tarsodâ iazeypy, Cilícia eynynonro âtâ anary imâsedo anaym. Tâwâlâ wao kurâdo agâ augueji — kely myani.
40 — Tâwâlâ aguekâ — kewâm lelâmy komandanty.
Aituo myani Paulo XYDYK idyly tâdâkuho wâgâ. Tâmarygue myani kurâ domodo MYK itoem aguely. Tytamuneba ituomo myani Paulo aguely hebraiku-em, judeu domodo itanwe.