2
Píívyéébe meke pájtyetétsóne
Muuráhjáa dííbyere Píívyéébe ámúhakye pájtyetétsó Críjtoj tééveri ámúhá imítyuháñé déjúcotu ámuha mewágóóóvéíyómeke. Muuráhjáa ɨ́hde ámuha ímityúné méícyahíjcyá íñe ɨ́jɨ éhné Naavéné túkevéjtsoju Píívyéébedítyú mɨ́amúnáake múhdurá ɨ́tsámeíchohíjcyánéréi ámuha meúráávyénélliíhye. Ehdúu ɨ́mɨááné méícyahíjcyá ímityúmé eene ícyooca tsaate íjcyadu. Mépée meímíllejɨ́jtóré méúráávyehíjcyá méhdityúré íjchívyéné allíujúúne. Ááné déjúcotúu muurá máhallúrí ijcyájúcooróné Píívyéébe méhdi ɨ́cúbáhráiyóné eene ícyooca tsíjtyé hallúrí tene íjcyadu. Árónáacáa ihdyu mítyane meke iwájyúnéllii méhdi ɨɨ́dáátsóvéne meke pájtyetétsoobe Críjtoj tééveri mewágóóóvétu dííbyedúréjuco meíjcyaki. Ehdúu Píívyéébe méhdi ɨɨ́dáátsóvéne meke pɨ́aabó mepájtyetéki. Muuráhjáa Críjtoke ibóhɨ́ɨ́tsóneri meke ávyejújtsoobe dííbyema meíjcya níjkyéjɨri íavyéjuri. Ehdúu mééma méénuube Críjtoj tééveri bóónétu íjcyáné mɨ́amúnáake iwáájácútso ɨ́mɨááné meke iwájyune. Aane íñe tsúúca mepájtyeténé tsá meere meɨ́hnáhori meméénutúne. Píívyéébere ihdyu meke ɨɨ́dáátsóllénéllii pájtyetétsó Íllíkye mecáhcújtsónej tééveri. Tsá mepájtyetétú ɨ́nehjɨ́ meméénúnélliíhye. Áánéllii tsá tééneri memítyájkímeíítyuróne. 10 Muuráhjáa Píívyéébe Jetsocríjtoj tééveri méɨ́jtsaméí cápáyoácó ɨ́mɨááneréjuco meméénuhíjcyaki. Ehdúhjáa tsúúcajátújuco meke iímíbájchoíñé ɨɨ́jtsámeídyújuco dibye méénune.
Críjtoke cáhcujtsómé ímí íjcyane
11 Aane cáhawáá méɨjtsúcunu muhdúhjáa ámuha meícyahíjcyáne. Muuráhjáa tamúnaa jodíómú ihdícyámedíyé ámúhakye díllohíjcyáhi. Áánemáa iiye díllómeíhijcyámé ɨ́mɨáámé Píívyéébeéjté iíjcyane íjpííye ikíhdyahɨ́rótsámeíñélliíhye. 12 Téijyúikyée muurá ɨ́mɨááné tsá ámuha mewáájácutú Mépájtyetétsoobe Críjtoke. Áánélliihyée tsá ámuha Píívyéébeéjté meíjcyatúne. Ɨ́dátsóhrée ámuha waagóojte meíjcyame tsá mewáájácutú muhdúhjáa Críjtoj tééveri meke dibye ipájtyetétsoíñé pítyájcámeíñe. 13 Árónáa ihdyu ícyooca Jetsocríjtóo mewájyuri dsɨ́jɨ́véébema ámuha meíjcyánéllii tsúúca ámuha méijcyá Píívyéébema. 14 Áhdure muurá dííbyej tééveríyé ícyooca muuha jodíómuma ámuha méijcyá tsaímiyéjuco ɨ́hdée múhdurá medárɨ́ɨ́vécatsíhíjcyaróme. Aame ícyooca ámuha jodíómú meíjcyátúrómema méijcyá tsamééréjuco. 15 Muuráhjáa Moitséeúvuj tééveri Píívyéébe ájcúné taúhbajúúné hallútú jodíómú íjcyátúmema tamúnaa jodíómú tsáríllécatsíhíjcyanéhjɨ́ Críjto ɨ́dsɨ́jɨ́véneri nɨjkévatsóhi. Ehdúu mééma méénuube íñe pamévá mɨ́amúnaa meíjcyarómé dííbyeke mecáhcújtsómé tsame dííbyeéjté meíjcyame ɨ́mɨáámeréjuco meíjcyaki. 16 Muuráhjáa múhdurá medárɨ́ɨ́vécatsíhíjcyanéhjɨ́ Críjto mééma nɨjkévatsó páwachékevu ɨdsɨ́jɨ́véneri. Ehdúu ímíbájchoobe pamévá mɨ́amúnaa meíjcyarómé tsamééréjuco meíjcyame tsaímíyé Píívyéébema meíjcyaki.
17 Ehdúu Críjto itsááne muuha jodíómuke waajácutsó muhdú tsaímíyé Píívyéébema muha meíjcyaíñé tsúúca dííbyeke muha mewáájacújúcóórómeke. Áhdurée ámuha jodíómú meíjcyatúmé awáá dííbyeke mewáájácútúmeke muurá waajácútsoóbe. 18 Áánéllii dííbyej tééveri Méécááni Píívyéébema tsaméhjɨ́ menáhbévájcatsí dííbyé Apííchó mééma íjcyane meke pɨ́áábóneri. 19 Áánéllii tsáhájuco ámuha tsíjtye múnaa meíjcyájúcootúne. Muurá ícyooca méijcyá tsané múnaáréjuco Píívyéébé avyéjúejte tsúúca dííbyeéjté meíjcyame. 20 Muuráhjáa muha Jetsóó mamyémú Píívyéébé ihjyú uubálle múnáama uwáábó medéjucóónúné pañévú tsúúca ámuha méúcaavéhi. Aane muurá ímichi páñétúejpi Jetsocríjtó dííbye tájpí meíjcyaabe éhne múúne jaa ímichi ápɨ́hajcúné hallúrí íjcyadu néébeé. 21 Aame íñe ícyooca éhnííñevu dííbyema méllíyaatéhijcyá ɨ́mɨááméré Píívyéébema meíjcyaki. 22 Aane muurá Críjtoma meíjcyame jahdu menéémé pañe Píívyéébe ijcyá Íapííchoj tééveri.