ⲓ̅ⲅ̅
ⲁ̅ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⲁⲓϣⲁⲛⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲗⲁⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲫⲁ ⲛⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲙⲙⲟⲛϯ ⳿ⲁⲅⲁⲡⲏ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲁⲓⲉⲣ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩϩⲟⲙⲧ ⲉϥⲥⲉⲛⲥⲉⲛ ⲓⲉ ⲟⲩⲕⲩⲙⲃⲁⲗⲟⲛ ⲉϥⲉϣⲗⲏⲗⲟⲩ⳿ⲓ.. ⲃ̅ ⲕⲁⲛ ⲉⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲏⲓ ⳿ⲉⲟⲩ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲓ⳿ⲁ ⲉⲓⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲛⲓⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⳿ⲡ⳿ⲉⲙⲓ ⲧⲏⲣϥ ⲕⲁⲛ ⲉⲣⲉ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ⲧⲏⲣϥ ⳿ⲛⲧⲟⲧ ϩⲱⲥⲧⲉ ⳿ⲉⲟⲩⲱⲧⲉⲃ ⳿ⲛϩⲁⲛⲧⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲟⲛϯ ⳿ⲁⲅⲁⲡⲏ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ϩⲗⲓ ⲁⲛ.. ⲅ̅ ⲕⲁⲛ ⲁⲓϣⲁⲛϯ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲉ ⲛⲟⲩ⳿ⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲑⲣⲟⲩⲟⲩⲟⲙⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲁϯ ⳿ⲙⲡⲁⲕⲉⲥⲱⲙⲁ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲁϣⲟⲩϣⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲛϯ ⳿ⲁⲅⲁⲡⲏ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛϯ ⲛⲁ ϫⲉⲙϩⲏⲟⲩ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ ⲁⲛ.. ⲇ̅ ϯ⳿ⲁⲅⲁⲡⲏ ϣⲁⲥ⳿ⲱⲟⲩ ⳿ⲛϩⲏⲧ ϣⲁⲥⲉⲣϩⲉⲗϫⲉ ϯ⳿ⲁⲅⲁⲡⲏ ⳿ⲙⲡⲁⲥⲭⲟϩ ϯ⳿ⲁⲅⲁⲡⲏ ⳿ⲙⲡⲁⲥⲉⲣⲡⲉⲣⲡⲉⲣⲟⲥ ⳿ⲙⲡⲁⲥϭⲓⲥⲓ ⳿ⲛϩⲏⲧ.. ⲉ̅ ⳿ⲙⲡⲁⲥϭⲓϣⲓⲡⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲥⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲁ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲥ ⳿ⲙⲡⲁⲥϫⲱⲛⲧ ⳿ⲙⲡⲁⲥⲙⲉⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲡⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ.. ⲋ̅ ⳿ⲙⲡⲁⲥⲣⲁϣⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⳿ⲑⲙⲉⲧϭⲓ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ϣⲁⲥⲣⲁϣⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⳿ⲑⲙⲏⲓ.. ⲍ̅ ϣⲁⲥⲱⲟⲩ ⳿ⲛϩⲏⲧ ϧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϣⲁⲥⲛⲁϩϯ ϧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϣⲁⲥⲉⲣϩⲉⲗⲡⲓⲥ ϧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϣⲁⲥ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲥ ϧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ.. ⲏ̅ ϯ⳿ⲁⲅⲁⲡⲏ ⳿ⲙⲡⲁⲥϩⲉⲓ ⲉⲛⲉϩ ⳿ⲓⲧⲉ ⲛⲓ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲓⲁ ⲥⲉⲛⲁⲕⲱⲣϥ ⳿ⲓⲧⲉ ⲛⲓⲗⲁⲥ ⲥⲉⲛⲁⲗⲟϫⲟⲩ ⳿ⲓⲧⲉ ⲟⲩ⳿ⲉⲙⲓ ⲡⲉ ⳿ϥⲛⲁⲕⲱⲣϥ.. ⲑ̅ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲣⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲣⲟⲥ ⲧⲉⲛⲉⲣ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲓⲛ.. ⲓ̅ ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲁϥϣⲁⲛ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲧⲉⲗⲓⲟⲛ ⲡⲓⲁⲡⲟⲙⲉⲣⲟⲥ ⳿ϥⲛⲁⲕⲱⲣϥ.. ⲓ̅ⲁ̅ ⲉⲓⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ⲁⲗⲟⲩ ⲛⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲡⲉ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲁⲗⲟⲩ ⲛⲁⲓⲥⲟϭⲛⲓ ⲡⲉ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲁⲗⲟⲩ ⲛⲁⲓⲙⲉⲩ⳿ⲓ ⲡⲉ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲁⲗⲟⲩ ϩⲟⲧⲉ ⲇⲉ ⲉⲧⲁⲓⲉⲣⲣⲱⲙⲓ ⲁⲓⲕⲱⲣϥ ⳿ⲛⲛⲁ ϯⲙⲉⲧ⳿ⲁⲗⲟⲩ.. ⲓ̅ⲃ̅ ⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ⲅⲁⲣ ϯⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩⲓⲁⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲑⲟⲛⲧⲉⲛ ⲧⲟⲧⲉ ⲇⲉ ⲧⲉⲛⲛⲁⲛⲁⲩ ⳿ⲛϩⲟ ⲟⲩⲃⲉ ϩⲟ ⲁⲓ⳿ⲉⲙⲓ ϯⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲣⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ⲇⲉ ϯⲛⲁ⳿ⲉⲙⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲩⲥⲟⲩⲱⲛⲧ.. ⲓ̅ⲅ̅ ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲁⲓⲅ̅ ⲥⲉ⳿ⲥⲙⲟⲛⲧ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ϯϩⲉⲗⲡⲓⲥ ϯ⳿ⲁⲅⲁⲡⲏ ⲡⲉⲑⲛⲁⲁϥ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲛⲁⲓ ⲡⲉ ϯ⳿ⲁⲅⲁⲡⲏ.