ⲓ̅ⲁ̅
ⲁ̅ ϣⲱⲡⲓ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲫⲣⲏϯ ϩⲱ ⳿ⲉϯ⳿ⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲠⲭ̅ⲥ.̅. ⲃ̅ ϯⲧⲁⲓ⳿ⲟ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲙⲉⲩ⳿ⲓ ϧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲓϯ ⳿ⲛⲛⲓⲡⲁⲣⲁⲇⲟⲥⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ.. ⲅ̅ ϯⲟⲩⲉϣ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⳿ⲧ⳿ⲁⲫⲉ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲡⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲧ⳿ⲁⲫⲉ ⲇⲉ ⳿ⲛϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲡⲉⲥϩⲁⲓ ⲡⲉ ⳿ⲧ⳿ⲁⲫⲉ ⲇⲉ ⳿ⲙⲠⲭ̅ⲥ̅ ⲫϯ ⲡⲉ.. ⲇ̅ ⲣⲱⲙⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉϥⲧⲱⲃϩ ⲓⲉ ⲉϥⲉⲣ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲓⲛ ⲉⲣⲉ ϫⲱϥ ϩⲱⲃⲥ ⲉϥϯϣⲓⲡⲓ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲁⲫⲉ.. ⲉ̅ ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲇⲉ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲥⲧⲱⲃϩ ⲓⲉ ⲉⲥⲉⲣ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏ ⲧⲉⲩⲓⲛ ⳿ⲛϫⲱⲥ ϩⲱⲃⲥ ⲁⲛ ⳿ⲥϯϣⲓⲡⲓ ⳿ⲛⲧⲉⲥ⳿ⲁⲫⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲁⲓ ⲣⲱ ⲡⲉ ⳿ⲛⲑⲏ ⲉⲧⲉ ϫⲱⲥ ϧⲟⲕϩⲥ.. ⲋ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲟⲩ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲛⲁϩⲉⲃⲥ ϫⲱⲥ ⲓⲉ ⲙⲁⲣⲉⲥϧⲟⲕϩϥ ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ ⲟⲩϣⲱϣ ⲡⲉ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⳿ⲉϫⲉⲃⲥ ϫⲱⲥ ⲓⲉ ⳿ⲉϧⲟⲕϩϥ ⲓⲉ ⲙⲁⲣⲉⲥϩⲉⲃⲥ ϫⲱⲥ.. ⲍ̅ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲙⲉⲛ ⲅⲁⲣ ⲥⲉⲙ⳿ⲡϣⲁ ⲛⲁϥ ⲁⲛ ⳿ⲛⲧⲉϥϩⲉⲃⲥ ϫⲱϥ ϫⲉ ⲟⲩϩⲓⲕⲱⲛ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲡⲉ ϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲥ ⲟⲩⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲥϩⲁⲓ ⲧⲉ.. ⲏ̅ ⲛⲉⲧⲁⲩ⳿ⲉⲛ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲁⲗⲗⲁ ϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ.. ⲑ̅ ⲕⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲁⲩⲥⲉⲛⲧ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲁⲛ ⲉⲑⲃⲉ ϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲁⲗⲗⲁ ϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ.. ⲓ̅ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲥⲉⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲭⲁ ⲟⲩⲉⲣϣⲓϣⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲧⲉⲥ⳿ⲁⲫⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ.. ⲓ̅ⲁ̅ ⳿ⲡⲗⲏⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲭⲱⲣⲓⲥ ⲣⲱⲙⲓ ⲟⲩⲇⲉ ⲣⲱⲙⲓ ⲭⲱⲣⲓⲥ ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ϧⲉⲛ Ⲡ⳪.. ⲓ̅ⲃ̅ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉ ϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲧⲉ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲛ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲡⲉ ⲉⲛⲭⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲇⲉ ϩⲁⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲫϯ ⲛⲉ.. ⲓ̅ⲅ̅ ⲙⲁϩⲁⲡ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲁⲛ⳿ⲥϣⲉ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲉⲑⲣⲉⲥⲧⲱⲃϩ ⳿ⲙⲫϯ ⳿ⲛϫⲱⲥ ϩⲟⲃⲥ ⲁⲛ.. ⲓ̅ⲇ̅ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲥ ϯⲫⲩⲥⲓⲥ ϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲙⲉⲛ ⲅⲁⲣ ⲉϣⲱⲡ ⳿ⲉⲣⲥ ϫⲱϥ ϣⲏⲟⲩ ⲟⲩϣⲱϣ ⲛⲁϥ ⲡⲉ.. ⲓ̅ⲉ̅ ϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲥ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⳿ⲉⲣⲉ ϫⲱⲥ ϣⲏⲟⲩ ⲟⲩ⳿ⲱⲟⲩ ⲛⲁⲥ ⲡⲉ ϫⲉ ⲉⲧⲁⲩϯ ⳿ⲙⲡⲓϥⲱⲓ ⲛⲁⲥ ⳿ⲛ⳿ⲧϣⲉⲃⲓⲱ ⳿ⲛⲟⲩⲉⲣϣⲱⲛ.. ⲓ̅ⲋ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⲙⲉⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲉⲣⲣⲉϥ⳿ϣ⳿ϭ ⲛⲏⲛ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛⲧⲁⲛ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲕⲁϩⲥ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲓⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ.. ⲓ̅ⲍ̅ ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲉⲓϩⲟⲛϩⲉⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲛⲁⲓ⳿ⲑⲙⲁⲓⲟ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲑⲱⲟⲩϯ ⳿ⲉⲫⲏⲉⲧⲥⲱⲧⲡ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲉⲫⲏⲉⲧⲑⲉⲃⲓⲏⲟⲩⲧ.. ⲓ̅ⲏ̅ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⲙⲉⲛ ⲅⲁⲣ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲑⲱⲟⲩϯ ϩⲓ ⲟⲩⲙⲁ ϧⲉⲛ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓ⳿ⲁ ϯⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉϩⲁⲛⲫⲱⲣϫ ⲉⲩϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲁϩϯ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲣⲟⲥ.. ⲓ̅ⲑ̅ ϩⲱϯ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ϩⲁⲛϩⲉⲣⲉⲥⲓⲥ ϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⲛⲓⲥⲱⲧⲡ ϩⲱⲟⲩ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛⲥⲉⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.. ⲕ̅ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲑⲱⲟⲩϯ ⲟⲩⲛ ϩⲓ ⲟⲩⲙⲁ ⳿ⲛⲟⲩⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲟⲛ ⳿ⲛⲇⲓⲡⲛⲟⲛ ⲁⲛ ⲡⲉ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲙϥ.. ⲕ̅ⲁ̅ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⳿ϥⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛϭⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲇⲓⲡⲛⲟⲛ ⳿ⲉⲟⲩⲱⲙ ⲟⲩⲟⲛ ⲡⲉⲧϩⲟⲕⲉⲣ ⲙⲉⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⲡⲉⲧⲑⲁϧⲓ ⲇⲉ.. ⲕ̅ⲃ̅ ⲙⲏ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲙⲟⲛⲧⲉⲧⲉⲛ ⲏⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲉⲟⲩⲱⲙ ⲛⲉⲙ ⳿ⲉⲥⲱ ϣⲁⲛ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲟⲛⲓⲛ ⳿ⲛϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϯϣⲓⲡⲓ ⳿ⲛⲛⲏ ⳿ⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲱⲟⲩ ⲟⲩ ⲡⲉ ⳿ⲉϯⲛⲁϫⲟϥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲁ⳿ⲑⲙⲁⲓ⳿ⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ⳿ⲛϯⲛⲁ⳿ⲑⲙⲁⲓ⳿ⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲁⲛ.. ⲕ̅ⲅ̅ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⲁⲓϭⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ Ⲡ⳪ ⳿ⲙⲫⲏ ⲉⲧⲁⲓⲧⲏⲓϥ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϫⲉ Ⲡ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϫⲱⲣϩ ⲉⲛⲁⲩⲛⲁⲧⲏⲓϥ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲁϥϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲓⲕ.. ⲕ̅ⲇ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲉⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲁϥⲫⲁϣϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲟⲥ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲁⲥⲱⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲧⲏⲓϥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲫⲁⲓ ⳿ⲁⲣⲓⲧϥ ⳿ⲉ⳿ⲡϫⲓⲛⲉⲣⲡⲁⲙⲉⲩ⳿ⲓ.. ⲕ̅ⲉ̅ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲛ ⲡⲓⲕⲉ⳿ⲁⲫⲟⲧ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲡⲓⲇⲓⲡⲛⲟⲛ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲓ⳿ⲁⲫⲟⲧ ϯ ⲇⲓ⳿ⲁⲑⲏⲕⲏ ⳿ⲙⲃⲉⲣⲓ ⲧⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲁ⳿ⲥⲛⲟϥ ⲫⲁⲓ ⳿ⲁⲣⲓⲧϥ ⳿ⲛⲥⲟⲡ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲥⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲙⲉⲩ⳿ⲓ.. ⲕ̅ⲋ̅ ⲥⲟⲡ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲱⲓⲕ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲁⲫⲟⲧ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲙ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⳿ⲙⲠ⳪ ϣⲁⲧⲉϥ⳿ⲓ.. ⲕ̅ⲍ̅ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲱⲓⲕ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥⲥⲱ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓ⳿ⲁⲫⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲧ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲁ ⲉϥ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ⲉⲛⲟⲭⲟⲥ ⳿ⲉⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⲛⲉⲙ ⲡⲓ⳿ⲥⲛⲟϥ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪.. ⲕ̅ⲏ̅ ⲙⲁⲣⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲇⲉ ⲉⲣⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲙⲁⲣⲉϥⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓ ⲱⲓⲕ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥⲥⲱ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲁⲫⲟⲧ.. ⲕ̅ⲑ̅ ⲫⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲑⲟⲩⲱⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲥⲱ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲧ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲁ ⲁϥⲟⲩⲱⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲥⲱ ⲉⲩϩⲁⲡ ⲛⲁϥ ⳿ⲛⲣⲉϥⲉⲣⲇⲓ⳿ⲁ⳿ⲕⲣⲓⲛⲓⲛ ⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡ⳪.. ⲗ̅ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ϣⲱⲛⲓ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉⲙⲟⲕϩ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉⲉⲛⲕⲟⲧ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲙⲏϣ.. ⲗ̅ⲁ̅ ⳿ⲉⲛⲉ ⲁⲛⲉⲣⲇⲓ⳿ⲁ⳿ⲕⲣⲓⲛⲓⲛ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲛⲁⲩⲛⲁϯ ϩⲁⲡ ⳿ⲉⲣⲟⲛ ⲁⲛ ⲡⲉ.. ⲗ̅ⲃ̅ ⲉϥϯϩⲁⲡ ⲇⲉ ⲡⲉ ⳿ⲉⲣⲟⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲡ⳪ ⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲛⲁⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉ⳿ϣⲧⲉⲙϩⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲙ⳿ⲡϩⲁⲡ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ.. ⲗ̅ⲅ̅ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲟⲩⲛ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲁⲛⲑⲱⲟⲩϯ ⳿ⲉⲟⲩⲱⲙ ⲟϩⲓ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ.. ⲗ̅ⲇ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲡⲉⲧϩⲟⲕⲉⲣ ⲙⲁⲣⲉϥⲟⲩⲱⲙ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲏⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ϣⲧⲉⲙⲑⲱⲟⲩϯ ⲉⲩϩⲁⲡ ⳿ⲡⲥⲉⲡⲓ ⲇⲉ ⲁⲓϣⲁⲛ⳿ⲓ ⲉⲓ⳿ⲉⲑⲁϣⲟⲩ.