24
Judeu domodo Paulo nhewentâdobyry pymâ Félix enanaym
Cinco emedyly ipygueduo myani kurâdo eynynâ Deus agâ aguewâni modo iwymâry kuru, Ananias, Cesareiaram saindyly, judeu iwymâry modo ewy agâ. Uguondo “Tértulo” keho, romano modo ezewenry xuturim, eagâ tâtâze lâpylâ myani. Saintybyem myani pymâ Felixram, Paulo aitobyry egatuze idâlymo. Mâkâ pymâ Paulo ingâsedyly. Paulo myarâ âepanâgueduo myani Tértulo mârâ lelâba aguely, tienwentâguedoem pymâ Félix enanaym:
— Idaenkuly saguhoem kuru, Pymâ. Koendâ xina iwerâ, xina nâseguebyba, pymâ koendonro mawylygue. Tonomegueim âmâ. Toenzepa âdydo imeom xina judeu domodoem adyese âmâ. Pymâ, toenzepa xina agâ iomaru, idânârâ mâunduwâtyby modo wâgâ. Koendâ minase xina agâ, âdykâlâ, âdaralâ, âdykâingâ xina atodâlâ warâ. Aekuru kuru iwanu tienkuâdâdyzeba gâlâ xina warâ. Xina adâkedyze ato mâindadyse wao olâ xina.
— Ânguydoem kulâ merâ Paulo xina duay awyly. Âdykâ tadakobâdobyry einkâ Jesus wâgâ nhenomedâdyly. Awylygue xina judeu domodo nhewiâpanâdyly. Jesus Nazaré donropyry einwânni modo iwymâry lâpylâ mawânkâ awâkâ. Deus ety âwankuem niedâ awâkâ. Judeu keba kulâ myarâ nadâ. Awylygue keankâ xina nhetadânehonly. Xina ezewenry xuturim modo enado lâwâne keankâ tienwentâdyze xina awyly, romano domodo nynanâbyralâ. Tonlo sodadu iwymâry Lísias olâ xina emaymba Paulo nemake. Aituo keankâ mâkâ sodadu iwymâry xarâ xina ingonodyly. “Inanajimo, Paulo inakanhe aitybyen-ro watay, pymâ Felixram egatuwâdaunda, tâwentâgue, tâwentâgueba warâ Paulo awyly aguehoem” nygue xinaram. Awylygue xina âyam âewyly, Pymâ. Paulo agâ aguekâ. Aguely mâindatuo ise, uguondo inakai awyly mâuntuly, xina agueho ara — kely myani Tértulo pymânra.
Judeu domodo Tértulo aguehobyry tohoguezemo myani. Awylygue myani aguelymo:
— Âkealâ awârâ Tértulo aguehobyry modo — kelymo idânârâ.
Adientyby, adâkehobyry warâ Paulo Félix enanaym nhegatuhobyry
10 Aituo myani mâkâ pymâ tâmarygue Pauloram “Aguekâ” kely. Aituo myani Paulo aguely adaguly:
— Idaenkuly, Pymâ. Tutuze urâ, iweâpa xina judeu domodo iwymâryem mawyly. Awylygue ise koendâ kehoem agânhetyby modo, kâenomedâdobyry modo warâ kâengatuly âyam. 11 Idânârâ xirâ aguehomo, doze emedyly ara târâ Jerusalémdâ wawyly ume kulâ keankâ aidyly. Deus agâ agueze, ehogueze warâ keankâ Jerusalémram udâly. Tâwâlâ mapâiguely Deus ety odanopyry modo, âkealâ auguely awyly mâuntuhoem. 12 Deus etydâ watay ânguy agâ kâseudaymba wakynre, kurâ domodo kâynanâdaymba wakynre warâ, Deus etydâ, tâdâtâdyguyho mododâ, âdykâingâlâ kadakobâday warâ. Kurâdo kâynanâdyly netaymba keankâ asaemo yizepaom modo. 13 Ienwentâguedylymo wâne inakanhe awitobyry wâgâba olâ. Kewâdylymo kulâ olâ. Toenzepa wâne ise asaemo ienwentâdyly, kewâdylymo kulâ olâ ise.
14 — Kâinwânkyly ise âyam kâengatuly. Deus kâinwânkyly, xina idamudo nheinwântyby. Idânârâ Moisés inweniby tâinwânse urâ, earamo. Idânârâ saguhoem Deus eynynâ aguewâni modo inweniby tâinwânse urâ, nheinwântomo ara. Jesus kieinwântuo lelâ Deus eydâ atoram kytâly awyly tâinwânse olâ urâ. Judeu domodo ewy olâ neinwâmpyramo Jesus kâmakerim awyly. 15 Tâinwânse urâ, Deus xypyry etay idânârâ iguewâtyby modo kurâem nhenehonly, einwânni modo, einwântânrybyry modo alelâ. Agui judeu domodo kâinwânwânto ara lâpylâ inwânwândylymo. 16 Deus enado âepanâgueze wawyly tutuze wawylygue, idânârâ agânhedyse urâ, Deusram, kurâdoram warâ kâzewentâgueoba witoem — kely myani Paulo.
17 Paulo agueondyly myani:
— Iweâpa âtâ anakâ Jesus wâgâ unâ egatuze idâypyem, Jerusalémram kodopâdâ. Judeu âdy pebaom modoem dinheru kâindâtyguyby enese, Deusram auguehobyry xuduze warâ keankâ udâly. 18 Deusram “Aiese urâ” uguehobyry olâ keankâ agânhekyly. Awylygue keankâ Deus etyram udâly, okogueze, xina ezewenry ara. Aguipa kulâ keankâ kurâ domodo târâ awyly. Ânguy âdalâ kulâba gâlâ keankâ warâ.
19 — Deus etydâ wawyly ume ienipyry modo lâpeba tarâ, akaemo judeu Ásia eynynonro modo. Enanajimo inakanhe awidâ-ro watay, nâedâ akaemo, awitobyry egatuze. 20 Judeu domodo iwymâryam keankâ kadaholy, pymâ domodo âtâdyguyhoam. Pymâdo enado watay, âdylâ inakanhe awitobyry wâgâ ienwentâguebyramo keankâ. Tutuzelâ asaemo tarâ ienwentâni modo. Kâinwânkyly wâgâ kulâ keankâ kâzewentâoly. 21 Xina iwymârydo enado wawyly ume, ago kehoem augue: “Iwerâ ienwentâguedylymo, iguewâtyby modo xypyry etay kurâem itonze kely kâinwândylygue kulâ” ugue — kely myani Paulo pymâ Felixram.
22 Koendâ kehoem myani Félix xurutybyem awyly Jesus eynynonro modo nheinwânkyly wâgâ. “Jesus kieinwântuo lelâ Deusram kytâly” kely tydase myani. Âkealâ, âkealâba warâ Paulo ewentâguedyly awyly adâkehoem tynwânwânse wao myani. Aituo myani Pauloram aguely:
— Sodadu iwymâry Lísias saintuo, aguely idase wao urâ. Mâkâ aguely kâindapygueduo ise, âdara âedyly awyly kâuntuly — kely myani.
23 Arâ adâkebygueduo myani cem sodadu iwymâryram aguely:
— Ozodadury modoram aguekâ, Paulo nhetadâdomoem. Ihugâjiho, ewâkâjiho warâ olâ etyen-hongâ, kadeia oday tawyly ume tâwâlâ adakobâdoem. Tâwâlâ eataen-ho modo âdy ize ato nenedâmo — kely myani pymâ Félix.
Félix, Drusila warâram Paulo adâitobyry nhegatuhobyry
24 Iweâpa ipygueduo myani pymâ Félix Cesareiaram idâondyly tywydy Drusila agâ. Judeu myani mâkâ pekodo. Pymâ Félix, Paulo ingâsenehonly myani, mâkâ nheinwânkyly wâgâ tindatondyze tawylygue. Aituo myani, Jesus Cristo wâgâ aguely.
25 — Koendâ kine, Deus aguiendyse ato lelâ aguyjiene. Deus izepa ato aiese kykeduo, “Agânhepyra ise aze” tâkezelâ kine. Xypyry etay idânârâ ise Deus enadoram kytâly. Jesus eynynonro modo typygueba kehoem iomazeânehonze. Jesus eynynâbaom modo ise typygueba kehoem nhenagazenehonly — kely myani Paulo.
Agueduo myani pymâ adahulily, Jesus eynynonro keba tawylygue. Aituo myani Pauloram aguely:
— Idâ. Âdalâ ise âgâsedondyly — kely.
26 Félix tynwânwânse myani, Paulo tyam dinheru nhuduly tâtaguehobyry ebyryem. Awylygue myani ingâsezedyly, eagâ tâtunâguedoem. Paulo dinheru nudupa olâ myani.
27 Azagâ anos sakabygueduo myani Félix pymâemba idyly Cesareiadâ. Paulo kadeia odaypa netaguehomba myani, judeu domodo tienwiâpanâdyzeba tawylygue. Pórcio Festo myani pymâ iwelo, Félix ejipyano.