9
O Yeesu pá bĩnía bía nɔn ɓa yi: «Le ĩ mì ho tũ̀iá na mia: Ɓa nùwã yɛn ɓúi wi hen á máa hí ká ɓa yí mɔn le *Dónbeenì bɛ́ɛnì láró lè ho pànká.»
O Yeesu miníkaa le ɓúee wán
(Matiye 17.1-13; Luki 9.28-36)
Wizooní bìo hèzĩ̀n bṹn mɔ́n, ó o Yeesu fó a Piɛre là a Zaaki là a Zãn á yòoraráa le ɓúee ɓúi na dɔ̃n wán á ɓa yòó wi bĩ́n mí dòn. Ó o Yeesu dĩ̀ndĩ̀n miníkaa ɓa yahó, á sĩ̀-zĩ́nia wee ɲuiíka kũ̀iákũ̀iá, á ka pṹiapṹia. Hã cemu ɓàn síi a nùpue na dà à ceé làa sĩ̀a ho dĩ́míɲá yi wón mía. Yìo ɓueé tĩ, ò o *Elii là a *Mɔyiize* dĩ̀ndĩ̀n ló ɓueé wee bío là a Yeesu. Ó o Piɛre wã́a bía nɔn o Yeesu yi: «Nì-kàránlo, mu wó se á wa wi hen. Wa à tá hã bùkú zàwa bìo tĩn: Ũnɛ́n dà-kéní, o Mɔyiize dà-kéní, o Elii dà-kéní.» O yí zũ bìo o ò bío lé bìo ɓa ninzàwa là arɛ́n mí bɛɛre á zã́na dàkhĩína. Á le dùndúure ɓúi yòó ló lií pon ɓa yi á mu tãmu ɓúi sã wee ɲí le dùndúure mu yi: «Yìa kà lé ĩ Za na á ĩ bò ĩ tàká wán, mi wé ɲí a cɔ̃́n.» Mí lahó yi á ɓa nì-kenínia lońkaa mí nìsã́a yi, à ɓa màhã́ yí mɔn nì-veere ká yínɔń o Yeesu mí dòn.
Bìo ɓa ló le ɓúee wán wee lii, ó o Yeesu bía nɔn ɓa yi: «Bìo mi mɔn kà á mi yí bío le nùpua ɲí, ká mu yínɔń o *Nùpue Za húmú là a vèeró mɔ́ndɛ́n.» 10 Á ɓa tà bìo ó o bía yi ká ɓa màhã́ wee tùaka mín yi: «Ho vèeró mu húmú mɔ́ndɛ́n ɓàn kúará lé mu yɛ́n?» 11 Á ɓa tùara a Yeesu yi: «Lée webio nɔn á ho *làndá bìo zéenílowa le o Elii ko ò o ɓuen ho yahó?» 12 Ó o bía nɔn ɓa yi: «Mu bon. O Elii ko ò o ɓuen ho yahó à ɓuee kúee mu bìowa mí lara yi. Ɛ̀ɛ ká lée webio ɓɛ̀n mún nɔn á mu túararáa le Dónbeenì bíonì vũahṹ yi le o Nùpue Za lò ò be làa sòobɛ́ɛ, á ɓa mún máa mì a máa dé dɛ̀ɛ yi. 13 Àwa, á le ĩ bío mu na mia: O *Elii mu ɓuara ho yahó, á ɓa nùpua wó a làa bìo ɓa sĩa vá yi làa bìo mu túararáa le Dónbeenì bíonì vũahṹ yi o dã́ní yi.§»
O Yeesu wɛɛ́ra a háyónza ɓúi
(Matiye 17.14-20; Luki 9.37-43a)
14 Bìo ɓa ɓueé dɔ̃n ɓa nì-kenínia na ká, á ɓa ɓueé yú à ɓa zã̀amáa kĩ́nía ɓa yi, á ho *làndá bìo zéenílowa ɓúi dĩ̀n wee wã̀aní làa ba. 15 Ɓa nùpua miiníi là a Yeesu á mu vĩ̀níkaa ɓa. Á ɓa ɓùunia wà ɓueé tɛ̀ɛní a yi. 16 Ó o Yeesu tùara mí nì-kenínia yi: «Lée webio mi wee wã̀aní wán làa ba?» 17 Ó o ɓúi ló ɓa zã̀amáa yi á bía nɔn wo yi: «Nì-kàránlo, ĩ lá ɓuan ĩ za ɓuararáa ũ cɔ̃́n, cĩ́ná ɓúi wi o yi á wee beé o lò. O wee hè o ò o máa bío yí. 18 Lùe lée lùe ká a bìo mu hĩ́nɔn o wán, ò o cĩ́ná mu fé o dé ho tá yi, ò o ɲinsã-khùankhúa wé lé, à wé là mí ɲia, à pà día. Á ĩ fìora ũ nì-kenínia le ɓa ɲa a cĩ́ná mu lén wo yi, ká ɓa màhã́ yí dàńna mu.» 19 Ó o Yeesu bía nɔn ɓa yi: «Mi zuia nùpua ɓɛ̀ntĩ́n yí dó mí sĩa le Dónbeenì yi bìo bon. Ĩ màhã́ wã́a à ɲì ĩ yi mi bìo yi, á wé è kàrán mia vaá dã ho pã̀ahṹ yɛ́n coon? Mi ɓua a háyónza mu ɓuennáa.» 20 Á ɓa ɓuan wo ɓuararáa. O cĩ́ná miiníi là a Yeesu ó o zɛ̀kɛ́ra a háyónza lè mí pànká. Á wón lií lùwá ho tá yi, á wee birónka, á ɲinsã-khùankhúa wee lé. 21 Ó o Yeesu tùara a háyónza ɓàn maá yi: «Mu wee wé o yi míana lée tàá lé lònbìo?» Á ɓàn maá bía: «Lé o kúnkúzàmu pã̀ahṹ á mu ɓúakáa yi. 22 Pɔ̃̀nna cɛ̀rɛ̀ɛ yi ó o cĩ́ná mu wé lá a à dé ho dɔ̃hṹ yi tàá mu ɲumu yi le mí ì ɓúe. Ká fo dà à wé bìo ɓúi, à ũ màkárí wɛn à ũ séení wɛn.» 23 Ó o Yeesu bía nɔn wo yi: «Fo bía le ká ĩ dà mu. Yìa dó mí sĩi miì á bìo ɓúenɓúen dà wee wé cɔ̃́n.» 24 Mí lahó yi ó o háyónza ɓàn maá dɛ̀ɛnía zoó wãamaa: «Ĩ dó ĩ sĩi foǹ ká ũ màhã́ séení mi à ĩ yí titika.» 25 Ó o Yeesu mɔn à ɓa zã̀amáa ɓùunia wà ɓueé ɓúe ɓa yi, ó o wee zá là a cĩ́ná kà síi: «Ũnɛ́n cĩ́ná na wee wé ò o nùpue máa bío yí, à mún máa ɲí mu bìo, le ĩ bío mu na foǹ, lé o háyónza mu yi, à yí bĩní yí zo a yi hùúu.» 26 Ó o cĩ́ná wee wãama, ò o zɛ̀kɛ́ra a háyónza lè mí pànká ò o ló. Ó o háyónza día lòn nùpue na húrun. Fúaa bìa wi bĩ́n cɛ̀rɛ̀ɛ wee bío le o húrun. 27 Ká a Yeesu màhã́ lií fù a níi yi á hóonía làa wo ó o yòó dĩ̀n. 28 Bìo ó o Yeesu wà van le zĩi yi á lè mí nì-kenínia mí dòn páanía wi, á ɓa tùara a yi: «Lée webio nɔn á warɛ́n yí dàńna yí ɲɔnnáa o cĩ́ná mu?» 29 Ó o Yeesu bía nɔn ɓa yi: «Ho fìoró mí dòn lé hìa dà à ɲa a cĩ́ná na kà ɓàn síi á à lén.»
O Yeesu wíokaa wee bío mí húmú lè mí vèeró bìo
(Matiye 17.22-23; Luki 9.43-45)
30 Bṹn mɔ́n ó o Yeesu lè mí nì-kenínia ló dén lùe so yi á kã́a ho Kalilee kɔ̃hṹ wà. O Yeesu yí wi à ɓa nùpua zũń o dã́ní, 31 lé bìo ó o wee kàrán mí nì-kenínia. O wee bío na ɓa yi: «O *Nùpue Za á ɓa à dé ɓa nùpua níní yi á ɓa à ɓúe. Ó o húmú mɔ́n wizooní tĩn ká a vèe.» 32 Ká a nì-kenínia màhã́ yí zũna a bíonì mu kúará. Á ɓa mún zã́na, á yí wi ɓa tùa wo yi lè mu ɲúhṹ.
Lée wée po bìa ká?
(Matiye 18.1-5; Luki 9.46-48)
33 Bṹn mɔ́n ó o Yeesu lè mí nì-kenínia wà vaá dɔ̃n ho *Kapɛɛnayuumu lóhó. Bìo á ɓa wà van le zĩi yi ó o tùara ɓa yi: «Lée webio mi lá wee wã̀aní wán ho wɔ̃hṹ wán?» 34 Á ɓa wó tɛ́tɛ́, lé bìo ɓa lá wee wã̀aní, á wi ɓa zũń yìa po ɓarɛ́n na ká. 35 Ó o Yeesu wã́a lií kará ò o von ɓa mí pírú ɲun á bía nɔn yi: «Hen ká yìa wi ò o kɛń bìa ká ɲúhṹ wán, à ɓànso liiní míten ɓa ɓúenɓúen yahó, à wé ɓa ɓúenɓúen ton-sá.» 36 Ò o fó a háyónza ɓúi ɓueé dĩ̀nía ɓa yahó, á lií lá a yòó ɓuan ò o bía: 37 «Nùpue lée nùpue na ɓuan o háyónza na kà ɓàn síi sese ĩnɛ́n bìo yi, se le ĩnɛ́n ĩ bɛɛre á ɓànso ɓuan sese. Á yìa ɓuan mi sese, se mu yínɔń ĩnɛ́n á ɓànso ɓuan sese, mu lé yìa tonkaa mi ó o ɓuan sese.»
Yìa yí máa fi làa wɛn se wón làa wɛn lée dà-kéní
(Luki 9.49-50)
38 Ó o Zãn bía nɔn o Yeesu yi: «Nì-kàránlo, wa mɔn o nìi ɓúi ò o wee ɲa ɓa cĩ́náwa lè ũ yèni, á wa lá wi à wa hè o, lé bìo ó o mía wa kuure yi.» 39 Ká a Yeesu màhã́ bía nɔn ɓa yi: «Mi yí hè o, lé bìo á Nùpue na wó yéréké bìo lè ĩ yèni á yí dà máa bío bín-kohó ĩ dã́ní yi mí lahó yi. 40 Yìa yí máa fi làa wɛn se wón làa wɛn lée dà-kéní. 41 Le ĩ mì ho tũ̀iá na mia: Yìa nɔn mu ɲumu kóo-cúe mia lé bìo mi bìo sã̀ yìa le Dónbeenì mɔn léra yi, wón ɓànso á à yí mu cũ̀nú máa khí.
Mi pa miten bìo mu bè-kohó wéró yi
(Matiye 18.6-9; Luki 17.1-2)
42 «Ɓa háyúwá na dó mí sĩa miì á yìa khà dó mu bè-kohó wéró yi, wón ɓànso á ɓa lá can le hue-beenì fonle yi á lèera dó ho muhṹ yi, bṹn pá à wé sṹaaní le lònbee na à yí o. 43 Ká mu lé ũ níi wee dé fo mu bè-kora wéró yi, à ũ kúii le día. Fo yú le mukãnì binbirì na máa vé lè ũ níi dà-kéní bṹn sṹaaní bìo ɓa à dé fo le Dofĩ́ní dɔ̃hṹ na máa hí lùe yi lè ũ níní bìo ɲun. 44 [‹Ɓa sũnɓowa na wee là hã sãnía wi bĩ́n, ɓa yí máa hí. Á ho dɔ̃hṹ mún yí máa hí bĩ́n hùúu.›] 45 Ká mu lé ũ zeǹ wee dé fo mu bè-kora wéró yi, à ũ kúii le día. Fo yú le mukãnì binbirì na máa vé lè ũ zeǹ kéní bṹn sṹaaní bìo ɓa à dé fo le Dofĩ́ní dɔ̃hṹ na máa hí lùe yi lè ũ zení mí bìo ɲun. 46 [‹Ɓa sũnɓowa na wee là hã sãnía wi bĩ́n, ɓa yí máa hí, á ho dɔ̃hṹ mún yí máa hí bĩ́n hùúu.›] 47 Ká mu mún lé ũ yère wee dé fo mu bè-kora wéró yi, à ũ còkon le lén día. Fo yú le *Dónbeenì bɛ́ɛnì lè ũ yèn-kéní bṹn sṹaaní bìo ɓa à dé fo le Dofĩ́ní dɔ̃hṹ na máa hí lùe yi lè ũ yìo mí bìo ɲun. 48 ‹Ɓa sũnɓowa na wee là hã sãnía wi bĩ́n, ɓa yí máa hí. Á ho dɔ̃hṹ mún yí máa hí bĩ́n hùúu.›*
49 «Nùpue lée nùpue á le Dónbeenì khíi khɛ́n kúará lè le lònbee na ka lòn dɔ̃hṹ bìo, á à ceéráa wo, làa bìo ɓa hĩ́a wee wé kúeeráa mu yámú mu hãmu wán à ceéráa mu bìo síi. 50 Mu yámú yoo. Ɛ̀ɛ ká mu yámú yonyoró hĩ́a ló mu yi, á ɓa à wé kaka á mu ù bĩní ì zoráa? Minɛ́n mi bɛɛre kɛń lòn yámú na yonyoró wi. Mi kɛń mín wán làa hɛ́ɛrà.»
* 9:4 Mi loń Luki vũahṹ 9.31 9:4 O Elii là a Mɔyiize lé le Dónbeenì nùpua na yánkaa wee fɛɛ le ɲi-cúa na le nìpomu yi. Ɓa húrun míana. 9:11 Mi loń Malasii vũahṹ 3.23 § 9:13 O Elii na ó o Yeesu le o ɓuara ho yahó lé o Zãn Batiisi ó o bía bìo. * 9:48 Mi loń Ezayii vũahṹ 6.24 9:49 Mi loń Levii nùwã vũahṹ (Lévitique) 2.13