23
Aituo myani Paulo pymâ domodo âtâdyguywâdybyam MYK idyly, aguely warâ:
— Nhaum, âdalâ kulâ awitaymba wakynre. Izepa ato agânhepyra wawyly, tutuze Deus — kely.
Agueduo myani Ananias, kurâdo eynynâ Deus agâ aguewâni modo iwymâry kuru, toenzepa kehoem iewiâpadyly. Paulo iopano modoram aguely:
— Itagainwâdaungâ — kely.
Aituo myani Paulo aguely Ananiasram:
— Deus inagazenehonze arâ kehoem ayetobyry wâgâ. Koendonro emyenro wâne âmâ, koendonro keba olâ âmâ! Parede wâne pinta tâiehoze atuhobyry xuahuhoem mârâ emyenro kulâ âmâ. Moisés inweniby araba awitobyry wâgâ agueze tarâ mawyly. Âmâlâ olâ kâzewenry ara aitânry. Âdawitobyry wâgâba kulâ ytagainhehonly — kely Paulo.
Paulo agueduo myani iopano modo aguely:
— Kurâdo eynynâ Deus agâ aguewâni modo iwymâry kuru mâunâguedyly awârâ — kelymo.
— Nhaum, auguehobyry modo wao enanânehonwâdaungâ. Kâuntuwâbyra enra urâ awâkâ, kurâdo eynynâ Deus agâ aguewâni modo iwymâry kuru awyly. Tutuzelâ urâ-ro watay, arâ auguewâpyra tâise enra urâ. Moisés iweniby wâgâma “Inakanhe adâkezeba itaungâ âwymârymoram” tâkeze — kely myani Paulo.
Saduceu domodo ewy, fariseu domodo ewy warâ myani pymâ domodo. Arâ awyly tiuntuduo myani ago kehoem Paulo aguely:
— Ypemugudo, fariseu urâ. Fariseu lâpylâ ani pabai. Tarâ urâ kâzewentâoly, iguewâtyby modo kurâem itondyly kâinwândylygue kulâ — kely.
Arâ agueduo myani fariseu domodo, saduceu domodo warâ âjihogulymo adaguly. Pymâ domodo nâseinwâmbyra idylymo myani. Fariseu domodo myani, Paulo eynynonro; saduceu domodo myani Paulo iduery warâ âjipagadylymo myani-ro warâ.
Saduceu domodo nheinwânkyly myani tâentuneim modo lelâ. Enanajimo myani, igueypy modo kurâem nitombyra; kaynâ Deus emary modo “anju” keho ipa, ispíritu koendonro tarâ onro anaym ipa warâ xurâmoem. Kadopâ modo peba enanajimo. Fariseu domodo olâ myani tâinwânsemo tâensenry modope awyly. Awylygue igueypy modo kurâem itondyly nheinwândylymo lâpylâ. Anju domodope awyly, ispíritu koendonro tarâ onro ananope awyly warâ xurâmoem. Kadopâbe awyly tâinwânsemo lâpylâ myani. Arâ myani ago kehoem fariseu domodo, saduceu domodo warâ adaenkelymo. Fariseu domodo ewy Moisés inweniby enomedânibe lâpylâ myani târâ. Akaemo ewy ago kehoem aguely idyly myani:
— Xina enanaji, awâkâ uguondo âdy inakai aguepa, âdy inakai aniempyra warâ. Ânguylâ kientânry keanra awâkâ aguehoem xunâry xuduim, anju atay, ispíritu koendonro atay warâ — kelymo.
10 Warâ myani fariseu domodo, saduceu domodo alelâ ago kehoem adaenkelymo. Fariseu domodo tyewiâpazemo myani saduceu domodo agâ. Saduceu domodo toenzepa lâpylâ myani iewiâkymo. Aituo myani komandanty aguely:
— Iweâma wânkâ ise Paulo âdyoly-ro — kely.
Aituo myani tyzodadury modoram aguely:
— Paulo etywâdaungâ awâkâ kurâdo duaypa. Sopâdaungâ eydâ kydatoram, myarâ kienmakehoranlâ — kely.
11 Kopae myani Pymâ Jesus, Paulo agâ agueze âepanâguely.
— Tyanepa ikâ. Tarâ Jerusalémdâ ywâgâ amyguehobyry ara lâpylâ ise Romadâ ywâgâ amyguely — kely myani Jesus.
Judeu domodo Paulo xyâze kehobyry
12 Kopaelâgâem myani judeu domodo ewy âtâdyguyly, tâtunâguedomoem. Aguelymo myani:
— Paulo kydyânre. Âdy kieimpa, kienypa warâ ise kurâ, kyânly iraynâ. Tâwâlâ ise Deus kânagazedyly, aguykehobyry ara aguipyra kurâ-ro watay — kelymo myani.
13 Agui myani xyâze kewâni modo, quarenta takaze kehoem. 14 Idânârâ âjihogüybyem myani idâlymo agueze kurâdo eynynâ Deus agâ aguewâni modo iwymâry modo agâ, eagonro pymâ modo agâ warâ. Eyanmo aguelymo myani:
— Âseinwândybyem xina Paulo tyân-hoem. Âdy xina neimpa ise Paulo tyânly iraynâ. Tâwâlâ ise Deus xina nhenagazedyly, adâkehobyry ara xina anipyra-ro watay! 15 Warâ xina xunâry. Âmaemo, eagonro pymâ domodo warâ komandantyram âjitaumbyguewâdaungâ. “Judeu domodo iwymârydo Paulo agâ adâkedyze. Iwâgâ imâem tiuntudyze asaemo. Enetaungâ, eagâmo aguehoem” kewâtaungâ komandantyram. Ânwa odaylâ ise xina inwânwândyly, tyân-hoem. Xarâ naimpyralâ — kelymo.
16 Paulo idykauru olâmy idamâ, toru xyâly kelymo. Aituo myani inepa kehoem idâly sodadu domodo etyram, toru xuruse. Saintybyem myani Pauloram aguely:
— Judeu domodo ewy âdyse. Ânwa oday ise âwânwândylymo, âhoem — kely.
Idânârâ aguehomobyry ara myani toruram nhegatuly.
17 Aituo myani Paulo sodadu tonlo modo ewy ingâsedyly.
— Merâ salokuzenomo sakâ komandantyram. Eyam nhegatulybe merâ — kely.
18 Aituo myani sodadu mâkâ nhadyly komandantyram.
— Mâkâ etadâdyby Paulo ygâsedai, merâ salokuzenomo âyam kâenetoem. Unâ nhegatulybe mynra merâ — kely myani.
19 Aituo myani komandanty salokuzenomo âdiempa iwague nhejikely, ânguy adâkely nidapyra itoem. Târâ myani nhapâiguely:
— Âdyka yam mâengatudyze mato? — kely.
20 Aituo myani Paulo idykauru in-hoguly:
— Judeu domodo ewy kugu Paulo tyândyse. Kopaelâgâ ise mâingonotoem nhekadylymo. “Paulo xinaram igonokâ, tonomedâdo wâgâ xina nhapâiguehoem” kelymo ise. 21 Awârâ kâzeinwândâ olâ. Kewâdylymo kulâ ise. Quarenta uguondo awârâem ise sakadodâ âtuahuybyem awyly. Paulo sakadyly nhenuendylymo ise tyân-hoem, myarâ saindyly iraynâlâ. “Âdy xina neimpa, nenypa warâ ise, Paulo tyânly iraynâ. Tâwâlâ ise Deus xina nhenagazedyly, tyâmpalâ xina âwinduadyly, adakuily warâ-ro watay” keanrymo. On-hondybyem akaemo adâitomoem. Paulo mâingonodyly kulâ inwânwânkylymo — kely myani Paulo idykauru.
22 Aituo myani komandanty aguely:
— Tâwâlâ idâ lelâ. Xirâ yam mâengatuyby olâ ânguyram kâzegatu — kely.
Salokuzenomo idâly.
Paulo tywâgâ aguehobyry pymâ Felixram
23 Aituo myani komandanty, azagâ sodadu domodo iwymâry ingâsedyly; mâkâ cem, mâkâ cem warâ sodadu domodo xutuim myani akaemo. Saintuomo myani eyanmo aguely:
— On-hondaungâ ozodadurymo agâ Cesareiaram mydâhomoem. Kopae, nove horas, ise tarâpa igaselymo. Duzentos sodadu tuhuru wogonro modo, setenta kawaru wogonro modo, duzentos sodadu koendâ pyrâu samewâni modo warâ lâpylâ sataungâ. 24 Paulo sawo lâpylâ kawaru nhontaungâ, isejiguy sani lâpylâ warâ. Koendâne mâkâ uguondo sataungâ pymâ Felixram — kely.
25 Ilâpyryem myani komandanty kata inwenily Felixram. Eagâmo tingonokyly.
26 “Âyam xirâ kata kâingonodyly, pymâ tynrenseim. Cláudio Lísias urâ, komandanty taunlo Jerusalém donro. Idaenkuho kâingonodyly.
27 “Âyam merâ uguondo tâwentâguezeim kâingonodyly, Paulo keho. Tarâ judeu domodoram nadawâho. Nhâlymo agâ keankâ. Romadâ tâzeke awyly kâuntuduo keankâ yzodaduryam kâenmakehonly. 28 Âdy wâgâ nhewentâdylymo awyly kâuntudyze keankâ urâ. Awylygue keankâ judeu domodo iwymâry âtâdyguyhoranlâ kanleholy. 29 ‘Xina ezewenry araba aidyly’ nyguemo. Urâem olâ, pymâ Roma donro aguehobyry nakabyra merâ. Etadâdoem xyâhoem warâ âdy anientaymba merâ. 30 Taunlo judeu domodo ewy merâ tyândysemo kehonly tarâ Jerusalémdâ. Kâuntuduo, inepa kehoem keankâ âyam kâingonodyse widyly. ‘Âmaemoem Paulo inakanhe aitybyen-ro watay, pymâ Felixram aitobyry egatuwâdaunda’ ugue lâpylâ izepaom modoram.
“Xirâ kulâ âyam kâengatuly”
kely myani komandanty Cláudio Lísias inwenily.
Kata tinwenipygueduo myani sodadu domodoram nhuduly, pymâ Felixram nhatomoem.
31 Aituo myani sodadu domodo tywymâry aguehobyry ara aidylymo. Paulo nhadylymo kopae âtâ anary Antipátride kehoram. 32 Kopaelâgâem myani sodadu tuhuru wâgâ idâwâtyby modo odopâdylymo Jerusalémram. Paulo, sodadu kawaru wogonro modo agâ idâwâm lelâmy. 33 Cesareiaram saintybyem myani idâlymo pymâ Félix etyram. Eyam aguelymo:
— Anra Paulo Jerusalémdâ ewentâguedyby. Anra lâpylâ kata xina iwymâry inweniby âyam — kelymo.
34 Aituo myani pymâ kata intainly. Itainrimbyryem myani Paulo nhapâiguely:
— Âdykâ ynynonroka âmâ? — kely.
— Cilícia eynynonro urâ — kely myani Paulo.
35 Aituo myani mâkâ pymâ aguely:
— Inwentâguedaynrim modo saintuo, âwâgâ aguelymo idase urâ. Âdamyguely awyly idase lâpylâ urâ-ro warâ — kely.
Aituo myani tyzodadury modoram aguely:
— Kadeia odaxi ietaungâ, pymâ Herodes etydâ. Etaungâne, nâsemagueba itoem — kely.