10
Nemwo pipaunuhi ni déme duéé
+Wogewé lépwo bééng, geé caa temehi nina e tuie ne ko lépwo watihenye* [ne ha a da] be e ne ânebuhelé a nii [wo Padué] beme e wéilé, ke lé tai hagéi a jié Megele. Ke tai woélé, ke tai puulé he céiu jélé me *Moosé, ne ha a nii, ke é ne ha a jié.
+Ke lé tai wii a wiinaado na céiu na e âbé mu he miiden. +Ke lé tai ûdu mu ko a tabe na céiu na e âbé mu he miiden, ana e âcéilé, be lé ûdu mu ko a péi. Be a péi, ke wo Kériso.
+Kehe time uce wâé te Padué a ubwo kolé, ke é mu ko anaa, na e pwo me lé mele ne ha a melé.
Nemwo pipwohewii a bele Isaraéla ânebun
+Ke ni naado naa, ke e tehenebé, beme e habwii a bwomu tenye, beme time uce wâé tenye ni naado na ta, pwohewii ne ko lépwo ukéiu tenye:
+Genye nemwo pipaunuhi ni *déme duéé, pwohewii ne ko ana lé pwo ne ni béén mu kolé, be caa te tii ne he ni tii iitihi pie: E tebwo a pubu apulie beme e pwowiinaado, ke e ûdu. Ke e cuwoda ke e pwolu hauli. [Ke e pipaunu a déme duéé.]Exode 32.6
+Genye nemwo pipule hauli me ni béén, pwohewii ana lé pwo ne ni béén mu kolé, be lé mele ha a tan na céiu nina 23000 jélé.
+Genye nemwo tacebwéni Padaame§, pwohewii ana lé pwo wo lépwo béélé, na lé wiilé ne ni bwien, ke lé mele.
10 +Genye nemwo pihuu, pwohewii ana lé pwo wo lépwo béélé, ke li e taunulé wo pali *âcélo ko a mele.
 
11 Tai ni naado naa, ke e tehenebé ne kolé, beme habwii tenye, ke tii beme mi pii tenye, wogenye na caa ju acunaa me nye tehene nge ha anebwén kon. 12 É mu ko anaa, ke wo pace apulie celi e mwomwohi pie e cumang, ke e pipwocile beme e nemwo tupwo.
13 Tai ni tacebwén na e tookenye, ke te wonaa a bwomunen, be wo Padué, ke nina e pii, ke e te pwo. Ke time e o bo uce pwo me tacebwénikenye, koja ana jan me genye pé ne konye. Kehe e mu konye beme genye cumang, ke me genye â wie mu he ni tacebwén.
14 É mu ko anaa, wogewé lépwo ju bééng, ke geé nemwo â pipaunuhi ni duéé hauli!
Céiu genye me Kériso
15 É cihe pwohewii ne ko ni apulie na lé temehinaado. Geé pitauti ana é ko pii. 16 +Genye olééhi ne te Padué a mwoûdu ko a *adéihi. É heme nye ûdu, ke he time uce a bwo céiu genye ne ko a cewéhe Kériso? Heme nye eni a pwoloa na nye pipatihi, ke he time uce a bwo céiu genye me a éé Kériso? 17 +Be wogenye na hiwon genye, ke te céiu a pwoloa tenye, ke te céiu a éénye, be genye tai eni a pwoloa na céiu.
Nemwo pimu ibu me ni duéé!
18 +Geé ali a bwomu te lépwo *Isaraéla: Lépwona lé wii nina *pwoâpwailo kon ne te Padué, ke â céiu jélé me Padué. [Be a apwoâpwailo, ke a de Padué.]
19 +Ade aceli nimung me é pii? Aceli pipwoâpwailo kon, ne te a déme duéé, ke he te pwonaado ne kon? Ai ni déme duéé, ke he te pwonaado ne kolé? 20 +Ûhu! Kehe ni naado na lé pipwoâpwailo kon, ke lé pipwoâpwailo kon ne te ni duéé me ni iténaado, kehe time uce é ne te Padué. Kehe te muhi tong me céiu gewé me ni duéé me ni iténaado*. 21 +Pwocoon me geé ûdu ha a mwoûdu te Padaame, ke me geé ûdu ha a mwoûdu te ni iténaado. Pwocoon me geé wiinaado pwo a taap te Padaame, ke é pwo a taap te ni iténaado. 22 +Ai nimenye me e pitaaba wo Padaame? Nihe pwo niihenye kojaeng?
Geé tai pwo ne ha a wâé te Padué
23 +Geé pii pie: «Tai ni naado, ke te tice aceli paciitihi.» Kehe time uce tai wâé. «Tai ni naado ke tai wâé», kehe time lé uce pamwoiu ni béénye. 24 +Ke me te tice paceli e pihane den, kehe me hane me de pa béén.
25 Wâé heme geé wii, ne ha a *pwonime na wâé, ati nina icuhi ne he jenep, kehe me time geé uce pihanenaado ne kon. 26 +Be a bwohemwo, ke a de Padaame, ke tai nina e pwon.Psaume 24.1
27 Ke hemepie e todekewé wo paceli time uce pa acéihi, ke mepie geé âcéin, ke geé wii a wiinaado na e ne tewé, ne ha a pwonime na wâé. 28 +Ke hemepie e pii tewé wo pace céiu pie ani: «Ke a wiinaado na pwoâpwailo kon ne te ni duéé hauli», ke geé nemwo wii, wonaa mu ko pana e pii tewé, beme te wâé a pwonimen. 29 É cihe ko a pwonime weeng, kehe time uce wogewé.
Kona he a pwonime pace céiu, ke e o te tauti ana é pwo na wâé? É mu ko ade? 30 +Hemepie woéo, ke é pipwo-olé te Padué ne ko a wiinaado heme é pwowiinaado, ke é mu ko ade na lé pipiiéo ko a wiinaado na é wii, he é pwo-olé te Padué ne kon?
31 +Hemepie geé wiinaado, ai é heme geé ûdu, ai é heme geé pwo ace céiu naado, ke geé tai pwo beme lé o pipaunu Padué ne ni apulie. 32 +Geé nemwo hane ace watihen me lé tupwo wo lépwo *Juif, me lépwona time uce lépwo Juif, ai ni apulie te Padué.
33 +Geé pwohewiiéo: É hane me wâé ne kolé ati ne he ni naado. Time é uce pihane dong, kehe é hane me wâé ati ne kolé, beme celuimilé.
+ 10:1 10.1 Exode 13.21−22, 14.22−29 * 10:1 10.1 Lépwo watihenye—Hiwon lépwo acéihi ne Korénit na time lé uce Juif (lépwo Isaraéla). Kehe icehi ana e pii wo Paulo pie, watihenye, be wogenye ati, lépwo acéihi ne ko Kériso, ke genye pwohewii lépwo piebehi Abérama, pa watihe lépwo Isaraéla. Omehi Galat 3.29. + 10:3 10.3 Exode 16.35 10:3 10.3,4 Na e âbé mu he miiden—Grek: Spirituel. + 10:4 10.4 Exode 17.6; Nombres 20.11 + 10:5 10.5 Nombres 14.29−30 10:5 10.5 Melé—Da (désert). A duaan na ticie hen. + 10:6 10.6 Nombres 11.4,34; 1 Korénit 10.11 + 10:7 10.7 Exode 32.6 + 10:8 10.8 Nombres 25.1−9 + 10:9 10.9 Nombres 21.5−6 § 10:9 10.9 Padaame—Ni béé tii iitihi he pwo grek, ke lé pii pie: Wo Kériso. + 10:10 10.10 Nombres 14.26−38 + 10:16 10.16 Mataio 26.26−28 + 10:17 10.17 Roma 12.5 + 10:18 10.18 Lévitique 7.6 + 10:19 10.19 1 Korénit 8.4 + 10:20 10.20 Deutéronome 32.17; Pii Beetihi 9.20 * 10:20 10.20 Pwo mwomwon denye me nye wii a mewota na pwoâpwailo kon, kehe icehi ana nye pipwocile, me nye nemwo pwoiitihi te ni duéé. + 10:21 10.21 2 Korénit 6.15−16 + 10:22 10.22 Deutéronome 32.21 + 10:23 10.23 1 Korénit 6.12 + 10:24 10.24 Roma 15.1−2 + 10:26 10.26 Psaume 24.1 + 10:28 10.28 1 Korénit 8.7 + 10:30 10.30 1 Timoté 4.4 + 10:31 10.31 Kolosé 3.17 + 10:32 10.32 Roma 14.13 + 10:33 10.33 1 Korénit 9.20−22 10:33 10.33 Geé pwohewiiéo—ai É wonaa.