ⲃ̅
ⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲡⲉⲛⲧⲏⲕⲟⲥⲧⲏⲛⲁⲩⲑⲟⲩⲏⲧ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲉ ϩⲓ ⲟⲩⲙⲁ .. ⲃ̅ ⳿ⲛⲟⲩϩⲟϯ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲟϯ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲑⲏⲟⲩ ⲉⲩ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲙⲟϩ ⳿ⲙⲡⲓⲏⲓ ⲧⲏⲣϥ ⳿ⲉⲛⲁⲩϩⲉⲙⲥⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ .. ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲟⲩⲟⲛϩⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛⲗⲁⲥ ⳿ⲛ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⲉⲩⲫⲏϣ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϩⲉⲙⲥⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⳿ⲫⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲫⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ .. ⲇ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲙⲟϩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉϥⲟⲩⲁⲃ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲟⲩⲁϩⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛⲕⲉⲗⲁⲥ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲉⲧⲁϥϯ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲣⲟⲩⲉⲣⲟⲩⲱ .. ⲉ̅ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲇⲉ ⲉⲩϣⲟⲡ ϧⲉⲛ Ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲩⲉⲣϩⲟϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⳿ϣⲗⲱⲗ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲥⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲛ⳿ⲧⲫⲉ .. ⲋ̅ ⲉⲧⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲧⲁⲓ⳿ⲥⲙⲏ ⲁⲩⲑⲱⲟⲩϯ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲙⲏϣ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ϫⲉ ⲛⲁⲣⲉ ⳿ⲫⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲫⲟⲩⲁⲓ ⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲉⲩⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲟⲩⲁⲥⲡⲓ .. ⲍ̅ ⲛⲁⲩⲧⲱⲙⲧ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲉ ⲉⲩⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲭⲓ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲥⲁϫⲓ ϩⲁⲛⲄⲁⲗⲓⲗⲉⲟⲥ ⲁⲛ ⲛⲉ .. ⲏ̅ ⲡⲱⲥ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲫⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲫⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ϧⲉⲛ ⲧⲉⲛⲁⲥⲡⲓ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ϫⲫⲟⲛ ⳿ⲛϧⲏⲧⲥ . ϯⲒⲟⲩⲇⲉ⳿ⲁ ⲛⲉⲙ ϯⲕⲁⲡⲡⲟⲇⲟⲕⲓ⳿ⲁ ⲡⲟⲛⲧⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϯ⳿ⲁⲥⲓⲁ .. ⲑ̅ ⲛⲓⲡⲁⲣⲑⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲙⲏⲇⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲉⲗⲁⲙⲓⲧⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲥⲟⲡⲟⲧⲁⲙⲓ⳿ⲁ. ⲓ̅ ϯ⳿ⲫⲣⲓⲕⲓ⳿ⲁ ⲛⲉⲙ ϯⲡⲁⲙⲫⲓⲗⲓ⳿ⲁ ⲭⲏ ⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲗⲩⲃⲏⲑⲏⲉⲧϩⲓ ⲛⲓⲥⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲕⲩⲣⲓⲛⲛⲏⲛⲉⲙ ⲛⲓⲣⲱⲙⲉⲟⲥ ⲉⲧϣⲟⲡ ⳿ⲛϧⲏⲧⲉⲛ .. ⲓ̅ⲁ̅ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϣⲉⲙⲙⲱⲟⲩ ⲛⲓ⳿ⲕⲣⲓⲧⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲣⲁⲃⲟⲥ ⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲉⲩⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲗⲁⲥ ⳿ⲛⲛⲓⲙⲉⲧⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ .. ⲓ̅ⲃ̅ ⲛⲁⲩⲧⲱⲙⲧ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲉ ⲉⲩⲓⲟⲣⲉⲙ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲉⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ .. ⲓ̅ⲅ̅ ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲇⲉ ⲛⲁⲩⲉⲣϣⲉⲣϣⲓ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁ ⲛⲁⲓ ⲙⲁϩ ϧⲏⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲉⲙⲃⲣⲓⲥ ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲇⲉ ⲛⲁⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁⲣⲉ ⲛⲁⲓ ⲑⲁϧⲓ .. ⲓ̅ⲇ̅ ⲁϥⲟϩⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲕⲉⲓ̅ⲁ̅ ⲁϥϭⲓⲥⲓ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⲁϥ⳿ⲉⲣⲟⲩ⳿ⲱ ⲛⲱⲟⲩ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧϣⲟⲡ ϧⲉⲛ Ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲫⲁⲓ ⲙⲁⲣⲉϥⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ϭⲓ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲉⲛⲁⲥⲁϫⲓ .. ⲓ̅ⲉ̅ ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ ⳿ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⳿ⲁⲣⲉ ⲛⲁⲓ ⲑⲁϧⲓ ⲁϫⲡⲅ̅ϯ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲧⲉ .. ⲓ̅ⲋ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲁϥϫⲟϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲓⲱⲏⲗ .. ⲓ̅ⲍ̅ ϫⲉ ⲉⲥ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛϧⲁⲉ ⲡⲉϫⲉ Ⲫϯ ⲉⲓ⳿ⲉⲫⲱⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲁⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲥⲁⲣⲝ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉⲉⲣ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲓⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛϣⲏⲣⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲧⲉⲛϣⲉⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉⲧⲉⲛϧⲉⲗϣ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⲉⲩ⳿ⲉⲛⲁⲩ ⳿ⲉϩⲁⲛϩⲟⲣⲁⲥⲓⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉⲧⲉⲛϧⲉⲗⲗⲟⲓ ⲉⲩ⳿ⲉⲫⲱⲣ ⳿ⲛϩⲁⲛⲣⲁⲥⲟⲩ⳿ⲓ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲕⲉⲅⲉ ⲉⲓ⳿ⲉⲫⲱⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲁⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲁⲃⲱⲕ ⲛⲉⲙ ⲛⲁⲃⲱⲕⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉⲉⲣ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲓⲛ .. ⲓ̅ⲑ̅ ⲉⲓ⳿ⲉϯ ⳿ⲛϩⲁⲛ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲙⲏⲓⲛⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲟⲩ⳿ⲥⲛⲟϥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⲛⲉⲙ ⲟⲩ⳿ⲭⲣⲉⲙⲧⲥ ⳿ⲛⲕⲁⲡⲛⲟⲥ .. ⲕ̅ ⳿ⲫⲣⲏⲉϥ⳿ⲉⲟⲩ⳿ⲱⲧⲉⲃ ⲉϥ⳿ⲉⲉⲣⲭⲁⲕⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲓⲟϩ ⲉϥ⳿ⲉⲉⲣ⳿ⲥⲛⲟϥ ⳿ⲙⲡⲁⲧⲉϥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪ ⲉⲑⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ .. ⲕ̅ⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲥ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲁⲧⲱⲃϩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲙⲠ⳪ ⲉϥ⳿ⲉⲛⲟϩⲉⲙ .. ⲕ̅ⲃ̅ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲓⲓⲥⲣⲁⲏⲗⲓⲧⲏⲥ ⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲛⲁⲥⲁϫⲓ ⲛⲁⲓ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲓⲚⲁⲍⲱⲣⲉⲟⲥ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲉⲁ Ⲫϯ ⲟⲩⲟⲛϩϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛϫⲟⲙ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲙⲏⲓⲛⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲁ Ⲫϯ ⲁⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧϥ ϧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲏϯ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ .. ⲕ̅ⲅ̅ ⲫⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲟϭⲛⲓ ⲉⲧⲑⲏϣ ⲛⲉⲙ ⲡⲓϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲫϯ ⳿ⲉⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲧⲏⲓϥ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿⳿ⲉⲛⲉⲛϫⲓϫ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ⲁⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲉ⳿ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲁϣϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϧⲟⲑⲃⲉϥ .. ⲕ̅ⲇ̅ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲁ Ⲫϯ ⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⳿ⲉⲁϥⲃⲱⲗ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲛⲓⲛⲁⲕϩⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲁⲙⲉⲛϯ ϫⲉ ⲛⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲛⲥⲉ⳿ⲁⲙⲁϩⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧϥ .. ⲕ̅ⲉ̅ Ⲇⲁⲩⲓⲇ ⲅⲁⲣ ⳿ϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲁⲓⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲙⲠ⳪ ⳿ⲙⲡⲁ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉϥⲭⲏ ⲥⲁⲟⲩ⳿ⲓⲛⲁⲙ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ϫⲉ ⳿ⲛⲛⲁⲕⲓⲙ .. ⲕ̅ⲋ̅ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⳿ⲁ ⲡⲁϩⲏⲧ ⲟⲩⲛⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁ ⲡⲁⲗⲁⲥ ⲑⲉⲗⲏⲗ ⳿ⲉⲧⲓ ⲇⲉ ⲛⲉⲙ ⲧⲁⲔⲉⲥⲁⲣⲝ ⲉⲥ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ .. ⲕ̅ⲍ̅ ϫⲉ ⳿ⲛⲛⲉⲕⲥⲱϫⲡ ⳿ⲛⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ϧⲉⲛ ⳿ⲁⲙⲉⲛϯ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲛⲛⲉⲕϯ ⳿ⲙⲡⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲛⲧⲁⲕ ⳿ⲉⲛⲁⲩ ⳿ⲉ⳿ⲡⲧⲁⲕⲟ .. ⲕ̅ⲏ̅ ⲛⲓⲙⲱⲓⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲱⲛϧ ⲁⲕⲟⲩⲟⲛϩⲟⲩ ⲛⲏⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲕ⳿ⲉⲙⲁϩⲧ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲟϥ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲕϩⲟ .. ⲕ̅ⲑ̅ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲉⲛ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲥϣⲉ ⳿ⲉⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲉⲛⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ Ⲇⲁⲩⲓⲇ ϫⲉ ⲁϥⲙⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲕⲟⲥϥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϥ⳿ⲙϩⲁⲩ ⳿ⲛϧⲏⲧⲉⲛ ϣⲁ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲫⲟⲟⲩ .. ⲗ̅ ⳿ⲉⲟⲩ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲟⲩⲛ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲥⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲁⲛⲁϣ ⳿ⲁ Ⲫϯ ⲱⲣⲕ ⲛⲁϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⳿ⲡⲟⲩⲧⲁϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲉϥϯⲡⲓ ⲉⲑⲣⲉϥϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲉϥ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ .. ⲗ̅ⲁ̅ ⳿ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲟⲩⲛ ⲓⲥϫⲉⲛ ϣⲟⲣⲡ ⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⳿ⲧ⳿ⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⳿ⲙⲠⲭ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉϥⲥⲟϫⲡϥ ϧⲉⲛ ⳿ⲁⲙⲉⲛϯ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡ⳿ⲉⲧⲉϥⲥⲁⲣⲝ ⲛⲁⲩ ⳿ⲉ⳿ⲡⲧⲁⲕⲟ .. ⲗ̅ⲃ̅ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲧⲁ Ⲫϯ ⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲏⲣⲉⲛ ⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲙⲙⲉⲑⲣⲉ ⲛⲁϥ .. ⲗ̅ⲅ̅ ⳿ⲉⲁϥϭⲓⲥⲓ ⲥⲁⲟⲩ⳿ⲓⲛⲁⲙ ⳿ⲙⲪϯ ⲁϥϭⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲱϣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲠⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙⲪ̇ⲓⲱⲧ ⲁϥⲫⲱⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲫⲁⲓ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲟϥ .. ⲗ̅ⲇ̅ Ⲇⲁⲩⲓⲇ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲡⲉϥϣⲉ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲧⲫⲉ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⳿ϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉϫⲉ Ⲡ⳪ ⳿ⲙⲠⲁ⳪ ϫⲉ ϩⲉⲙⲥⲓ ⲥⲁⲟⲩ⳿ⲓⲛⲁⲙ ⳿ⲙⲙⲟⲓ .. ⲗ̅ⲉ̅ ϣⲁϯⲭⲁ ⲛⲉⲕϫⲁϫⲓ ⲥⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲛⲛⲉⲕ ϭⲁⲗⲁⲩϫ .. ⲗ̅ⲋ̅ ⲁⲥⲫⲁⲗⲱⲥ ⲟⲩⲛ ⲙⲁⲣⲉϥ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲡⲏⲓ ⲧⲏⲣϥ ⳿ⲙⲠⲓ̅ⲥ̅ⲗ̅ ϫⲉ ⲁϥⲁⲓϥ ⳿ⲛ⳪ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲁⲓϥ ⳿ⲛⲭ͞ⲣⲥ̅ ⳿ⲛϫⲉ Ⲫϯ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲫⲁⲓ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲉⲧ⳿ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲁϣϥ .. ⲗ̅ⲍ̅ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ⳿ⲁ ⲡⲟⲩϩⲏⲧ ⳿ⲙⲕⲁϩ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲠⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⳿ⲡⲥⲱϫⲡ ⳿ⲛⲛⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⳿ⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲁⲓϥ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲉⲛ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ .. ⲗ̅ⲏ̅ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲁⲣⲓⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲁⲣⲉ ⳿ⲫⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲫⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲟⲙⲥϥ ⳿ⲉ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲉ⳿ⲡⲭⲱ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛⲛⲟⲃⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϭⲓ ⳿ⲛϯⲇⲱⲣⲉ⳿ⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲠⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ .. ⲗ̅ⲑ̅ ⲫⲱⲧⲉⲛ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲓⲱϣ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲧⲉⲛⲓⲟϯ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲟⲩⲏⲟⲩ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲉ Ⲡ⳪ ⲡⲉⲛⲛⲟⲩϯ ⲛⲁⲑⲁϩⲙⲟⲩ .. ⲙ̅ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲕⲉⲙⲏϣ ⳿ⲛⲥⲁϫⲓ ⲛⲁϥⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⲛⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϧⲱⲛϫ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲁϩⲉⲙ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲁ ⲧⲁⲓⲅ⳿ⲉⲛⲉ⳿ⲁ ⲉⲧⲕⲟⲗϫ .. ⲙ̅ⲁ̅ ⲛⲏⲙⲉⲛ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲧⲁⲩϣⲉⲡ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲁⲩⲟⲙⲥⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲅ̅ ⳿ⲛϣⲟ ⳿ⲙⲯⲩⲭⲏ .. ⲙ̅ⲃ̅ ⲛⲁⲩⲙⲏⲛ ⲇⲉ ⳿ⲉϯ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϯⲙⲉⲧ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲫⲱϣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲱⲓⲕ ⲛⲉⲙ ϯⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ .. ⲙ̅ⲅ̅ ⲟⲩϩⲟϯ ⲇⲉ ⲛⲁⲥϣⲟⲡ ⳿ⲙⲯⲩⲭⲏ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲏⲛⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ⲛⲁⲩϣⲟⲡ ⲡⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ϧⲉⲛ Ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲇⲉ ⳿ⲛϩⲟϯ ⲛⲁⲥϣⲟⲡ ϩⲓϫⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲉ .. ⲙ̅ⲇ̅ ⲛⲏⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲛⲁϩϯ ⲛⲁⲩϩⲓⲟⲩⲙⲁ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲁⲩϣⲟⲡ ⲛⲱⲟⲩ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧ⳿ϣⲫⲏⲣ .. ⲙ̅ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲟⲩⲓⲟϩⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩϩⲩⲡⲁⲣ ⲭⲟⲛⲧ⳿ⲁ ⲛⲁⲩϯ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲫⲱϣ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲁⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲧⲉ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲉⲣ⳿ⲭⲣⲓ⳿ⲁ ⳿ⲙⲙⲟϥ .. ⲙ̅ⲋ̅ ⲛⲁⲩⲙⲏⲛ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲏⲛⲓ ⲡⲉ ⳿ⲉⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲉⲩⲫⲱϣ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲓⲕ ⲕⲁⲧⲁ ⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ϧⲣⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲑⲉⲗⲏⲗ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϩⲏⲧ ⲉϥⲟⲩⲁⲃ .. ⲙ̅ⲍ̅ ⲉⲩ⳿ⲥⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲫϯ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ϩⲙⲟⲧ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ Ⲡ⳪ ⲇⲉ ϣⲁϥⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲛⲏ⳿ⲉⲧⲉϣⲁⲩⲛⲟϩⲉⲙ ⳿ⲙⲙⲏⲛⲓ ϩⲓ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲫⲁⲓ .