ⲉ̅
ⲁ̅ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲇⲉ ϩⲱϥ ⳿ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲛⲁⲛⲓⲁⲥ ⲛⲉⲙ ⲥⲁⲡⲫⲓⲣⲁ ⲧⲉϥ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲁϥϯ ⳿ⲛⲟⲩⲓⲟϩⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲁ ⲧⲉϥⲧⲓⲙⲏ .. ⲃ̅ ⲉⲥⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲧⲉϥ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲁϥ⳿ⲱⲗⲓ ⳿ⲛϭⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯⲧⲓⲙⲏ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲓⲟϩⲓ ⲁϥ⳿ⲓⲛⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲟⲩⲙ⳿ⲉⲣⲟⲥ ⲁϥⲭⲁⲩ ϧⲁⲣⲁⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ .. ⲅ̅ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲛⲁⲛⲓⲁⲥ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⳿ⲁ ⳿ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲙⲁϩ ⲡⲉⲕϩⲏⲧ ⲉⲑⲣⲉⲕϫⲉⲙⲉⲑⲛⲟⲩϫ ⳿ⲉⲡⲠⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲑⲣⲉⲕ⳿ⲱⲗⲓ ⳿ⲛϭⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯⲧⲓⲙⲏ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲓⲟϩⲓ .. ⲇ̅ ⲙⲏⲉϥϣⲟⲡ ⲛⲁϥϣⲟⲡ ⲛⲁⲕ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲕⲧⲏⲓϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁϥⲭⲏ ⲁⲛ ϧⲁ ⲧⲉⲕⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲉⲧⲁⲕⲭⲁ ⲡⲁⲓϩⲱⲃ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲕϩⲏⲧ ⳿ⲉⲧⲁⲕϫⲉⲙⲉⲑⲛⲟⲩϫ ⳿ⲉⲣⲱⲙⲓ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲉⲫϯ .. ⲉ̅ ⲉϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲁⲛⲁⲛⲓⲁⲥ ⳿ⲉⲛⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲁϥϩⲓ ⲁϥϩⲓ ⲡⲉϥⲑⲏⲟⲩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛϩⲟϯ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲛⲁⲓ .. ⲋ̅ ⲁⲩⲧⲱⲟⲩⲛⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓ⳿ⲁⲗⲱⲟⲩ⳿ⲓ ⲁⲩϫⲟⲗϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲉⲛϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲑⲟⲙⲥϥ .. ⲍ̅ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁ ⲅ̅ϯ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲟⲩ ⲛⲉⲥⲕⲓ ϣⲱⲡⲓ ⲁⲥ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲧⲉϥ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⳿ⲛ⳿ⲥⲥⲱⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ .. ⲏ̅ ⲡⲉϫⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲁϫⲟⲥ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ⲉⲧ⳿ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϯ ⳿ⲙⲡⲓⲓⲟϩⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲁ ⲛⲁⲓϩⲁⲧ ⳿ⲛⲑⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲥ ϫⲉ ⳿ⲁϩⲁ ϧⲁ ⲛⲁⲓ .. ⲑ̅ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⳿ⲁ ⲡⲁⲓϩⲱⲃ ϯⲙⲁϯ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲉⲣⲡⲓⲣⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲛⲓϭⲁⲗⲁⲩϫ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲁⲩⲑⲱⲙⲥ ⳿ⲙⲡⲉϩⲁⲓ ⲥⲉⲭⲏ ϩⲓⲣⲉⲛ ⲛⲓⲣⲱⲟⲩ ⲥⲉⲛⲁϥⲓϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲱⲓ .. ⲓ̅ ⲁⲥϩⲉⲓ ⲇⲉ ϧⲁⲣⲁⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲉϥϭⲁⲗⲁⲩϫ ⲁⲥϩⲓ ⲡⲉⲥⲑⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓϧⲉⲗϣ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⲁⲩϫⲉⲙⲥ ⲉⲥⲙⲱⲟⲩⲧ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲟⲗⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲭⲁⲥ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲡⲉⲥϩⲁⲓ .. ⲓ̅ⲁ̅ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛϩⲟϯ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓ⳿ⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⲛⲉⲙ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲛⲁⲓ .. ⲓ̅ⲃ̅ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲇⲉ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲛⲉⲛϫⲓϫ ⳿ⲛⲛⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲛⲁⲩϣⲟⲡ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⳿ⲙⲙⲏⲓⲛⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲑⲟⲩⲏⲧ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲩⲥⲟⲡ ϧⲁⲧⲉⲛ ϯ⳿ⲥⲧⲟⲁ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ .. ⲓ̅ⲅ̅ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲥⲱϫⲡ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⲉⲣⲧⲟⲗⲙⲁⲛ ⳿ⲉⲧⲟⲙϥ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲁⲣⲉ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ϭⲓⲥⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ .. ⲓ̅ⲇ̅ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲁⲩⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲠ⳪ ⲉⲩⲛⲁϩϯ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϩⲓ⳿ⲟⲙⲓ .. ⲓ̅ⲉ̅ ϩⲱⲥⲧⲉ ⳿ⲛⲥⲉ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧϣⲱⲛⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓ ⲛⲓ⳿ⲡⲗⲁⲧⲓ⳿ⲁ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲥⲉⲭⲁⲩ ϩⲓϫⲉⲛ ϩⲁⲛ ϭⲗⲟϫ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲙⲁ ⳿ⲛⲉⲛⲕⲟⲧ ϩⲓⲛⲁ ⲉϥⲛⲁⲥⲓⲛⲓⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲕⲁⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲉϥϧⲏⲓⲃⲓ ⳿Ⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ .. ⲓ̅ⲋ̅ ⲛⲁⲩⲛⲏⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲙⲏϣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲧⲕⲱϯ ⳿ⲉⲒⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲉⲩ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧϣⲱⲛⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧϩⲏ ϣ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲛⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛ⳿ⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϣⲁⲩⲟⲩϫⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧⲟⲩ .. ⲓ̅ⲍ̅ ⲁϥⲧⲱⲛϥ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏ⳿ⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲑⲛⲉⲙⲁϥ ⳿ⲉⲧⲉ ⳿ⲧϩⲉⲣⲉⲥⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲤⲁⲇⲇⲟⲩⲕⲉⲟⲥ ⲁⲩⲙⲟϩ ⳿ⲛⲭⲟϩ .. ⲓ̅ⲏ̅ ⲁⲩ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲛⲟⲩϫⲓϫ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲭⲁⲩ ⳿ⲉ⳿ⲡ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲇⲏⲙⲟⲥⲓ⳿ⲁ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪ ⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓ⳿ϣⲧⲉⲕⲟ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϫⲱⲣϩ ⲁϥ⳿ⲉⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ .. ⲕ̅ ϫⲉ ⲙⲁϣⲉⲛⲱⲧⲉⲛ ⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲓⲥⲁϫⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓⲱⲛϧ .. ⲕ̅ⲁ̅ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ⲁⲩϣⲟⲣⲡⲟⲩ ⲁⲩϣⲉⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲛⲁⲩϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲡⲉ ⳿ⲉⲧⲁϥⲧⲱⲛϥ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏ⳿ⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲑⲛⲉⲙⲁϥ ⲁⲩⲑⲱⲟⲩϯ ⳿ⲉⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲛϯϩⲁⲡ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϧⲉⲗⲗⲟⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲉⲛϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲠⲓ̅ⲥ̅ⲗ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲉⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲛⲥⲱⲛϩ ⲉⲑⲣⲟⲩ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ .. ⲕ̅ⲃ̅ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓϩⲩⲡⲉⲣⲉⲧⲏⲥ ⳿ⲙⲡⲟⲩϫⲉⲙⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ϣⲧⲉⲕⲟ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲧⲁⲙⲱⲟⲩ .. ⲕ̅ⲅ̅ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛϫⲓⲙⲓ ⲙⲉⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲛⲥⲱⲛϩ ⲉϥϣⲟⲧⲉⲙ ϧⲉⲛ ⲧⲁϫⲣⲟ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲣⲉϥ⳿ⲁⲣⲉϩ ⲉⲩ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲛⲓⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲟⲩⲱⲛ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲛϫⲉⲙ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛϧⲟⲩⲛ .. ⲕ̅ⲇ̅ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ⳿ⲉⲛⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲥⲁⲧⲏⲅⲟⲩⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲣⲭⲏ⳿ⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲁⲩⲧⲱⲙⲧ ⲉⲑⲃⲏⲧⲟⲩ ⲡⲉ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ .. ⲕ̅ⲉ̅ ⲁϥ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲁϥⲧⲁⲙⲱⲟⲩ ϫⲉ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲉⲧ⳿ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲭⲁⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ϣⲧⲉⲕⲟ ⲥⲉ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲉⲩ ϯ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲙⲡⲓⲗⲁⲟⲥ .. ⲕ̅ⲋ̅ ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲥⲁⲧⲏⲅⲟⲩⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲩⲡⲉⲣⲉⲧⲏⲥ ⲁⲩ⳿ⲉⲛⲟⲩ ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⲁⲛ ⲛⲁⲩⲉⲣϩⲟϯ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲙⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲙⲏ ⲡⲱⲥ ⳿ⲛⲥⲉϩⲓ⳿ⲱⲛⲓ ⳿ⲡⲉϫⲱⲟⲩ .. ⲕ̅ⲍ̅ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲧⲁϩⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲛϯϩⲁⲡ ⲁϥϣⲉⲛⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏ⳿ⲉⲣⲉⲩⲥ .. ⲕ̅ⲏ̅ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲟⲛϩⲉⲛ ⲁⲛϩⲟⲛϩⲉⲛ ⳿ⲉⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙϯ⳿ⲥⲃⲱ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲣⲁⲛ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲟϩ ⳿ⲛⲒⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲧⲏⲣⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲥⲃⲱ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲉ⳿ⲉⲛ ⳿ⲡ⳿ⲥⲛⲟϥ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲛ .. ⲕ̅ⲑ̅ ⲁϥ⳿ⲉⲣⲟⲩ⳿ⲱ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲥⲉⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛⲥⲁ Ⲫϯ ⳿⳿ⲉϩⲟⲧⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ .. ⲗ̅ ⲫϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲉⲛⲓⲟϯ ⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲫⲁⲓ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲉⲧ⳿ⲁⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛϫⲓϫ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱϥ ⳿ⲉ⳿ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲁϣϥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲟⲩϣⲉ .. ⲗ̅ⲁ̅ ⲫⲁⲓ ⲁϥϭⲁⲥϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲫϯ ⳿ⲛϩⲟⲩⲓⲧ ⳿ⲛⲥⲱⲧⲏⲣ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲉϥⲟⲩ⳿ⲓⲛⲁⲙ ⲉⲑⲣⲉϥϯ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ⳿ⲁ ⳿ⲙⲠⲓ̅ⲥ̅ⲗ̅ ⲛⲉⲙ ⳿ⲡⲭⲱ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ϩⲁⲛⲛⲟⲃⲓ .. ⲗ̅ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲙⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲛⲁⲓ Ⲫϯ ⲇⲉ ⲁϥϯ ⳿ⲙⲡⲠⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛⲥⲱϥ .. ⲗ̅ⲅ̅ ⳿ⲉⲧⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ⳿ⲉⲛⲁⲓ ⲁⲩ⳿ϧⲣⲁϫⲣⲉϫ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲛⲁϫϩⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉϧⲟⲑⲃⲟⲩ ⲡⲉ .. ⲗ̅ⲇ̅ ⲁϥⲧⲱⲛϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲛϯϩⲁⲡ ⲟⲩⲪⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲡⲉ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲅⲁⲙⲁⲗⲓⲏⲗ ⲟⲩⲣⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲡⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉϥⲧⲁⲓⲏⲟⲩⲧ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲁϥⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⳿ⲉϩⲓ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ .. ⲗ̅ⲉ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲓⲥⲣⲁⲏⲗⲓⲧⲏⲥ ⲙⲁϩⲑⲏⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲁⲓⲣⲱⲙⲓ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⳿ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲁⲓϥ .. ⲗ̅ⲋ̅ ϧⲁϫⲱⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲛⲁⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲁϥⲧⲱⲛϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲁⲓ ϫⲉ ⲑⲉⲩⲧⲏⲥ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲁⲩⲟⲩ⳿ⲁϩⲟⲩ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲩ̅ ⳿ⲛⲏⲡⲓ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩϧⲟⲑⲃⲉϥ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉⲛⲁⲣⲉ ⲡⲟⲩϩⲏⲧ ⲑⲏⲧ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲁⲩⲃⲱⲗ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⳿ⲉϩⲁⲛ⳿ϩⲗⲓ .. ⲗ̅ⲍ̅ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲫⲁⲓ ⲁϥⲧⲱⲛϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡⲓⲄⲁⲗⲓⲗⲉⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲉⲡⲓ⳿ⲅⲣⲁⲫⲏⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲥⲉⲕ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲥⲁⲫⲁϩⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲭⲉⲧ ⲁϥⲧⲁⲕⲟ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲛⲁⲣⲉ ⲡⲟⲩϩⲏⲧ ⲑⲏⲧ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲁⲩⲃⲱⲗ ⳿ⲉⲃⲟⲗ .. ⲗ̅ⲏ̅ ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲟⲩ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ϩⲉⲛⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲁ ⲛⲁⲓⲣⲱⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲭⲁⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⲡⲁⲓⲥⲟϭⲛⲓ ⲓⲉ ⲡⲁⲓϩⲱⲃ ⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲡⲉ ⲓⲉ ⳿ϥⲛⲁⲃⲱⲗ ⳿ⲉⲃⲟⲗ .. ⲗ̅ⲑ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ Ⲫϯ ⲡⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲏ ⲡⲟⲧⲉ ⳿ⲛⲥⲉϫⲉⲙ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛⲣⲉϥϯ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲉⲛ ⲫϯ .. ⲙ̅ ⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲛⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲁⲩϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲁⲩϩⲟⲛϩⲉⲛ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙϯ⳿ⲥⲃⲱ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ ⲁⲩⲭⲁϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ .. ⲙ̅ⲁ̅ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲙⲉⲛ ⲟⲩⲛ ⲛⲁⲩⲙⲟϣⲓ ⲉⲩⲣⲁϣⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲁ ⳿ⲡϩⲟ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲛϯϩⲁⲡ ϫⲉ ⲁⲩⲉⲣ⳿ⲡⲉⲙⲡϣⲁ ⳿ⲛϣⲟϣⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲁⲓⲣⲁⲛ .. ⲙ̅ⲃ̅ ⲛⲁⲩϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⳿ⲙⲙⲏⲛⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲥⲉⲭⲱ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲉⲩϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲕⲁⲧⲁ ⲏⲓ ⲉⲩϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅