ⲃ̅
ⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲉⲧⲁⲓ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲛⲉⲧⲁⲓ⳿ⲓ ⲁⲛ ⲕⲁⲧⲁ ⲟⲩϭⲓⲥⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⲓⲉ ⲟⲩⲥⲟⲫⲓ⳿ⲁ ⲉⲓⲧⲁⲙⲟ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ.. ⲃ̅ ⳿ⲙⲡⲓϯϩⲁⲡ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉ⳿ⲉⲙⲓ ⳿⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⳿ⲉⲒⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲁⲩⲁϣϥ.. ⲅ̅ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲥⲑⲉⲛⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϩⲟϯ ⲛⲉⲙ ⲟⲩ⳿ⲥⲑⲉⲣⲧⲉⲣ ⳿ⲉⲛⲁϣⲱϥ ⲁⲓ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ.. ⲇ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲁϩⲓⲱⲓϣ ⲛⲁϥϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲑⲱⲧ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲁⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲥⲟⲫⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⲁⲗⲗⲁ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϫⲟⲙ.. ⲉ̅ ϩⲓⲛⲁ ⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ϣⲧⲉⲙϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲥⲟⲫⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⲁⲗⲗⲁ ϧⲉⲛ ⲟⲩϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ.. ⲋ̅ ⲟⲩⲥⲟⲫⲓⲁ ⲇⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲛⲏ ⲉⲧϫⲏⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲥⲟⲫⲓ⳿ⲁ ⲇⲉ ⳿ⲛⲑⲁ ⲡⲁⲓⲉⲛⲉϩ ⲁⲛ ⲧⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲛⲑⲁ ⲛⲓⲁⲣⲭⲱⲛ ⲁⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓⲉⲛⲉϩ ⲛⲁⲓ ⲉⲑⲛⲁⲕⲱⲣϥ.. ⲍ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲥⲟⲫⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲉⲧⲉⲛⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲑⲏⲉⲧϩⲏⲡ ⲑⲏ - ⲉⲧⲁϥⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛⲑⲁϣⲥ ⳿ⲛϫⲉ ⲫϯ ϧⲁϫⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓⲉⲛⲉϩ ⳿ⲉⲟⲩⲱⲟⲩ ⲛⲁⲛ.. ⲏ̅ ⲑⲏ⳿ⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲁⲣⲭⲱⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓⲉⲛⲉϩ ⲥⲟⲩⲱⲛⲥ ⳿ⲉⲛⲉ ⲁⲩⲥⲟⲩⲱⲛⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲩⲛⲁⲉϣ Ⲡ⳪ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲱⲟⲩ ⲁⲛ ⲡⲉ.. ⲑ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϫⲉ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲉ ⲃⲁⲗ ⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉ ⲙⲁϣϫ ⲥⲟⲑⲙⲟⲩ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲟⲩϣⲉ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⳿ⲡϩⲏⲧ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⲛⲏⲉⲧⲁ ⲫϯ ⲥⲉⲃⲧⲱⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲏ ⲉⲑⲛⲁⲙⲉⲛⲣⲓⲧϥ.. ⲓ̅ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲁϥϭⲟⲣⲡⲟⲩ ⲛⲁⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲫϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲡⲓⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲅⲁⲣ ⳿ϥϧⲟⲧϧⲉⲧ ⳿ⲛⲉⲛⲭⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧϣⲏⲕ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ.. ⲓ̅ⲁ̅ ⲛⲓⲙ ⲅⲁⲣ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲉⲧⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲛⲁ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⳿ⲉⲡⲓⲡⲛ̅ⲁ̅ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲉⲧϣⲟⲡ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲛ ⲛⲁ ⲫϯ ⳿ⲙⲡⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⳿ⲉⲡⲓⲡⲛ̅ⲁ̅ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ.. ⲓ̅ⲃ̅ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲡⲓⲡⲛ̅ⲁ̅ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲛ ⲡⲉⲧⲁⲛϭⲓⲧϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲓⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲡⲓ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲫϯ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲛⲏⲉⲧⲁ ⲫϯ ⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⲛⲁⲛ ⳿ⲛ⳿ϩⲙⲟⲧ.. ⲓ̅ⲅ̅ ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲉⲧⲉⲛⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲙⲉⲧⲣⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲁⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲥⲟⲫⲓ⳿ⲁ ⲁⲗⲗⲁ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲙⲉⲧⲣⲉϥϯ ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲛⲉⲣⲥⲩⲛ⳿ⲕⲣⲓⲛⲓⲛ ⳿ⲛϩⲁⲛⲡⲛ̅ⲁ̅ⲧⲓⲕⲟⲛ ⳿ⲛⲛⲓⲡⲛ̅ⲁ̅ⲧⲓⲕⲟⲛ.. ⲓ̅ⲇ̅ ⲡⲓⲯⲩⲭⲓⲕⲟⲥ ⲇⲉ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲙⲡⲁϥϣⲉⲡ ⲛⲁ ⲡⲓⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲫϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲟⲩⲙⲉⲧⲥⲟϫ ⲅⲁⲣ ⲛⲁϥ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲁⲩϧⲟⲧϧⲉⲧ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲡⲛ̅ⲁ̅ⲧⲓⲕⲟⲥ.. ⲓ̅ⲉ̅ ⲡⲓⲡⲛ̅ⲁ̅ⲧⲓⲕⲱⲥ ⲇⲉ ⳿ⲛⲑⲟϥ ϣⲁϥϧⲉⲧϧⲉⲧ ⳿ⲛⲉⲛⲭⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲣⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ϣϧⲉⲧϧⲱⲧϥ.. ⲓ̅ⲋ̅ ⲛⲓⲙ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲧⲁϥ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉ⳿ⲡϩⲏⲧ ⳿ⲙⲠ⳪ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲑⲛⲁ⳿ϣⲧⲥⲁⲃⲟϥ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⳿ⲡϩⲏⲧ ⳿ⲙⲠⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲧⲉⲙⲙⲟⲛ.