22
— Nhaum, idataungâ. Ypemugudo, idataungâ âyanmo auguely, âdy inakai aieni keba wawyly mâuntuhomoem — kely myani Paulo.
Hebraiku-em aguely tindatuomo myani âdakepa kuru idylymo, koendâ tindatoem.
Aituo myani Paulo agueondyly:
— Judeu urâ. Tarsodâ yazely, Cilícia eynynâ. Tarâ Jerusalémdâ olâ ienamadyly. Gamaliel ani ienomedâni. Koendâ kehoem ani ienomedâdyly Moisés inweniby wâgâ. Koendâ kehoem ani ienomedâdyly kydamudo ezewenrygue warâ. Deus ize ato ara awidyse ani urâ, amidyse matomo ara. Izepa ani urâ, asaemo “Jesus kieinwântuo lelâ Deus eydâ atoram kytâly” kewâni modo. Jesus einwânni modo senagazedâ. Sawânehomo. Uguondo modo, pekodo modo warâ kadeia odaxi setadâneho, xyâen-homo warâ. Kurâdo eynynâ Deus agâ aguewâni modo iwymâry kuru, idânârâ pymâ tonlo modo warâ, Jesus einwânni modo enagazenibyry wawyly, tutuzemo. Kata modo tâmakeze ani urâ, judeu Damasco donro modoram kantoem. Jesus einwânni modo kanwâdyly, kâenagazedyly witoem aguenri ani mârâ kata. Sawâsemo, ekâjibyem xarâ Jerusalémram kâenewylymo witoem ani udâdyse wawyly myarâ. Toenzepa ani kâenagazedyzemo wawyly, Jesus nheinwândylymogue — kely myani Paulo.
Paulo Jesus tyeinwântobyry wâgâ aguehobyry
(At 9.1-19; 26.12-18)
Aituo myani Paulo agueondyly:
— Damasco iwaguepa udâly ume kuotatay awârâem ani toenzepa kehoem iatygudyly kau wâgâ ienâmidâ kehoem. MAH warâ kehoem ani ydâ iajimadyly. Aituo ani ianugue onro onwa yihuguely. Tâjitanru kâindadyly. “Saulo! Saulo! Âdaituoka ienagazedyly?” kely.
— “Ânguyka âmâ, aguenri?” uguely ani.
— “Jesus Nazaré donro urâ, toenzepa mâenagazeguylylâ” kely ani.
— Emâ akaemo yagâ idâwâtyby modo mârâ tohoreim. Aguely lelâ ani indakylymo, âdakeze aguely nutubamo olâ ani. 10 Aituo ani kampâiguely: “Âdyka agânhedyse mato, Pymâ?” uguely.
— “Aukâ. Idâ âtâ anary Damascoram. Târâ ise mâduruholy amânhekyly wâgâ, Deus amânhedyse ato wâgâ” kely ani yam.
11 — Epyem yemâ mârâ tohoreim. Awylygue ani yagonrodo iemary wâgâ yawâtâ Damascoram yadylymo. 12 Uguondo Ananias Deus xyrenipe myani târâ. Moisés inweniby ara lelâ aini myani mâkâ. Idânârâ judeu Damasco donro modo ize ato myani mâkâ. 13 Uize tâtâze ani. Wopaji saintybyem ani aguely: “Iweâ lelâlâ Deus mâentoem aiese” kely.
— Aguely umelâ kehoem kâentondyly. Mâkâ wopay kâendyly warâ. 14 Aituo ani yam aguely: “Saulo, kydamudo iDeusry âduakely tâmaryem. Adienkylylâ âyam tiuntuen-hondyze ato. Jesus mâendyse mâkâ, Jesus âdykâ inakanhe aitânry. Jesus lelâlâ âyam aguely mâindadyse mâkâ. 15 Jesus wâgâ aguenri ise âmâ. Idânârâ mydâhobyry einkâ ise mâentyby, mâindatyby modo warâ mâengatuly. 16 Aukâ. Inepa Pymâ Jesus inakanhe amitobyry nhygakehoem ekagâ, xygakeze lelâ” kely ani Ananias yam — kely myani Paulo.
Paulo igonotobyry judeu keba modoram Jesus unâry egatuze
17 Paulo aguely:
— Aituo ani xarâ Jerusalémram kodopâdyly. Deus etyram udâly, eagâ agueze. Eagâ augueday ani ienu oday Jesus kâynganehonly. 18 Warâ ani yam aguely: “Inepa Jerusalémdâpa âxiguegâ. Taunlo modo ywâgâ amyguely neinwântaymba ise” kely ani.
19 — “Utunri, saguhoem âdaunlopyry wawyly, tutuzelâ akaemo. Âtâ tâdâtâdyguyho odakâ âinwânnipyry modo xuize, sawâse, sapioguze warâ kadakobâdobyry, tutuzelâ akaemo. 20 Estêvão nhândaymo, womaru lelâ ani. Eon-honrumo kâunduly lelâ ani nhân-homoem. Nhonwa tuhu samewâni modo ety iwogonro nhoniem tâise lelâ ani urâ” uguely ani Jesusram.
21 — “Tarâpa âxiguegâ, Paulo. Taypa ise ogonodyly, judeu keba modoram unâry egatuze” kely ani Jesus yam — kely myani Paulo.
22 “Jesuslâ ugononi, judeu keba modoram tunâry egatuze” keduo myani iewiâpadylymo. Ago kehoem adaenkelymo:
— Xyâwâtaungâ awâkâ! Nigue awâkâ! — kelymo.
23 Ago kehoem adaenkelymo; tâty BOH waunlo nhetylymo; kayam PUGU PUGU nhedylymo; sagunu kayam nhamelymo idylymo myani. Arâ aidylymo myani, Paulo aguely nehoguebyra tawyly tienehon-homoem. 24 Kurâdo arâ aidyly tientuo myani komandanty tyzodadury modoram aguely:
— Eydâ kydatoram merâ uguondo sataungâ. Târâ ise mampiogulymo, inakanhe adâitobyry nhegatuhoem. Egatuze lelâ keanra, toenzepa mawânkâ judeu domodo eagâ iewiâky — kely.
25 Tiampioguhoem nhekâjilymo ume olâ myani Paulo aguely cem lelâ sodadu Roma donro iwymâryam, eydâ iwaguepalâ tawylygue:
— Kurâ Romadâ tâzekeim tapioguwâduneba, kelype mawânrâ. Romadâ tâzeke lâpylâ urâ. Awylygue yapioguba tâise âmaemo, âdawitobyry wâgâba kulâ — kely myani Paulo.
26 Mâkâ sodadu modo iwymâry arâ Paulo aguely tindatuo, idâly myani tywymâry komandanty agâ agueze:
— Awâkâ uguondo âdakâieneho! Romadâ tâzeke lâpylâ mynra awâkâ! — kely myani.
27 Aituo myani komandanty Paulo sapâigueze idâly.
— Romanoka âmâ? Âkealâka “Romadâ tâkeze lâpylâ urâ” myguely? — kely.
Aituo myani Paulo in-hoguly:
— En-hem, Romadâ tâzekelâ urâ — kely.
28 Komandanty aguely:
— Romadâ tâzeke lâpylâ urâ. Imâem sepywadâ, târâ iezedy iwenihoem — kely.
— Urâma âdy kâempywadaymba. Yazepygueduolâma Romadâ iezeku. Romadâlâ mawânkâ pabai ezeku, awylygue târâlâ iezeku lâpylâ — kely myani Paulo.
29 Awârâ tindatuomo, inepa kehoem myani Paulo sapâiguewâni modo iopayba idylymo. Paulo Romadâ tâzeke awyly tiuntuduo myani, komandanty âseanedyly, sapioguhoem ekâjien-hoimbyryem tawylygue.
Judeu domodo iwymâry modo enadoram Paulo satobyry
30 Roma donro komandanty tiuntudyze myani âdaituo judeu domodo Paulo nhewentâguedylymo awyly. Aituo myani kopaelâgâem aguely:
— Idânârâ judeu domodo xutuwâni kuru, kurâdo eynynâ Deus agâ aguewâni modo iwymârydo warâ âtâdyguylymo ize wato — kely.
Idânârâ pymâ domodo âtâdyguyduo myani komandanty tyzodadury modoram aguely:
— Paulo etaguewâdaungâ. Xarâ pymâ domodo âtâdyguyhobyryam enetaungâ — kely.
Aguehobyry ara myani aidylymo. Judeu domodo xutuwâni kuru enadoram Paulo nhadylymo.