8
O Yeesu bĩnía díinía ɓa minka zã̀amáa
(Matiye 15.32-39)
Hón pã̀ahṹ so yi á ɓa minka zã̀amáa tĩ́n wà ɓueé kúaa mín wán. Bìo á bìo ɓa à dí mía, ó o Yeesu von mí nì-kenínia á bía bìo kà nɔn yi: «Ɓa nùpua na kà màkárí ɓuan miì. Bìo kà lé ɓa wizooní tĩn ká ɓa wi làa mi, á ɓa bè-dínii wã́a vó. Ká ĩ día ɓa kà síi ɓa wà, á ɓa wé è lé è lùiorá ho wɔ̃hṹ wán lé le hĩni. Lé bìo ɓa cɛ̀rɛ̀ɛ léenía nà yi.» Ó o nì-kenínia bía nɔn wo yi: «Wa à yí mu bè-dínii wen le dùure na kà yi á à na bán minka zã̀amáa so yi?» Ó o Yeesu tùara ɓa yi: «Lée búurú bìo yɛn wi mi cɔ̃́n?» Á ɓa bía nɔn wo yi: «Lée búurú bìo hèɲun.» Ó o bía nɔn ɓa zã̀amáa yi le ɓa lii kɛɛní. Ò o fó ho búurú bìo hèɲun, ò o dó le Dónbeenì bárákà, ò o cɛ̀ɛkaa ho nɔn mí nì-kenínia yi le ɓa sanka na ɓa zã̀amáa yi, á ɓa sankaa ho nɔn ɓa yi. Cezàwa bùaa yɛn ɓúi mún lá ká ɓa cɔ̃́n. Ó o Yeesu dó le Dónbeenì bárákà ɓa cezàwa mu bìo yi, ò o le ɓa nì-kenínia mún sanka bán na ɓa yi. Ɓa ɓúenɓúen dú sù, ó o nì-kenínia khuiira bìo ká, á mu sú hã sàkíwá bìo hèɲun. Ɓa báawa na kɛra bĩ́n á à yí muaaseé náa síi. Bṹn mɔ́n ó o Yeesu nɔn ho wɔ̃hṹ ɓa yi le ɓa ɓoka. 10 Ò o yòó zon ho woohṹ bṹn wán lè mí nì-kenínia á ɲɔn ho Dalamanuta kɔ̃hṹ.
Ɓa Farizĩɛwa le o Yeesu wé yéréké bìo ɓúi à mí mi
(Matiye 16.1-4)
11 Á ɓa *Farizĩɛwa ɓuara ɓueé wee wã̀aní là a Yeesu. Ɓa wi ɓa khũaa o ɲii yi, á ɓa le o wé mu yéréké bìo ɓúi na wee zéení le o dàńló ló le Dónbeenì cɔ̃́n. 12 Ó o Yeesu yòó vũuna sùɛɛ ò o bía: «Lée webio nɔn á ho zuia nùpua wee càráa mu yéréké bìo? Le ĩ mì ho tũ̀iá na mia: Yéréké bìo dɛ̀ɛ woon máa zéení làa mia.»
13 Ò Yeesu wà día ɓa, á bĩnía yòó zon ho woohṹ lè mí nì-kenínia á ɲɔn lè ho vũ-beenì mɔ́n.
Ɓa Farizĩɛwa là a Heroode bìo
(Matiye 16.5-12)
14 O Yeesu nì-kenínia nɔnsãa á yí ɓuan mu bè-dínii. Búurú bi-za dà-kéní mí dòn lé hìa wi ɓa cɔ̃́n ho woohṹ yi. 15 Ó o Yeesu wã́a bía bìo kà henía nɔn ɓa yi: «Mi fání mí yìo, à pa miten bìo ɓa *Farizĩɛwa là a *Heroode bìo yi. Ɓa bìo ɓonmín lè le ɲa-fĩni.» 16 Ó o nì-kenínia wee bío mín yi: «O wee bío kà síi lé bìo wa yí ɓuan ho búurú.» 17 Ó o Yeesu zũna bìo ɓa wee bío, ó o tùara ɓa yi: «Lée webio nɔn mi wee bíoráa le lé bìo mi yí ɓuan ho búurú? Mi pá dĩǹ yí máa ɲí mu bìo à zũń mu kúará le? Mi tun mi yiwa le? 18 Mi lée muiiwà lée, tàá mi yí máa ɲí bìo. Mi so yí máa leéka mi yiwa bìo kà wán le: 19 Bìo á ĩ cɛ̀ɛkaa ho búurú bìo hònú nɔn ɓa báawa muaaseé hònú yi, á bìo dú ká na mi khuiira wàráa sú sàkíwá bìo yɛn?» Á ɓa bía: «Lée sàkíwá pírú ɲun.» 20 Ó o bĩnía tùara ɓa yi: «Á bìo á ĩ cɛ̀ɛkaa ho búurú bìo hèɲun á nɔn ɓa báawa muaaseé náa yi, á bìo dú ká na mi khuiira wàráa á sú sàkíwá bìo yɛn?» Á ɓa bía: «Lée sàkíwá bìo hèɲun.» 21 Ó o Yeesu wã́a bía nɔn ɓa yi: «Ó, o! À hàrí lòn zuia à mi pá yí zũ mu bìo yara le?»
O Yeesu wó ó o muii ɓúi wee mi
22 Bṹn mɔ́n á ɓa wà vaá dɔ̃n ho Bɛtesayidaa lóhó. Á ɓa ɓúi ɓuan o muii ɓuararáa o Yeesu cɔ̃́n à ɓa fìora a le o tṹii wo yi. 23 Ó o Yeesu tò a muii mu níi yi á lóráa ho donkĩ́ahṹ, á lée bò mí ɲinsãní o yìo wán, ò o bò mí níní o wán ò o tùara a yi: «Fo wee mi bìo ɓúi le?» 24 Ó o muii yòó lońna ò o bía: «Ĩ wee mi ɓa nùpua. Ɓa wee varáka, ká ɓa màhã́ ka lòn vĩ̀nsĩ̀a.» 25 Ó o Yeesu pá bĩnía bò mí níní o yìo wán, ó o lońna sese á mɔn mu bìo wéréwéré. O wan á wee mi mu bìo ɓúenɓúen wɛ̃̀ɛn. 26 Ó o Yeesu wã́a le o lɛ́n va mí zĩi, ká a yí lii zo lóhó yi.
O Piɛre bía le o Yeesu lé yìa le Dónbeenì mɔn léra
(Matiye 16.13-20; Luki 9.18-21)
27 Bṹn mɔ́n ó o Yeesu lè mí nì-kenínia wà ɲɔn lè hã lórá na sùaráa yi là a Filiipu ló-fáránii cɔ̃́n, hìa ɓa le Sezaaree. Bìo ɓa lá ho wɔ̃hṹ wà, ó o Yeesu tùara ɓa yi: «Lée webio ɓa nùpua wee bío ĩ dã́ní yi?» 28 Á ɓa bía: «Ɓa ɓúi le fo lé o Zãn Batiisi. Ɓa ɓúi le fo lé o *Elii. Ɓa ɓúi bán ɓɛ̀n le fo lé *Dónbeenì ɲi-cúa fɛɛrowà ɓúi na yáanía nì-kéní.» 29 Ó o bĩnía tùara: «Ká minɛ́n bán ɓɛ̀n le ĩ lée wée?» Ó o Piɛre bía nɔn wo yi: «Ũnɛ́n lé yìa le Dónbeenì mɔn léra.» 30 Ó o Yeesu wã́a henía mu nɔn ɓa yi le ɓa yí bío mu na nùpue yi.
O Yeesu wee bío mí húmú lè mí vèeró bìo
(Matiye 16.21-28; Luki 9.22-27)
31 Bṹn mɔ́n ó o Yeesu wee kàrán mí nì-kenínia ká a bío: «O *Nùpue Za ko ò o lò be làa sòobɛ́ɛ. Ɓa *nì-kĩ́a, lè le *Dónbeenì yankarowà ɲúnása, lè ho *làndá bìo zéenílowa á à pĩ́ a bìo. Ɓa nùpua à ɓúe o ká hã wizooní tĩn zoǹ o ò vèe.» 32 O hĩ́a wee bío mu na ɓa yi wéréwéré. Ó o Piɛre wã́a fó a á ɓa vá ló, á lée wee bío làa wo. 33 Ká a Yeesu màhã́ yèrèmáa khíi lońna mí nì-kenínia yi ò o nàmakaa o Piɛre yi kà síi: «Va lé ĩ nìsã́ní lè ũ *Satãni bíoní. Ũ yilera yínɔń Dónbeenì yilera. Hã lé ɓa nùpua yilera.»
34 Bṹn mɔ́n ó o Yeesu von ɓa zã̀amáa lè mí nì-kenínia á bía nɔn yi: «Yìa wi ò o bè miì, à ɓànso khí mí kùrú sĩi bìo wéro yi, ká a wé lá mí *kùrùwá pĩ̀* à bèráa miì. 35 O nùpue na wi ò o kã̀ní mí mukãnì wón á à vĩ́iní le. Ká yìa màhã́ tà le mí ì vĩ́iní le ĩnɛ́n lè le Dónbeenì bín-tente bìo yi, wón á à kã̀ní le. 36 O nùpue lá yú ho dĩ́míɲá bìo ɓúenɓúen ò o khon le mukãnì binbirì yi, se lé ho cũ̀nú yɛ́n á ɓànso yú? 37 Lée webio ó o nùpue dà à kã̀ní lè mí mànákã̀? 38 Yìa wee nìyi ĩnɛ́n lè ĩ bíoní bìo yi ho zuia nùpua tĩ́ahṹ, bìa wee bĩní le Dónbeenì mɔ́n à wé mu bè-kora, ó o Nùpue Za ɓɛ̀n mún khíi nìyi ɓànso bìo yi ká a khíi bĩnía ɓuara mín Maá Dónbeenì cùkú beenì yi lè le Dónbeenì wáayi tonkarowà.»
* 8:34 Mi loń Matiye vũahṹ 10.38