6
O Yeesu zéenía ho Sabaa bìo lè ɓa nùpua
(Matiye 12.1-8; Maaki 2.23-28)
Mu wó ká a Yeesu wee kã́a hã mana ɓúi yi ho *vũńló wizonle na ɓa le Sabaa zoǹ, ó o nì-kenínia wee báará zoo khé ho dĩ́nló lée pùká là. Á ɓa *Farizĩɛwa ɓúi mɔn mu á ɓa wee bío làa ba: «Lée webio nɔn mí wee wéráa bìo kà? Wa làndá hò mu.» Ó o Yeesu bía nɔn ɓa yi: «Bìo ó o *Daviide yánkaa wó ká arɛ́n lè mí nùpua á le hĩni dà á mi dĩǹ yí kàránna yí mɔn le? Orɛ́n míten zon le Dónbeenì zĩi á zoó lá le Dónbeenì hãmu búurú á là, ò o ɓuan ho ɓúi lée nɔn bìa làa wó bò mín yi. Ká a ɲɔǹ lá yí ko ò o wé mu, lé bìo le *Dónbeenì yankarowà mí dòn lé bán wee wé là ho.» Ò o tĩ́n pá bĩnía bía nɔn ɓa yi: «O *Nùpue Za lé yìa á ho Sabaa bìo wi níi yi.»
(Matiye 12.9-14; Maaki 3.1-6)
Ho Sabaa mu ɓúi zoǹ ó o Yeesu van ho kàránló zĩi yi á vaá zoó wee kàrán ɓa nùpua. Mu zoǹ à nìi ɓúi wi bĩ́n á nín-tĩánì bàhó húrun. Á ho *làndá bìo zéenílowa lè ɓa Farizĩɛwa bò mí yìo o Yeesu wán le mí ì loń ká a pá à wɛɛ́ nùpue ho Sabaa zoǹ, lé bṹn ɓa à dĩ̀n wán á à yíráa wo ò kooní yi. Ó o Yeesu zũna ɓa yilera ò o pá bía nɔn o nìi na bàhó húrun yi: «Lii hĩ́ní vá ɓueé lée dĩ̀n hen kà ɓa nùpua yahó le ɓa mi fo.» Ó o nìi lií hĩ́nɔn á vá ɓueé lée dĩ̀n. Ó o Yeesu bía làa ba: «Le ĩ tùa mia làa bìo ɓúi: Lé mu yɛ́n ó o nùpue ko ò o wé ho Sabaa zoǹ? Lée bè-tente lée, tàá lée bè-kohó? Lé ho kã̀ní a nùpue lée, tàá lé ho ɓúe o?» 10 Ò o Yeesu lora ɓa ɓúenɓúen yi khíi fò ò o bía nɔn o nìi yi: «Hóoní ũ bàhó.» Ó o nìi hóonía ho á ho dɛ̀ɛnía wan. 11 Á ho làndá bìo zéenílowa lè ɓa Farizĩɛwa sĩa cã̀ mu yi làa sòobɛ́ɛ, á ɓa wee wã̀aní mín yi: «Lée webio á wa yàá à wé á à yíráa wo ò fì níi yi coon?»
O Yeesu hueekaa mí tonkarowà pírú ɲun
(Matiye 10.1-4; Maaki 3.13-19)
12 Wizonle ɓúi ó o Yeesu hĩ́nɔn le mí yòó wé mí fìoró le ɓúee wán, ó o yòó fìora le Dónbeenì yi bĩ́n fúuu cãana. 13 Bìo ho tá tɔ̃n, ó o von mí nì-kenínia kúaa mín wán, á hueekaa ɓa pírú ɲun ɓa tĩ́ahṹ á có yèni làa tonkarowà. Hĩ̀a kà lé ɓa yènnáa:
14 O Simɔn na ó o có yèni làa Piɛre,
o Ãndere na lé o Simɔn mu ɓàn za,
o Zaaki là a Zãn, o Filiipu là a Baatelemii,
15 o Matiye là a Toma, o Alifee za Zaaki,
o Simɔn na lé ɓa Zelootewa* kuure nùpua nì-kéní,
16 o Zaaki za Zudaa,
là a Zudaa Isikariote na khíi dé o Yeesu o zúkúsa níi yi.
O Yeesu kàránna ɓa nùpua á wɛɛ́ra ɓa ɓúi
(Matiye 4.23-25; Maaki 3.7-11)
17 Bṹn mɔ́n, ó o Yeesu bĩnía bò lè mí nì-kenínia lion ho tá pɛ̀ɛrú yi hen na ó o mɔ́n-bèwa cɛ̀rɛ̀ɛ dĩ̀n yi. Ɓa minka zã̀amáa mún wi bĩ́n. Ɓa ló ɓa *zúifùwa kɔ̃hṹ kùaráa ɓúenɓúen yi, ho Zeruzalɛɛmu lóhó, lè ho Tiire lè ho Sidɔ̃n lórá na wi mu yámú ɲumu ɲii ló-zàwa yi. 18 Ɓa ɓúenɓúen wà ɓuee ɲí a Yeesu cɔ̃́n á mún ǹ cànka ò o wɛɛ́ ɓa vɛ̃́ɛna. Bìa ɓa cĩ́náwa wee beé lò wee yí míten. 19 Ɓa nùpua ɓúenɓúen wee cànka à ɓa yí o túii yi, lé bìo le Dónbeenì pànká na wi o yi á wee lé lée wɛɛ́ ɓa nùpua ɓúenɓúen.
(Matiye 5.1-12)
20 Ó o Yeesu wã́a yòó lora mí nì-kenínia yi ò o bía:
«Minɛ́n na lé ɓa nì-khenia, mi ɲúná sĩ,
lé bìo le Dónbeenì bɛ́ɛnì á mi níní wi yi!
21 Minɛ́n na le hĩni wee ɓúe ho zuia, mi ɲúná sĩ,
lé bìo á bìo mi wee ca á mi ì yí á mu ɲii ì sí!
Minɛ́n na wee wá ho zuia, mi ɲúná sĩ
lé bìo mi khíi dĩ hã konsĩní!
22 «Ká ɓa nùpua khíi ɲina mia, á pã́ mia, á wee là mia, á wee yáa mi yèni o *Nùpue Za bìo yi, se mi ɲúná sĩ. 23 Mi zã̀maka à wé coronka lé bìo le Dónbeenì bũ̀iá beenì pan mia ho wáayi mu bìo yi. Mu bon, lé kà síi á ɓarɛ́n ɓàn ɓùaawa mún yánkaa beéraráa le *Dónbeenì ɲi-cúa fɛɛrowà lò.
24 Ɛ̀ɛ ká minɛ́n nàfòró ɓànsowà á ho yéréké khíi sá yi,
lé bìo á mu bìo ɓúenɓúen mí yú vó,
á bìo máa bĩní máa bè mu wán máa na mia.
25 Minɛ́n na wee dí bùubaa ho zuia á ho yéréké khíi sá yi,
lé bìo á bìo cɛ̀rɛ̀ɛ hĩni khíi tè mia.
Minɛ́n na wee dĩ hã konsĩní ho zuia á ho yéréké khíi sá yi,
lé bìo mí bìo khíi wé ho yahó sèró lè le wɛ́ɛ.
26 Minɛ́n na ɓa nùpua wee wíoka yèni á ho yéréké khíi sá yi,
lé bìo á lé kà síi á ɓàn ɓùaawa mún yánkaa wó làa bìa fù le mí lé le Dónbeenì ɲi-cúa fɛɛrowà ká mu ɲɔǹ yí bon.
Wa ko wa wé wé mu bè-tentewà làa bìa yí wa wɛn
(Matiye 5.38-48)
27 «Àwa, minɛ́n na wã́a dĩ̀n wee ɲí ĩ cɔ̃́n ɓúenɓúen lé minɛ́n á ĩ wee bío bìo kà a na yi:
Mi wań mi zúkúsa.
Bìa ɲina mia à mi wé mu bè-tentewà na yi.
28 Bìa wee dánkání mia
à mi wé dúɓua yi.
Bìa wee yáa mi yèni
à mi wé fìo na yi.
29 Hàrí ká a ɓúi dó ũ sáahó yi,
à ũ yèrèmá hìa so dá a yi.
Ká a ɓúi fó ũ kánɓun,
à ũ mún día le o fé ũ báká.
30 Yìa fìora bìo ũ cɔ̃́n,
ũ na mu wo yi.
Yìa lá ũ bìo,
à ũ día le o ɓua.
31 Bìo mi wi à ɓa nì-vio wé na mia,
à mi wé mu ɓàn síi à na ɓa yi.
32 Ká bìa wa mia lé bán mí dòn á mi wa, á mi wee leéka le mi so pá à bĩní ì yí bìo mu mɔ́n le? Hàrí ɓa bè-kora wérowà mún wa bìa wa ɓa. 33 Ká bìa wee wé mu bè-tentewà na mia lé bán mí dòn mi wee wé mu ɓàn síi na yi, á mi wee leéka le mi so pá à bĩní ì yí bìo mu mɔ́n le? Hàrí ɓa bè-kora wérowà mún wee wé bṹn. 34 Ká bìa khíi dàń mu á à wĩ́ mia, lé bán mí dòn á mi wee ke lè mí bìo, á mi wee leéka le mi so pá à bĩní ì yí bìo mu mɔ́n le? Hàrí ɓa bè-kora wérowà mún wee ke mín bìowa làa mín làa bṹn síi à paráa mu khíi wĩ́ló. 35 Ɛ̀ɛ ká minɛ́n yí wé bṹn. Mi wań mi zúkúsa, mi wé wé mu bè-tente na ɓa yi. Ká nùpue kon ũ bìo, ũ yí dé ũ sĩi mu khíi bĩní wĩ́ló yi. Lé bṹn ǹ na ká mi ì wé le Dónbeenì na wi mu bìo ɓúenɓúen ɲúhṹ wán zàwa, lé bìo á ɓa bè-yízũńlowà lè ɓa nì-sũmáa á le wee wé mu bè-tentewà na yi. 36 Mi zũń le hii wéró làa bìo á mìn Maá Dónbeenì zũnáa le hii wéró bìo síi.
Mi wé yí cítí nùpue
(Matiye 7.1-5)
37 «Mi wé yí cítí nùpue, á le Dónbeenì mún máa cítí mia. Mi yí síiní nùpue ɲúhṹ, á le Dónbeenì mún máa síiní mí ɲúná. Mi wé sɛ́n día na mín yi, á le Dónbeenì mún wé è sɛ́n ǹ día á à na mia. 38 Mi wé hã mu bìo, á le Dónbeenì mún wé è hã mia. Mu bìo na le Dónbeenì á à hã làa mia á à wé bìo na à kúee mí dɛ̀ɛ yi á à dìdíi fúaa ká mu sú cáa pùuu. Lé bìo le wĩ̀ló dɛ̀ɛ na mi wee mɔ̀nzã́ lè mu bìo, lé dén ɓàn síi á le Dónbeenì á à mɔ̀nzã́ lè mí bìo á à na mia.»
39 O bĩnía wà le wàhiire na kà: «Muii so dà a tè mí ninza muii bũ̀ini wán le? Ɓùeé. Lé bìo ká ɓa vaá dɔ̃n ho kɔ̃hṹ á ɓa mí nùwã ɲun á à páaní ì zo ho. 40 Nì-kenínii na po yìa wee kení a wón mía. Nùpue lée nùpue na kenía dɔ̃n ó o dà à wé làa yìa kenía wo bìo síi. 41 Lée webio nɔn á le zóore na wi ũ yère yi á fo yí zũ bìo, à le zàn-dɛ̀ɛ na wi mi ninza yère yi á fo màhã́ mɔn wee zéení? 42 Fo dà a wé kaka à bío le mi ninza día le ũ lén le zàn-dɛ̀ɛ na wi o yère yi, ká le zóore na wi ũnɛ́n yère yi á fo yí zũ bìo le? Yí mɔn ũten na le! Le zóore na wi á ũ yère yi lé dìo á ũ ko à ũ lén vé, á ũ yìo màhã́ à mi wéréwéré á à dàń ǹ lénnáa le zàn-dɛ̀ɛ na wi mi ninza yère yi.
Le vĩ̀ndɛ̀ɛ lè mí bia wàhiire
(Matiye 7.16-20; 12.33-35)
43 «Vĩ̀ndɛ̀ɛ na se máa wé ha bia na yí se, á le vĩ̀ndɛ̀ɛ na yí se mún máa wé ha bia na se. 44 Mu bon, le vĩ̀ndɛ̀ɛ bia lé hɔ̃́n ɓa wee wé bè yi à zũńnáa le sìí. Lunkúnsòró máa wé fáa ɓódíohó wán. Á ɲia mún máa wé khé kíkahó wán. 45 O nùpue na se wón wee wé bío hã bín-tentewà lè bìo á bìo wi o sĩi yi se. Ká yìa yí se wón wee wé bío hã bín-kora, lé bìo á bìo wi o sĩi yi yí se. O nùpue bìo na wi o sĩi yi, lé bṹn wee wé lé là a ɲii.
Hã zĩní bìo ɲun wàhiire
(Matiye 7.24-27)
46 «Mi wee ve mi le ‹Ɲúhṹso! Ɲúhṹso!› à mi màhã́ yí máa wé bìo á ĩ wee bío na mia á mu ɲúhṹ so wi le? 47 Mi dĩ̀n le ĩ zéení a nùpue na wee ɓuen ĩ cɔ̃́n, à ɲí ĩ bíoní, à mún bè hã yi bìo ó o bìo ɓonnáa mín làa mia. 48 O bìo ɓonmín làa nùpue ɓúi na le mí ì so mí zĩi ó o náana ho tá á líi ɓó le huee yi a màhã́ bò yi fáráráa le ɲúhṹ. Hã vi-beera tèró pã̀ahṹ á mu ɲun-beenì ɓueé dèkío le à le pá dĩ̀n. Le yí tò lé bìo le ɲúhṹ fárá se. 49 Ɛ̀ɛ ká yìa wee ɲí ĩ bíoní ò o yí máa bè hã yi, wón ɓànso bìo ɓonmín làa nùpue ɓúi na fárá mí zĩi ɲúhṹ ho tá kã́amáa yi á son. Bìo ho vi-beenì tò á mu ɲun-beenì ɓuara ɓueé ɓó le yi, à le dɛ̀ɛnía tò pùpɛ̀.»
* 6:15 Mi loń Matiye vũahṹ 10.4