ⲓ̅ⲍ̅
ⲁ̅ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯ⳿ⲁⲙⲫⲓⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛⲉⲙ ϯ⳿ⲁⲡⲟⲗⲗⲱⲛⲓ⳿ⲁ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲑⲉⲥⲥⲁⲗⲟⲛⲓⲕⲏⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ .. ⲃ̅ ⲕⲁⲧⲁ ϯⲥⲩⲛⲏⲑⲓ⳿ⲁ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁϥϣⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ϣⲁⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲅⲣⲁⲫⲏ ϣⲁ ⲅ̅ ⳿ⲛⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ .. ⲅ̅ ⲉϥⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲭⲱ ϧⲁⲧⲟⲧⲟⲩ ϫⲉ ϩⲱϯ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ϭⲓ⳿ⲙⲕⲁϩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥⲧⲱⲛϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ ⲟⲩⲟϩ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲫⲁⲓ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲉϯϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲛⲱⲧⲉⲛ .. ⲇ̅ ⲟⲩⲟϩ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲁⲩⲛⲁϩϯ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲱⲡ ⳿ⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲥⲓⲗⲁⲥ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲉϥⲟϣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲉⲣⲥⲉⲃⲉⲥⲑⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ϩⲁⲛϩⲓ⳿ⲟⲙⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓϩⲟⲩⲁϯ ⳿ⲛϩⲁⲛⲕⲟⲩϫⲓ ⲁⲛ .. ⲉ̅ ⲁⲩⲭⲟϩ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϭⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ ⲉⲩϩⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓ⳿ⲁⲅⲟⲣⲣⲉⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲑⲟⲩⲉⲧ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲁⲩ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⳿ⲛϯⲡⲟⲗⲓⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲉⲛ ⳿ⲡⲏⲓ ⳿ⲛⲓⲁⲥⲥⲱⲛ ⲉⲩⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲥⲉ⳿ⲉⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲁ ⲡⲓⲙⲏϣ .. ⲋ̅ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲡⲟⲩϫⲉⲙⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲱϣϯ ⳿ⲛⲓⲁⲥⲥⲱⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲕⲉ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ϣⲁ ⲛⲓⲁⲣⲭⲱⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲩⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⳿ⲛϯⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉϣⲟⲡ ⲧⲁⲓ .. ⲍ̅ ⳿ⲉⲁ ⲓⲁⲥⲥⲱⲛ ϣⲟⲡⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲥⲉϯ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲉⲛ ⲛⲓϩⲱⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ϥϣⲟⲡ ⳿ⲛϫⲉ ⲕⲉⲟⲩⲣⲟ Ⲓⲏ̅ⲥ̅. ⲏ̅ ⲁⲩ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲏϣ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲣⲭ ⲱⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲛⲁⲓ .. ⲑ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩϭⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲥⲉⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲓⲁⲥⲥⲱⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲕⲉⲥⲱϫⲡ ⲁⲩⲭⲁⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ .. ⲓ̅ ⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲇⲉ ⲥⲁⲧⲟⲧⲟⲩ ⲁⲩ⳿ⲧⲫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲉⲙ ⲥⲓⲗⲁⲥ ⳿ⲛϫⲱⲣϩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲃⲉⲣⲟⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲙⲁⲩ ⲁⲩϣⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉϯⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ .. ⲓ̅ⲁ̅ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲉ ϩⲁⲛⲉⲩⲅⲉⲛⲏⲥ ⲛⲉ ⳿⳿ⲉϩⲟⲧⲉ ⲛⲏⲉⲧϧⲉⲛ ⲑⲉⲥⲥⲁⲗⲟⲛⲓⲕⲏⲛⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲁⲩϣⲉⲡ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲣⲱⲟⲩⲧϥ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲩϧⲟⲧϧⲉⲧ ⳿ⲙⲙⲏⲛⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲉ ⲁⲛ ⲛⲁⲓ ϣⲟⲡ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ .. ⲓ̅ⲃ̅ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲙⲉⲛ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲁⲩⲛⲁϩϯ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲕⲉⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⳿ⲛϩⲓ⳿ⲟⲙⲓ ⳿ⲛⲉⲩ⳿ⲥⲭⲏⲙⲱⲛ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲕⲉⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛⲕⲟⲩϫⲓ ⲁⲛ .. ⲓ̅ⲅ̅ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲉⲙⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲑⲉⲥⲥⲁⲗⲟⲛⲓⲕⲏϫⲉ ⳿ⲁ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϩⲓⲱⲓϣ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲕⲉⲃⲉⲣⲟⲓ⳿ⲁ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲫϯ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲡⲓⲕⲉⲙⲁ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲩⲕⲓⲙ ⳿ⲛⲛⲓⲙⲏϣ ⲉⲩ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ .. ⲓ̅ⲇ̅ ⲧⲟⲧⲉ ⲥⲁⲧⲟⲧⲟⲩ ⲁⲩ⳿ⲧⲫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲉⲑⲣⲉϥϣⲉ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⲁⲩⲥⲱϫⲡ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲥⲓⲗⲁⲥ ⲛⲉⲙ ⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ .. ⲓ̅ⲉ̅ ⲛⲏⲇⲉ ⳿ⲉⲛⲁⲩ⳿ⲧⲫⲟ ⳿ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲉⲛϥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲁⲑⲏⲛⲛⲁⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩϭⲓ ⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⳿ⲉϭⲓ⳿ⲡϣⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲥⲓⲗⲁⲥ ⲛⲉⲙ ⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲟϥ ⳿ⲛⲭⲱⲗⲉⲙ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩϣⲉⲛⲱⲟⲩ .. ⲓ̅ⲋ̅ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲁϥϧⲉⲛ ⳿ⲁⲑⲏⲛⲛⲁⲥ ⲉϥⲥⲟⲙⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲁϫⲱⲟⲩ ⲁϥϫⲱⲛⲧ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉϥⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲉϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉϯⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲥⲟϣ ⳿ⲙⲙⲉⲧϣⲁⲙϣⲉ ⳿ⲓⲇⲱⲗⲟⲛ .. ⲓ̅ⲍ̅ ⲛⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲙⲉⲛ ⲟⲩⲛ ϧⲉⲛ ϯⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲉⲣⲥⲉⲃⲉⲥⲑⲉ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉⲧⲉϣⲁⲩⲑⲱⲟⲩϯ ⳿ⲙⲙⲏⲛⲓ ϩⲓ ϯ⳿ⲁⲅⲟⲣⲁ .. ⲓ̅ⲏ̅ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲡⲓⲕⲟⲩⲣⲓⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲥⲧⲟⲓⲭⲟⲥ ⳿ⲙⲫⲓⲗⲟⲥⲟⲫⲟⲥ ⲛⲁⲩϯ ⲟⲩⲃⲏϥ ⲟⲩⲟϩ ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲛⲁⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉϥⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉϫⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲓ⳿ⲥⲡⲉⲣⲙⲟⲗⲟⲅⲟⲥ ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲇⲉ ⲛⲁⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲣⲉϥϩⲓⲱⲓϣ ⲡⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ϩⲁⲛⲇⲉⲙⲱⲛ ⳿ⲛϣⲉⲙⲙⲟ ϫⲉ ⲛⲁϥϩⲓⲱⲓϣ ⲛⲱⲟⲩ ⲡⲉ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥ⳿⳿ⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ .. ⲓ̅ⲑ̅ ⲁⲩ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲉⲛϥ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲁⲣⲓⲟⲡⲁⲅⲟⲥ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ⲉ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲧⲁⲓ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲙⲃⲉⲣⲓ ⲟⲩ ⲧⲉ ⳿ⲉⲧⲉⲕⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲥ .. ⲕ̅ ⳿ⲕⲓⲛⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛϣⲉⲙⲙⲟ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿⳿ⲉⲛⲉⲛⲙⲁϣϫ ⲧⲉⲛⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲟⲩ ⲛⲉ ⲛⲁⲓ .. ⲕ̅ⲁ̅ ⲛⲓⲁⲑⲏⲛⲛⲉⲟⲥ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϣⲉⲙⲙⲱⲟⲩ ⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲙⲁⲩ ⲛⲁⲩ⳿ⲥⲣⲱϥⲧ ⳿ⲉ⳿ϩⲗⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⳿ⲉⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⳿ⲉⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉϩⲱⲃ ⳿ⲙⲃⲉⲣⲓ .. ⲕ̅ⲃ̅ ⲁϥⲟϩⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϧⲉⲛ ⳿ⲑⲙⲏϯ ⳿ⲙⲡⲓⲁⲣⲓⲟⲡⲁⲅⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲓⲁⲑⲏⲛⲛⲉⲟⲥ ⲕⲁⲧⲁ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϯⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛⲣⲉϥϣⲁⲙϣⲉ ⲓϧ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲉⲓⲥⲓⲛⲓ ⲅⲁⲣ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲛⲏ⳿ⲉⲧⲉⲧ⳿ⲉⲛⲉⲣⲥⲉⲃⲉⲥⲑⲉ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲁⲓϫⲓⲙⲓ ⳿ⲛⲟⲩϣⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲉⲥ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ϩⲓⲱⲧⲥ ϫⲉ Ⲫϯ ⳿ⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛ ⲫⲏ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲧⲉⲧ⳿ⲉⲛⲉⲣⲥⲉⲃⲉⲥⲑⲉ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛ ⲫⲁⲓ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲉϯϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲛⲱⲧⲉⲛ .. ⲕ̅ⲇ̅ ⲫϯ ⳿ⲉⲧⲁϥⲑⲁⲙⲓ⳿ⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧϣⲟⲡ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ Ⲡ⳪ ⳿ⲛ⳿ⲧⲫⲉ ⲛⲉⲙ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛⲁϥϣⲟⲡ ⲁⲛ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲉⲣⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲩⲛⲕ ⳿ⲛϫⲓϫ .. ⲕ̅ⲉ̅ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲉϣⲁⲩϣⲉⲙϣⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛϫⲓϫ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛ⳿ϥⲉⲣ⳿ⲭⲣⲓ⳿ⲁ ⲁⲛ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲡⲉⲧϯ ⳿ⲙ⳿ⲡⲱⲛϧ ⲛⲉⲙ ⳿ⲫⲛⲓϥⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ .. ⲕ̅ⲋ̅ ⳿ⲉⲁϥⲑⲁⲙⲓ⳿ⲉ ⳿ϣⲗⲟⲗ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⲉⲑⲣⲟⲩϣⲱⲡⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⳿ⲡϩⲟ ⳿ⲙ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲧⲏⲣϥ ⳿ⲉⲁϥⲑⲱϣ ⳿ⲛϩⲁⲛⲥⲏⲟⲩ ⲉⲩⲑⲏϣ ⲓⲥϫⲉⲛ ϣⲟⲣⲡ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲑⲱϣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲟⲩϫⲓⲛϣⲱⲡⲓ .. ⲕ̅ⲍ̅ ⲉⲑⲣⲟⲩⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲁ Ⲫϯ ϫⲉ ϩⲁⲣⲁ ⲅⲉ ⲥⲉⲛⲁϫⲟⲙϫⲉⲙ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⳿ⲛⲥⲉϫⲉⲙϥ ⲕⲉⲧⲟⲓ ⳿ϥⲟⲩⲏⲟⲩ ⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲛ .. ⲕ̅ⲏ̅ ⲁⲛⲱⲛϧ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛⲕⲓⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛϣⲟⲡ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲉⲧⲁⲩϫⲟⲥ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓⲡⲟⲓⲧⲏⲥ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲡⲉϥⲅⲉⲛⲟⲥ ⲅⲁⲣ .. ⲕ̅ⲑ̅ ⳿ⲉ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲟⲩⲅⲉⲛⲟⲥ ⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲫϯ ⳿ⲥϣⲉⲛⲁⲛ ⲁⲛ ⲉⲑⲣⲉⲛⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲉⲛⲟⲩⲃ ⲓⲉ ϩⲁⲧ ⲓⲉ ⳿ⲱⲛⲓ ⳿ⲙⲫⲱⲧϩ ⳿ⲛⲧⲉⲭⲛⲏⲓⲉ ⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ϫⲉ ⲁϥⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲫϯ .. ⲗ̅ ⲛⲓⲥⲏⲟⲩ ⲙⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲁⲧ⳿ⲉⲙⲓ ⲁϥ ⲭⲁⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ Ⲫϯ ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ϥϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲉⲑⲣⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲣⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲛ ϧⲉⲛ ⲙⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ .. ⲗ̅ⲁ̅ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ϫⲉ ⲁϥⲥⲉⲙⲛⲉ ⲟⲩ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲉϥⲛⲁϯϩⲁⲡ ⳿ⲉϯⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲧⲁϥⲑⲁϣϥ ⳿ⲉⲁϥϯ ⳿ⲙ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ .. ⲗ̅ⲃ̅ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲙⲉⲛ ⲁⲩⲥⲱⲃⲓ ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲇⲉ ⲁⲩϫⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲉⲛⲉⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ .. ⲗ̅ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲛ ⳿ⲁ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲧⲟⲩⲙⲏϯ .. ⲗ̅ⲇ̅ ⲁⲩⲧⲟⲙⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲁⲩⲛⲁϩϯ ⲛⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲉⲛⲁⲣⲉ ⲇⲓⲟⲛⲏⲥⲓⲟⲥ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲡⲓⲁⲣⲓⲟⲡⲁⲅⲓⲧⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲇⲁⲙⲁⲣⲓⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ .