ⲅ̅
ⲁ̅ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲉⲙ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛⲁⲩⲛⲁ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲛⲁⲩ ⳿ⲛϯⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲁϫⲡϧ̅ϯ .. ⲃ̅ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲇⲉ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲛϭⲁⲗⲉ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲉϥϧⲉⲛ ⳿ⲑⲛⲉϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲉϥⲙⲁⲩ ⲫⲁⲓ ⲛⲉϣⲁⲩⲧⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲙⲙⲏⲛⲓ ⳿ⲛⲥⲉⲭⲁϥ ϧⲁⲧⲉⲛ ⳿ⲫⲣⲟ ⳿ⲛϯⲡⲩⲗⲏ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲑⲏ⳿ⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲧⲥⲁⲓ⳿ⲏⲉⲑⲣⲉϥϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲉⲑⲛⲁⲏⲧ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲛⲁ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ .. ⲅ̅ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲠⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲉⲩⲛⲁ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲛⲁϥⲧⲱⲃϩ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲉϥⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲉⲑⲛⲁⲏⲧ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲟⲩ .. ⲇ̅ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲥⲟⲙⲥ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲛⲉⲙ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲥⲟⲙⲥ ⳿ⲉⲣⲟⲛ .. ⲉ̅ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲛⲁϥⲙⲉⲩⲓ ϫⲉ ⲁϥⲛⲁϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲉⲑⲛⲁⲏⲧ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲟⲩ .. ⲋ̅ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩϩⲁⲧ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲛⲟⲩⲃ ⳿ⲛ⳿ϥϣⲟⲡ ⲛⲏⲓ ⲁⲛ ⲡⲉⲧⲉⲛⲧⲏⲓ ⲇⲉ ϯϯ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲛⲁⲕ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲓⲚⲁⲍⲱⲣⲉⲟⲥ ⲧⲱⲛⲕ ⲙⲟϣⲓ .. ⲍ̅ ⲁϥ⳿ⲁⲙⲁϩⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉϥϫⲓϫ ⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⳿ⲛϯⲟⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲧⲁϫⲣⲟ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉϥⲃⲁⲥⲓⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϭⲟⲡ ⳿ⲛⲧⲉ ⲣⲁⲧϥ .. ⲏ̅ ⲁϥϭⲓⲫⲉⲓ ⲁϥ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⲁϥⲙⲟϣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲉϥⲙⲟϣⲓ ⲉϥϭⲓⲫⲉⲓ ⲉϥ⳿ⲥⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲫϯ .. ⲑ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲉϥⲙⲟϣⲓ ⲉϥ⳿ⲥⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲫϯ .. ⲓ̅ ⲛⲁⲩⲥⲱⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲡⲉ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲫⲏ⳿ⲉⲛⲁϥϩⲉⲙⲥⲓ ⲉϥϣⲁⲧ ⲙⲉⲑⲛⲁⲓ ϧⲁⲧⲉⲛ ϯⲥⲁⲓ⳿ⲏ⳿ⲙⲡⲩⲗⲏ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲁⲩⲙⲟϩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲟϯ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲙ⳿ⲉⲧⲉⲃⲏ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ .. ⲓ̅ⲁ̅ ⲁϥ⳿ⲁⲙⲁϩⲓ ⲇⲉ ⳿ⲙⲠⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲁϥⲫⲱⲧ ϩⲁⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ϧⲁⲧⲉⲛ ϯ⳿ⲥⲧⲟ⳿ⲁ ⲑⲏ⳿ⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲑⲁ Ⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ ⲉⲩ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲟϯ .. ⲓ̅ⲃ̅ ⳿ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁϥ⳿ⲉⲣⲟⲩ⳿ⲱ ⳿ⲙⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲓⲓⲥⲣⲁⲏⲗⲓⲧⲏⲥ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲧⲉⲧ⳿ⲉⲛⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲫⲁⲓ ⲓⲉ ⳿ⲁϧⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲟⲙⲥ ⳿ⲉⲣⲟⲛ ϩⲱⲥ ϫⲉ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲉⲛϫⲟⲙ ⲓⲉ ⲧⲉⲛⲙ⳿ⲉⲧⲉⲩⲥⲉⲃⲏⲥ ⲁⲛ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲫⲁⲓ ⲉⲑⲣⲉ ⲫⲁⲓ ⲙⲟϣⲓ .. ⲓ̅ⲅ̅ ⲫϯ ⳿ⲛⲀⲃⲣⲁⲁⲙ ⲛⲉⲙ Ⲫϯ ⳿ⲛ⳿ Ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲛⲉⲙ Ⲫϯ ⳿ⲛⲒⲁⲕⲱⲃ Ⲫϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲉⲛⲓⲟϯ ⲁϥ ϯ⳿ⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲉϥ⳿ⲁⲗⲟⲩ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲫⲁⲓ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲉⲧ⳿ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲧⲏⲓϥ ⲁⲧⲉⲧⲉⲛϫⲟⲗϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲠⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲉⲁ ⲫⲏⲙⲉⲛ ϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲭⲁϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ .. ⲓ̅ⲇ̅ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⲡⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲡⲓ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲁⲧⲉⲧⲉⲛϫⲟⲗϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲁⲣⲉⲧ⳿ⲉⲛⲉⲣ⳿ⲉⲧⲓⲛ ⲉⲑⲣⲟⲩⲭⲁ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲣⲉϥϧⲱⲧⲉⲃ .. ⲓ̅ⲉ̅ ⲡⲁⲣⲭⲏⲅⲟⲥ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲱⲛϧ ⳿ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϧⲟⲑⲃⲉϥ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲁ Ⲫϯ ⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ ⲫⲁⲓ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲙⲙⲉⲑⲣⲉ ⲛⲁϥ .. ⲓ̅ⲋ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⳿ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲗϭ ⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲡⲉ ⲁϥϯ ⲛⲁϥ ⳿ⲙⲡⲓⲟⲩϫⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲛ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲏⲣⲟⲩ .. ⲓ̅ⲍ̅ ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ϯⲥⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲉⲧ⳿ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲁⲓⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲧ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲕⲉⲁⲣⲭⲱⲛ .. ⲓ̅ⲏ̅ ⲫϯ ⲇⲉ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲁϥϫⲟⲧⲟⲩ ⲓⲥϫⲉⲛ ϣⲟⲣⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲉϥ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲑⲣⲉ ⲡⲉϥⲭ͞ⲣⲥ̅ ϣⲉⲡ⳿ⲙⲕⲁϩ ⲁϥϫⲟⲕⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ .. ⲓ̅ⲑ̅ ⳿ⲁⲣⲓⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲛ ⲟⲩⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲕⲉⲧ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉⲑⲣⲟⲩϥⲱϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲛⲟⲃⲓ ϩⲟⲡⲱⲥ ⳿ⲛⲥⲉ⳿Ⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲥⲏⲟⲩ ⳿ⲛ⳿ⲭⲃⲟⲃ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲙ⳿ⲡϩⲟ ⳿ⲙⲠ⳪. ⲕ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥ⳿ⲉⲧⲁⲟⲩ⳿ⲟ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲫⲏ⳿ⲉⲧⲁϥⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛⲑⲁϣϥ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅. ⲕ̅ⲁ̅ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲉ ϩⲱϯ ⲡⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ⳿Ⲓ ϣⲟⲡϥ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ϣⲁ ⳿ⲡⲥⲏⲟⲩ ⳿ⲛ⳿ⲧ⳿ⲁⲫⲉ ⳿ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉⲧⲁϥⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ Ⲫϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲉϥ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲓⲥϫⲉⲛ ⳿ⲡ⳿⳿ⲉⲛⲉϩ .. ⲕ̅ⲃ̅ Ⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ⲙⲉⲛ ⲁϥϫⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲉⲣⲉ Ⲡ⳪ Ⲫϯ ⲉϥ⳿ⲉⲧⲟⲩⲛⲟⲥ ⲟⲩ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲛⲁⲡⲁⲣⲏϯ ⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⲕⲁⲧⲁ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉⲧⲉϥⲛⲁϫⲟⲧⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ .. ⲕ̅ⲅ̅ ⲉⲥ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⳿ⲙⲯⲩⲭⲏ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉⲧⲉⲛ⳿ⲥⲛⲁⲥⲱⲧⲉⲙ ⲁⲛ ⳿ⲛⲥⲁ ⲡⲓ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲩ⳿ⲉϥⲱϯ ⳿ⲛϯⲯⲩⲭⲏ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲉⲥⲗⲁⲟⲥ .. ⲕ̅ⲇ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲥ⳿ⲁⲙⲟⲩⲏⲗ ⲛⲉⲙ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⲙ⳿ⲉⲛⲉⲛⲥⲱϥ ⲁⲩⲥⲁϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϩⲓⲱⲓϣ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲁⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ .. ⲕ̅ⲉ̅ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⲛⲉⲛϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛⲉⲙ ϯⲇⲓ⳿ⲁⲑⲏⲕⲏ⳿ⲉⲧⲁ Ⲫϯ ⲥⲉⲙⲛⲏⲧⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲛⲓⲟϯ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲀⲃⲣⲁⲁⲙ ϫⲉ ⲉⲩ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⲉⲩ⳿ⲥⲙⲁⲣⲱⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲕ⳿ϫⲣⲟϫ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲡⲁⲧⲣⲓ⳿ⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ .. ⲕ̅ⲋ̅ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⲙⲉⲛ ⳿ⲁ Ⲫϯ ⲧⲟⲩⲛⲟⲥ ⲡⲉϥ⳿ⲁⲗⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟϥ ⳿ⲉ⳿ⲥⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ϫⲉⲭⲁⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ϩⲉⲛϥ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲛⲉϥⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ .