ⲓ̅ⲃ̅
ⲁ̅ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲓⲡⲛ̅ⲁ̅ⲧⲓⲕⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛϯⲟⲩⲉϣ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲁⲛ ⳿ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧ⳿ⲉⲙⲓ.. ⲃ̅ ⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲭⲏ ϧⲁ ⲛⲓ⳿ⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⳿ⲛⲁⲧ⳿ϧⲣⲱⲟⲩ ⲛⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲙⲟϣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ.. ⲅ̅ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ϯⲧⲁⲙⲟ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⲉϥⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡⲛ̅ⲁ̅ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ⳿ⲁⲛⲁⲑⲉⲙⲁ ⲡⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ϩⲗⲓ ϫⲟⲥ ϫⲉ Ⲡ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲓⲙⲏϯ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲉϥⲟⲩⲁⲃ.. ⲇ̅ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲧⲟⲓ ⲇⲉ ⳿ⲙⲫⲱϣ ϣⲟⲡ ⳿ⲛⲧⲉ ϩⲁⲛ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲉⲡⲁⲓⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲣⲱ ⲡⲉ.. ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲧⲟⲓ ⳿ⲙⲫⲱϣ ⲉⲩϣⲟⲡ ⳿ⲛⲧⲉ ϩⲁⲛⲇⲓ⳿ⲁⲕⲱⲛⲓ⳿ⲁ ⳿ⲉⲡⲁⲓ ⳪ ⲣⲱ ⲡⲉ.. ⲋ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲧⲟⲓ ⳿ⲙⲫⲱϣ ⳿ⲛⲧⲉ ϩⲁⲛ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲡⲁⲓⲛⲟⲩϯ ⲣⲱ ⲡⲉ ⲉⲧⲉⲣϩⲱⲃ ⳿ⲛⲉⲛⲭⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ.. ⲍ̅ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲥⲉϯ ⲛⲁϥ ⳿ⲙ⳿ⲫⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲧⲉⲣⲛⲟϥⲣⲓ.. ⲏ̅ ⲟⲩⲁⲓ ⲙⲉⲛ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲡⲛ̅ⲁ̅ ϣⲁⲩϯ ⲛⲁϥ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲥⲟⲫⲓⲁ ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲁⲓⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲫⲁⲓ.. ⲑ̅ ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲁϩϯ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲣⲱ ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛϩⲁⲛ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲁⲗϭⲟ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲣⲱ ⲟⲛ.. ⲓ̅ ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛϩⲁⲛ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲟⲙ ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ⲟⲩ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲓⲁ ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ϩⲁⲛⲃⲱⲗ ⳿ⲙⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ϩⲁⲛⲅⲉⲛⲟⲥ ⳿ⲛⲗⲁⲥ ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ⲟⲩⲉⲣⲙⲏⲛⲓⲁ ⳿ⲛⲗⲁⲥ.. ⲓ̅ⲁ̅ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲉⲧⲉⲣϩⲱⲃ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲓⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲣⲱ ⲡⲉ ⲉϥⲫⲱϣ ⳿ⲙⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲉϩⲛⲁϥ.. ⲓ̅ⲃ̅ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉ ⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⲟⲩⲁⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲟⲛⲧⲁϥ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲙⲙⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲓⲙⲉⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⲉⲩⲟⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲥⲱⲙⲁ ⲡⲉ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϩⲱϥ Ⲡⲭ̅ⲥ.̅. ⲓ̅ⲅ̅ ⲕⲉ ⲅⲁⲣ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲏⲣⲉⲛ ⲉⲧⲁⲛϭⲓⲱⲙⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡⲛ̅ⲁ̅ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲉⲩⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲓⲧⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⳿ⲓⲧⲉ ⲛⲓⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⳿ⲓⲧⲉ ⲃⲱⲕ ⳿ⲓⲧⲉ ⲣⲉⲙϩⲉ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲏⲣⲉⲛ ⲁⲩ⳿ⲧⲥⲟⲛ ⳿ⲛⲟⲩⲡⲛ̅ⲁ̅ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ.. ⲓ̅ⲇ̅ ⲕⲉ ⲅⲁⲣ ⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲙⲏϣ.. ⲓ̅ⲉ̅ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲣⲉϣⲁⲛ ϯϭⲁⲗⲟϫ ϫⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩϫⲓϫ ⲁⲛ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⲁⲛ ⲟⲩ ⲡⲁⲣⲁ ⲧⲟⲩⲧⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⲁⲛ ⲧⲉ.. ⲓ̅ⲋ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲣⲉϣⲁⲛ ⲡⲓⲙⲁϣϫ ϫⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩⲃⲁⲗ ⲁⲛ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⲁⲛ ⲟⲩ ⲡⲁⲣⲁ ⲧⲟⲩⲧⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⲁⲛ ⲡⲉ.. ⲓ̅ⲍ̅ ⲉⲛⲉ ⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ ⲟⲩⲃⲁⲗ ⲡⲉ ⲛⲉ ⲁϥⲑⲱⲛ ϩⲱϥ ⲡⲓⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲛⲉ ⲟⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲧⲏⲣϥ ⲡⲉ ⲛⲉ ⲁϥⲑⲱⲛ ϩⲱϥ ⲡⲓϣⲱⲗⲉⲙ.. ⲓ̅ⲏ̅ ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁ ⲫϯ ⲭⲱ ⳿ⲛⲛⲓⲙⲉⲗⲟⲥ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁϥⲟⲩⲱϣ.. ⲓ̅ⲑ̅ ⲉⲛⲉ ⲟⲩⲙⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲉ ⲛⲉ ⲁϥⲑⲱⲛ ϩⲱϥ ⲡⲓⲥⲱⲙⲁ.. ⲕ̅ ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲙⲉⲛ ⲛⲉ ⲛⲓⲙⲉⲗⲟⲥ ⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡⲓⲥⲱⲙⲁ.. ⲕ̅ⲁ̅ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲃⲁⲗ ϫⲟⲥ ⳿ⲛϯϫⲓϫ ϫⲉ ϯⲉⲣ⳿ⲭⲣⲓ⳿ⲁ ⳿ⲙⲙⲟ ⲁⲛ ⲓⲉ ⲡⲁⲗⲓⲛ ϯ⳿ⲁⲫⲉ ⳿ⲛⲛⲓϭⲁⲗⲁⲩϫ ϫⲉ ϯⲉⲣ⳿ⲭⲣⲓ⳿ⲁ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ.. ⲕ̅ⲃ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲛⲓⲙⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧⲟⲩⲙⲉⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ϫⲉ ⲥⲉⲟⲓ ⳿ⲛϫⲱⲃ ⲛⲁⲓ ϩⲁⲛⲁⲛⲁⲅⲕⲉⲟⲛ ⳿ⲛϩⲟⲩⲟ ⲛⲉ.. ⲕ̅ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ϫⲉ ⲥⲉϣⲏϣ ⲛⲁⲓ ⲧⲉⲛ ϯ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲧⲁⲓ⳿ⲟ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏⲉⲧϫⲁⲓ⳿ⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲁⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲱⲟⲩ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲥⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ.. ⲕ̅ⲇ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏⲉⲧⲥⲁⲓⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲁⲛ ⲥⲉⲉⲣ⳿ⲭⲣⲓ⳿ⲁ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲫϯ ⲁϥⲑⲉⲧ ⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲉⲁϥϯ ⳿ⲛⲟⲩϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲧⲁⲓ⳿ⲟ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧϣⲁⲧ.. ⲕ̅ⲉ̅ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ⳿ϣⲧⲉⲙⲫⲱⲣϫ ϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲙⲉⲗⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϥⲓⲣⲱⲟⲩϣ ϧⲁ ⲛⲟⲩ⳿ⲉⲣⲏⲟⲩ.. ⲕ̅ⲋ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲉⲗⲟⲥ ϭⲓ⳿ⲙⲕⲁϩ ϣⲁⲣⲉ ⲛⲓⲙⲉⲗⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϭⲓ⳿ⲙⲕⲁϩ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲉϣⲱⲡ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲉⲗⲟⲥ ϭⲓⲱⲟⲩ ϣⲁⲣⲉ ⲛⲓⲙⲉⲗⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲣⲁϣⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ.. ⲕ̅ⲍ̅ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲙⲠⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥⲙⲉⲗⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲣⲟⲥ.. ⲕ̅ⲏ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏ ⲙⲉⲛ ⲉⲧⲁ ⲫϯ ⲭⲁⲩ ϧⲉⲛ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏ- ⲥⲓⲁ ϣⲟⲣⲡ ϩⲁⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⳿ⲫⲙⲁϩ ⲃ̅ ϩⲁⲛ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⳿ⲫⲙⲁϩ ⲅ̅ ϩⲁⲛⲣⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ϩⲁⲛϫⲟⲙ ⲓⲧⲁ ϩⲁⲛ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲁⲗϭⲟ ϩⲁⲛⲙⲉⲧⲣⲉϥϯⲧⲟⲧⲟⲩ ϩⲁⲛⲙⲉⲧⲣⲉϥⲉⲣϩⲉⲙⲓ ϩⲁⲛⲅⲉⲛⲟⲥ ⳿ⲛⲗⲁⲥ.. ⲕ̅ⲑ̅ ⲙⲏ ⲥⲉⲛⲁⲉⲣⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲏ ⲥⲉⲛⲁⲉⲣ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲏ ⲥⲉⲛⲁⲉⲣⲣⲉϥϯ ⳿ⲥⲃⲱ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲏ ⲥⲉⲛⲁⲉⲣϫⲟⲙ ⲧⲏⲣⲟⲩ.. ⲗ̅ ⲙⲏ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛϩⲁⲛ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲁⲗϭⲟ ⲙⲏ ⲥⲉⲛⲁⲥⲁϫⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲗⲁⲥ ⲙⲏ ⲥⲉⲛⲁⲉⲣⲙⲉⲛⲉⲩⲓⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ.. ⲗ̅ⲁ̅ ⲭⲟϩ ⲇⲉ ⳿ⲉⲛⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲉⲑⲛⲁⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲓ ⲟⲛ ϯⲛⲁⲧⲁⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲕⲉⲙⲱⲓⲧ ⳿ⲉⲛⲁⲁϥ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ.