ⲓ̅ⲇ̅
ⲁ̅ ϭⲟϫⲓ ⳿ⲛⲥⲁ ϯ⳿ⲁⲅⲁⲡⲏ ⲭⲟϩ ⲇⲉ ⳿ⲉⲛⲓⲡⲛ̅ⲁ̅ⲧⲓⲕⲟⲛ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲇⲉ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲓⲛ.. ⲃ̅ ⲡⲉⲧⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲗⲁⲥ ⲉϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲫϯ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⲅⲁⲣ ⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡⲛ̅ⲁ̅ ϫⲉ ⳿ϥⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ.. ⲅ̅ ⲫⲏ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲉⲣ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲓⲛ ⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲕⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲛⲟⲙϯ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲑⲱⲧ ⳿ⲛϩⲏⲧ.. ⲇ̅ ⲡⲉⲧⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲗⲁⲥ ⲁϥⲕⲱⲧ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲉⲣ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲓⲛ ⲁϥⲕⲱⲧ ⳿ⲛⲟⲩⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ.. ⲉ̅ ϯⲟⲩⲉϣ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲗⲁⲥ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲇⲉ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲓⲛ ⲛⲁⲛⲉ ⲡⲉⲧⲉⲣ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏ ⲧⲉⲩⲓⲛ ⲇⲉ ⳿ⲉϩⲟⲧⲉ ⲡⲉⲧⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲗⲁⲥ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲓⲙⲏⲧⲓ ⳿ⲛⲧⲉϥⲉⲣⲙⲉⲛⲉⲩⲓⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲕⲱⲧ.. ⲋ̅ ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲓϣⲁⲛ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⲉⲓⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲗⲁⲥ ⲟⲩ ⳿ⲛϩⲏⲟⲩ ⲡⲉϯⲛⲁⲧⲏⲓϥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲁⲓ⳿ϣⲧⲉⲙⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩϭⲱⲣⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲓⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲉⲙⲓ ⲓⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲓ⳿ⲁ ⲓⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲥⲃⲱ.. ⲍ̅ ⳿ⲟⲙⲱⲥ ⲛⲓⲁⲧⲯⲩⲭⲏ ⲉⲩϯ ⳿ⲛⲧⲟⲩ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲓⲧⲉ ⲟⲩⲥⲏⲃⲓ ⳿ⲛϫⲱ ⳿ⲓⲧⲉ ⲟⲩⲕⲩⲑⲁⲣⲁ ⲁⲩ⳿ϣⲧⲉⲙϣⲓⲃϯ ⳿ⲛⲧⲟⲩ⳿ⲥⲙⲏ ⲡⲱⲥ ⲥⲉⲛⲁ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲡⲉⲧⲟⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲓⲉ ⲫⲏ ⲉⲧⲟⲩⲉⲣⲕⲩⲑⲁⲣⲓⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ.. ⲏ̅ ⲕⲉ ⲅⲁⲣ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲣⲉϣⲁⲛ ⲟⲩⲥⲁⲗⲡⲓⲅⲝ ϯ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲥⲙⲏ ⲉⲥⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲑⲛⲁ⳿ϣⲥⲉⲃⲧⲱⲧϥ ⳿ⲉ⳿ⲡⲡⲟⲗⲉⲙⲟⲥ.. ⲑ̅ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϩⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲫⲗⲁⲥ ⲉϣⲱⲡ ⳿ⲁⲣⲉⲧⲉⲛ ⳿ϣⲧⲉⲙϫⲉ ⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⲉϥⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲱⲥ ⲥⲉⲛⲁ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲡⲉⲧⲉⲧⲉⲛϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲅⲁⲣ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲁϫⲓ ⳿ⲉ⳿ⲡ⳿ⲁⲏⲣ.. ⲓ̅ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛ⳿ϣⲗⲱⲗ ⳿ⲛ⳿ⲥⲙⲏ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧ⳿ⲥⲙⲏ.. ⲓ̅ⲁ̅ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⲟⲩⲛ ⲁⲓ⳿ϣⲧⲉⲙ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉ⳿ⲧϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ϯ⳿ⲥⲙⲏ ϯⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲉⲓⲟⲓ ⳿ⲙⲃⲁⲣⲃⲁⲣⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲥⲁϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉⲧⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲏⲓ ⳿ϥⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲃⲁⲣⲃⲁⲣⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲟⲧ.. ⲓ̅ⲃ̅ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲇⲏ ⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛⲣⲉϥⲭⲟϩ ⳿ⲛⲛⲓⲡⲛ̅ⲁ̅ⲧⲓⲕⲟⲛ ⳿ⲉ⳿ⲡⲕⲱⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲕⲱϯ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣϩⲟⲩ⳿ⲟ.. ⲓ̅ⲅ̅ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲡⲉⲧⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲗⲁⲥ ⲙⲁⲣⲉϥⲧⲱⲃϩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥⲉⲣⲙⲉⲛⲉⲩⲓⲛ.. ⲓ̅ⲇ̅ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⲅⲁⲣ ⲁⲓϣⲁⲛⲧⲱⲃϩ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲗⲁⲥ ⲡⲁⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲡⲉⲧⲧⲱⲃϩ ⲡⲁϩⲏⲧ ⲇⲉ ⳿ϥⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧⲟⲩⲧⲁϩ.. ⲓ̅ⲉ̅ ⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲉϯⲛⲁⲁⲓϥ ϯⲛⲁⲧⲱⲃϩ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡⲛ̅ⲁ̅ ϯⲛⲁⲧⲱⲃϩ ⲇⲉ ⲟⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲉϩⲏⲧ ϯⲛⲁⲉⲣⲯⲁⲗⲓⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡⲛ̅ⲁ̅ ϯⲛⲁⲉⲣⲯⲁⲗⲓⲛ ⲇⲉ ⲟⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲉϩⲏⲧ.. ⲓ̅ⲋ̅ ⲓⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲁⲕϣⲁⲛ⳿ⲥⲙⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲡⲉⲧϫⲱⲕ ⳿ⲙ⳿ⲫⲙⲁ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲓⲇⲓ⳿ⲱⲧⲏⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲱⲥ ⳿ϥⲛⲁϫⲉ ⲡⲓⲁⲙⲏⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲉⲕϣⲉⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲉⲡⲓⲇⲏ ⲡⲉⲧⲉⲕϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛ ⳿ϥ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ.. ⲓ̅ⲍ̅ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲙⲉⲛ ⲅⲁⲣ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⳿ⲕϣⲉⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲓⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⳿ϥⲕⲏⲧ ⲁⲛ.. ⲓ̅ⲏ̅ ϯϣⲉⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲫϯ ϫⲉ ϯⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲗⲁⲥ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⳿ⲉϩⲟⲧⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ.. ⲓ̅ⲑ̅ ⲁⲗⲗⲁ ϯⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉϫⲉ ⲉ̅ ⳿ⲛⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲕⲁϯ ϧⲉⲛ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓ⳿ⲁ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲁⲉⲣⲕⲁⲧⲏⲭⲓⲛ ⳿ⲛϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⳿ⲉϩⲟⲧⲉ ⲟⲩ⳿ⲑⲃⲁ ⳿ⲛⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲗⲁⲥ.. ⲕ̅ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣ⳿ⲁⲗⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛⲕⲁϯ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲁⲣⲓ⳿ⲁⲗⲟⲩ ϧⲉⲛ ϯⲕⲁⲕⲓⲁ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛⲕⲁϯ ϣⲱⲡⲓ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϫⲏⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.. ⲕ̅ⲁ̅ ⳿ⲥ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ⲅⲁⲣ ϩⲓ ⳿ⲫⲛⲟⲙⲟⲥ ϫⲉ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲕⲉⲗⲁⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲕⲉ⳿ⲥⲫⲟⲧⲟⲩ ϯⲛⲁⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲁⲓⲗⲁⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲛ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛⲥⲱⲓ ⲡⲉϫⲉ Ⲡ⳪.. ⲕ̅ⲃ̅ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛⲓⲗⲁⲥ ⲛⲁⲩⲭⲏ ⲉⲩⲙⲏⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲛⲏ ⲉⲑⲛⲁϩϯ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲓⲁⲑⲛⲁϩϯ ϯ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲓ⳿ⲁ ⲇⲉ ⲛⲁⲥⲭⲏ ⳿ⲛⲛⲓⲁⲑⲛⲁϩϯ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲏ ⲉⲑⲛⲁϩϯ.. ⲕ̅ⲅ̅ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⲟⲩⲛ ⲁⲥϣⲁⲛ⳿ⲓ ⲉⲩⲙⲁ ⳿ⲛϫⲉ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓ⳿ⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲥⲉⲥⲁϫⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲗⲁⲥ ⳿ⲛⲥⲉ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛ⳿ⲓⲇⲓⲱⲧⲏⲥ ⲓⲉ ϩⲁⲛⲁⲑⲛⲁϩϯ ⲙⲏ ⲥⲉⲛⲁϫⲟⲥ ⲁⲛ ϫⲉ ⲁⲣⲉ ⲛⲁⲓ ⲗⲟⲃⲓ.. ⲕ̅ⲇ̅ ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲉⲩⲉⲣ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲓⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲁⲑⲛⲁϩϯ ⲓⲉ ⲟⲩ⳿ⲓⲇⲓ⳿ⲱⲧⲏⲥ ⲥⲉⲛⲁⲥⲁϩⲱϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲥⲉⲛⲁϧⲉⲧϧⲱⲧϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ.. ⲕ̅ⲉ̅ ⲛⲏ ⲉⲧϩⲏⲡ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥϩⲏⲧ ⲥⲉⲛⲁⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⳿ϥⲛⲁϩⲓⲧϥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲉϥϩⲟ ⳿ⲛⲧⲉϥⲟⲩⲱϣⲧ ⳿ⲙⲫϯ ⲉϥⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲟⲛⲧⲱⲥ ⲫϯ ϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ.. ⲕ̅ⲋ̅ ⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲉ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲁⲛⲑⲱⲟⲩϯ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲟⲩⲟⲛⲧⲁϥ ⳿ⲛⲟⲩⲯⲁⲗⲙⲟⲥ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟⲛⲧⲁϥ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲥⲃⲱ ⲟⲩⲟⲛⲧⲁϥ ⳿ⲛⲟⲩϭⲱⲣⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟⲛⲧⲁϥ ⳿ⲛⲟⲩⲁⲥⲡⲓ ⳿ⲛⲗⲁⲥ ⲟⲩⲟⲛⲧⲁϥ ⳿ⲛⲟⲩⲉⲣⲙⲏⲛⲓⲁ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲙⲁⲣⲟⲩϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲕⲱⲧ.. ⲕ̅ⲍ̅ ⳿ⲓⲧⲉ ⲡⲉⲧⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲗⲁⲥ ⲕⲁⲧⲁ ⲃ̅ⲃ̅ ⲓⲉ ⲡⲓϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲙⲉⲣⲟⲥ ⳿ⲉ⳿ⲫⲟⲩⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲁⲣⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲉⲣⲙⲉⲛⲉⲩⲓⲛ.. ⲕ̅ⲏ̅ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⳿ⲛⲟⲩⲉⲣⲙⲉⲛⲉⲩⲧⲏⲥ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲙⲁⲣⲉϥⲭⲁⲣⲱϥ ϧⲉⲛ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓ⳿ⲁ ⲙⲁⲣⲉϥⲥⲁϫⲓ ⲇⲉ ⲟⲩⲧⲱϥ ⲛⲉⲙ ⲫϯ.. ⲕ̅ⲑ̅ ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲃ̅ ⲓⲉ ⲅ̅ ⲙⲁⲣⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲙⲁⲣⲟⲩⲉⲣⲇⲓ⳿ⲁ⳿ⲕⲣⲓⲛⲓⲛ.. ⲗ̅ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⳿ⲁⲣⲉϣⲁⲛ ⲟⲩϭⲱⲣⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲉϥϩⲉⲙⲥⲓ ⲡⲓϩⲟⲩⲓⲧ ⲙⲁⲣⲉϥⲭⲁⲣⲟϥ.. ⲗ̅ⲁ̅ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲕⲁⲧⲁ ⲟⲩⲁⲓ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲉⲉⲣ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲓⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉϭⲓ⳿ⲥⲃⲱ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲥⲉϫⲉⲙⲛⲟⲙϯ ⲧⲏⲣⲟⲩ.. ⲗ̅ⲃ̅ ⲛⲓⲡⲛ̅ⲁ̅ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϣⲁⲩ ⳿ϭⲛⲉϫⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ.. ⲗ̅ⲅ̅ ⲫϯ ⲅⲁⲣ ⲫⲁ ⲫⲱⲣϫ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲫⲁ ⳿ⲧϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲡⲉ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓ⳿ⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲏ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ.. ⲗ̅ⲇ̅ ⲛⲓϩⲓ⳿ⲟⲙⲓ ⲙⲁⲣⲟⲩⲭⲁⲣⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛⲥⲉⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⲛⲱⲟⲩ ⲁⲛ ⳿ⲉⲥⲁϫⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲁⲣⲟⲩ⳿ϭⲛⲉϫⲱⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲉ ⲡⲓⲕⲉⲛⲟⲙⲟⲥ ϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ.. ⲗ̅ⲉ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ ⲥⲉⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲟⲩϩⲱⲃ ⲙⲁⲣⲟⲩϣⲉⲛ ⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲟⲩⲏⲓ ⲟⲩϣⲱϣ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⳿ⲉⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓ⳿ⲁ.. ⲗ̅ⲋ̅ ϣⲁⲛ ⲉⲧⲁ ⳿ⲡⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲫϯ ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϣⲁⲛ ⲉⲧⲁϥⲫⲟϩ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ.. ⲗ̅ⲍ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⲉϥⲙⲉⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲟⲩ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉ ⲓⲉ ⲟⲩ⳿ⲡⲛ̅ⲁ̅ⲧⲓⲕⲟⲥ ⲡⲉ ⲙⲁⲣⲉϥ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲛⲏ ⳿ⲉϯ⳿ⲥϧⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪ ⲧⲉ.. ⲗ̅ⲏ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧ⳿ⲉⲙⲓ ⲥⲉⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ.. ⲗ̅ⲑ̅ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲭⲟϩ ⳿ⲉⲉⲣ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲓⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲧⲁϩⲛⲟ ⳿ⲉⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲗⲁⲥ.. ⲙ̅ ϩⲱⲃ ⲇⲉ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲙⲁⲣⲟⲩϣⲱⲡⲓ ⲉⲩⲕⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩⲑⲏϣ.