7
O Yeesu lè ɓa Farizĩɛwa wee wã̀aní
(Matiye 15.1-9)
Ɓa *Farizĩɛwa lè ho *làndá bìo zéenílowa nùwã yɛn ɓúi na ló ho Zeruzalɛɛmu yi, á ɓueé kúaa mín wán kĩ́nía o Yeesu yi. Ɓa lońna mɔn ò o nì-kenínia ɓúi wee dí à ɓa yí sɛɛra mí níní á yí ceéraráa míten làa bìo ho làndá bòráa mu. Mu bon, ɓa Farizĩɛwa lè ɓa *zúifùwa ɓúenɓúen á wee bè ho làndá na á ɓàn maáwà zéenía nɔn ɓa yi. Ɓa máa wé dí ká ɓa yí sɛɛra mí níní sese. Ká ɓa vaá ló ho yàwá yi à ɓa máa dí ká ɓa yí sɛɛra míten. *Làndáwá cɛ̀rɛ̀ɛ na ɓa yú mín maáwà cɔ̃́n á ɓa wee bè yi: Hã ɲuuníi sĩ̀a, lè hã dṹunà lè hã bã́námáwá, bìo na á hã ko à hã wé sɛɛráa. Á ɓa Farizĩɛwa lè ho làndá bìo zéenílowa wã́a tùara a Yeesu yi: «Lée webio nɔn á ũ nì-kenínia yí máa bèráa ho kàránló na á wàn maáwà nɔn wɛn yi, á wee dí ká ɓa níní yí sɛɛra làa bìo ho làndá bòráa mu?» Ó o Yeesu wã́a bía nɔn ɓa yi: «Nì-khàwa yɛ́n! O *Ezayii tũ̀iá sĩ mí wán pã̀ahṹ na ó o fɛɛra le *Dónbeenì ɲi-cúa na kà mi dã́ní yi. Bìo kà lé bìo ó o hĩ́a túara:
‹Ɓa nùpua na kà wee ɓùaaní mi lè mí ɲiní,
ká ɓa yiwa yi, á ɓa khɛ̀ra làa mi.
Le ɓùaaníi na ɓa wee na miì ɲúhṹ mía.
Lé bìo ɓa nùpua làndáwá
lé hĩ̀a ɓa wee kàrán làa mín.›*»
Ò o Yeesu bĩnía bía: «Le Dónbeenì làndáwá á mi wee pĩ́ día, ká mi bè ɓa nùpua kàránló yi.» Ò o pá bĩnía bía: «Bìo mi pã́ le Dónbeenì làndáwá à mi bò mín kùrú làndáwá yi lée bìo na se mi cɔ̃́n sá! 10 Mu bon. O *Mɔyiize bía: ‹Kɔ̃̀nbi mìn maá lè mìn nu.› Mu mún bía: ‹Yìa bía khon mín maá tàá mín nu dã́ní yi, wón ko làa ɓúeró.› 11 Ká minɛ́n bán wee kàrán ɓa nùpua le ká nùpue bía nɔn mín maá yi tàá mín nu yi le mí níi bìo na mí lá ko à mí séení làa wo lée Koroban. (Bṹn kúará le hãmu na bìo sã̀ le Dónbeenì yi.) 12 Se mi nɔn le níi wo yi ò o yí séení mín maá tàá mín nu. 13 Ká mi wee wé kà síi se lé le Dónbeenì bíonì ɓàn báhɛ́ɛ á mi wee lén le wán lè mi kùrú làndáwá na mi wee zéení làa mín. Bṹn ɓàn sìíwà cɛ̀rɛ̀ɛ á mi wee wé.»
Mu bìo na wee tií o nùpue
(Matiye 15.10-20)
14 Bṹn mɔ́n ó o Yeesu von ɓa zã̀amáa á bía nɔn yi: «Mi ɓúenɓúen ɲí bìo kà à zũń kúará: 15 Bìo ó o nùpue wee dí, bṹn dɛ̀ɛ woon yí máa tií wo. Bìo wee lé o sĩi yi, bṹn lé bìo wee wé tií wo. 16 [Yìa wee ɲí bìo à wón ɲí bìo bía sese.]» 17 Bìo ó o Yeesu wà día ɓa zã̀amáa ó o vaá zon le zĩi yi, ó o nì-kenínia zoó wee tùa wo yi lè le wàhiire mu ɓàn kúará. 18 Ó o bía nɔn ɓa yi: «Minɛ́n mún yí zũ mu bìowa mu yara le? Mi yí zũ le bìo ó o nùpue wee dí dɛ̀ɛ woon yí máa tií wo le? 19 Mu yí máa zo a sĩi yi, ká mu wee zo a píohó yi ò o bĩní lée ní kúia.» O Yeesu wee zéení làa hɔ̃́n bíoní so le ho dĩ́nló ɓúenɓúen dà wee dí.§ 20 O pá bĩnía bía: «Bìo wee lé o nùpue sĩi yi lé bìo wee tií wo. 21 Lé bìo ó o nùpue sĩi lé bĩ́n á hã yile-kora wee lé yi à dé o ho hã́-fénló lè ho bá-fénló lè mí sìíwà yi, lè ho kɔ̃̀nló lè le nì-ɓúee yi. 22 Hã wee na ò o wé o bá-fé tàá o hã́-fé, à sĩi wé vá ɓa nùpua bìowa yi, à wé o nì-sũmúi, à wé khà ɓa nùpua vĩ́iní. O yú bìo na ò o wé. Le yandee wee kɛń wo yi. O wé yáa ɓa nùpua yèni, à wé ɓùaaní míten, à wé o bɔ̃́nbú. 23 Bṹn bìowa so ɓúenɓúen wee lé o nùpue sĩi yi. Bṹn lé bìo wee tií wo.»
O sìí veere hã́a na tà a Yeesu yi bìo
(Matiye 15.21-28)
24 Bṹn mɔ́n ó o Yeesu ló dén lùe so yi á wà van ho kɔ̃hṹ na sùaráa yi lè ho Tiire lóhó. O vaá zon le zĩi ɓúi yi, á yí wi à ɓa zũń o bìo. Ká a màhã́ yí sà míten yí yú. 25 Hã́a ɓúi na hĩ́nló ó o cĩ́ná wi yi á ɲá a sã. Ó o dɛ̀ɛnía wà ɓuara a cɔ̃́n á ɓueé lií ɓúrá a tá, 26 ò o fìora a Yeesu le o ɲa a cĩ́ná lén mí hĩ́nló yi. O hã́a mu yínɔń zúifù, o ló ho Siiro-Fenisii kɔ̃hṹ yi. 27 Ó o Yeesu bía làa wo: «Día le ɓa háyúwá dí vé. Mu yí se à ɓa lá ɓa háyónzàwa dĩ́nló yénní kúia na ɓa booní yi.» 28 Ó o hã́a bía nɔn wo yi: «Ɲúhṹso, mu bon. Ɛ̀ɛ ká ɓa booní ɲɔǹ mún pá wee wé sèeka ho dĩ́nló na ɓa háyónzàwa wee dí ká ho ò kùenka.» 29 Ó o Yeesu wã́a bía nɔn wo yi: «Ũ bíonì na á ũ bía kà bìo yi, á ĩ ɲɔn o cĩ́ná léra ũ hĩ́nló yi vó. Wã́a hĩ́ní lɛ́n va ũ zĩi.» 30 Ó o hã́a ɓɛ̀n bĩnía wà van mí zĩi, á vaá yú mí hĩ́nló ò o dũma le dãmu dɛ̀ɛ wán, ò o cĩ́ná ló a yi.
O Yeesu wɛɛ́ra a beke ɓúi
31 Bṹn mɔ́n ó o Yeesu ló ho kɔ̃hṹ na á ho Tiire lóhó wi yi, á ló ho Sidɔ̃n lóhó yi, á kã́a hã Lórá Bìo Pírú kɔ̃hṹ yi bĩnía ɓuararáa lè ho Kalilee vũ-beenì cɔ̃́n. 32 Á ɓa bò là a nìi ɓúi ɓuararáa o cɔ̃́n ò o lé o beke, á bíonì mún yí máa ɲí. Ɓa fìora a Yeesu le o bè mí níní o wán. 33 Ó o Yeesu wã́a fó arɛ́n mí dòn wàráa á khɛ̀ra lè ɓa zã̀amáa, ò o kúaa mí nín-kízàwa o ɲikɔ̃nna yi. Bṹn mɔ́n ó o bò mí ɲinsãní o nìi dɛnle wán, 34 ò o hóonía mí yahó ho wáayi á wee fìo, ò o vũuna sùɛɛ ò o bía nɔn o nìi yi: «Efata.» (Mu kúará le «hɛ́n»). 35 Mí lahó yi ó o nìi ɲikɔ̃nna dɛ̀ɛnía wee ɲí mu bìo, á dɛnle fá, á wee bío sese. 36 Ó o Yeesu henía mu nɔn bìa wi bĩ́n ɓúenɓúen yi le ɓa yí bío bìo wó kà à na nùpue yi. Ká bìo ó o hò ɓa kà síi, á ɓa wã́a wíokaa wee yényéní mu. 37 Ɓa nùpua wó coon mu bìo yi dàkhĩína. Ɓa wee bío: «Bìo ó o wee wé ɓúenɓúen ɓɛ̀ntĩ́n se. Hàrí ɓa bekewà ɲikɔ̃nna wee ɲí mu bìo. Á bìa bíoní lá yí máa ɲí wee bío sese.»
* 7:7 Mi loń Ezayii vũahṹ 9.13 7:10 Mi loń Léró (Exode) vũahṹ 20.12; Làndá zéeníló (Deutéronome) vũahṹ 5.16 7:10 Mi loń Léró (Exode) vũahṹ 21.17; Levii nùwã (Lévitique) vũahṹ 20.9 § 7:19 Mi loń Bè-wénia vũahṹ 10.9-16