ⲇ̅
ⲁ̅ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲛ ⲙⲁⲣⲟⲩⲙⲉⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲣⲟⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ϩⲱⲥ ϩⲁⲛϩⲩⲡⲉⲣⲉⲧⲏⲥ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ.. ⲃ̅ ⲗⲟⲓⲡⲟⲛ ⳿ⲛⲥⲉⲕⲱϯ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲙⲁ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉϫⲉⲙ ⲟⲩⲁⲓ ⲉϥⲉⲛϩⲟⲧ.. ⲅ̅ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲟⲩⲙⲉⲧⲕⲟⲩϫⲓ ⲛⲏⲓ ⲧⲉ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲓⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲙⲉⲧⲣⲱⲙⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲛϯϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⲁⲛ.. ⲇ̅ ⲟⲩⲇⲉ ⲅⲁⲣ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲛϯⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ ⲁⲛ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ⳿ⲛϯ⳿ⲑⲙⲁⲓⲏⲟⲩⲧ ⲁⲛ ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲑⲛⲁϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲣⲟⲓ Ⲡ⳪ ⲡⲉ.. ⲉ̅ ϩⲱⲥⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣϯϩⲁⲡ ⳿ⲉ⳿ϩⲗⲓ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ϣⲁⲧⲉϥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡ⳪ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁ⳿ⲑⲣⲉ ⲛⲏⲉⲧϩⲏⲡ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲭⲁⲕⲓ ⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲛⲓⲥⲟϭⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓϩⲏⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲟⲧⲉ ⲉⲣⲉ ⳿ⲡⲧⲁⲓⲟ ⳿ⲙⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ϣⲱⲡⲓ ⲛⲁϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲫϯ. ⲋ̅ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲁⲓϣⲟⲡⲧⲟⲩ ⳿ⲛ⳿ⲥⲭⲏⲙⲁ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⲛⲉⲙ ⲁⲡⲟⲗⲗⲱ ⲉⲑⲃⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϭⲓ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙⲉⲣⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϩⲓⲛⲁ ϫⲉ ⳿ⲛⲛⲉ ⲟⲩⲁⲓ ϭⲓⲥⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲉϥ⳿ϣⲫⲏⲣ.. ⲍ̅ ⲛⲓⲙ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲧⲉⲣⲇⲓ⳿ⲁ⳿ⲕⲣⲓⲛⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉⲧⲉ⳿ⲛⲧⲟⲧⲕ ⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲕϭⲓⲧϥ ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ ⲁⲕⲉⲣ ⳿ⲡⲕⲉϭⲓ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⲉⲕϣⲟⲩϣⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ϩⲱⲥ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥϭⲓ.. ⲏ̅ ϩⲏⲇⲏ ⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲓ ϩⲏⲇⲏ ⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲣⲁⲙⲁ⳿ⲟ ⲁⲧ⳿ϭⲛⲟⲩⲛ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲟⲩⲣⲟ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲙⲟⲓ ⲛⲉ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲟⲩⲣⲟ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱⲛ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲟ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ.. ⲑ̅ ϯⲙⲉⲩ⳿ⲓ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲉⲧⲁ ⲫϯ ⲟⲩⲟⲛϩⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϧⲁ ⲛⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⳿ⲛϩⲁⲛϧⲁⲉⲩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛ⳿ⲉⲡⲓⲑⲁⲛⲁⲧⲓⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲉⲣⲑⲉⲁⲧⲣⲟⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ.. ⲓ̅ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϩⲁⲛⲥⲟϫ ⲅⲁⲣ ⲉⲑⲃⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲁⲛⲥⲁⲃⲉⲩ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲅⲁⲣ ϩⲁⲛϫⲱⲃ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲁⲛϫⲱⲣⲓ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲧⲁⲓⲏⲟⲩⲧ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲧⲉⲛϣⲏϣ.. ⲓ̅ⲁ̅ ϣⲁ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁⲓⲟⲩⲛⲟⲩ ⲧⲉⲛϩⲟⲕⲉⲣ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲛⲟⲃⲓ ⲧⲉⲛⲃⲏϣ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉϯⲕⲉϩ ⲛⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲛⲥⲉⲙⲛⲏⲟⲩⲧ ⲁⲛ.. ⲓ̅ⲃ̅ ⲧⲉⲛϧⲟⲥⲓ ⲉⲛⲉⲣϩⲱⲃ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲛϫⲓϫ ⳿ⲙⲙⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲥⲉϩⲱⲟⲩϣ ⳿ⲉⲣⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲛ⳿ⲥⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲉⲩϭⲟϫⲓ ⳿ⲛⲥⲱⲛ ⲧⲉⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛϩⲏⲧ.. ⲓ̅ⲅ̅ ⲉⲩϫⲉⲟⲩ⳿ⲁ ⳿ⲉⲣⲟⲛ ⲧⲉⲛϯϩⲟ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲁⲛⲉⲣ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛⲡⲉⲣⲓⲕⲁⲑⲁⲣⲙⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲛⲉⲣ⳿ϣⲃⲉ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϣⲁ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉϯⲛⲟⲩ.. ⲓ̅ⲇ̅ ⲛⲁⲓ⳿ϫⲫⲓⲟ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ ⲉⲓ⳿ⲥϧⲁⲓ ⳿ⲛⲛⲁⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲓϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲉⲛⲣⲓⲧ ⳿ⲛⲧⲏⲓ.. ⲓ̅ⲉ̅ ⲉϣⲱⲡ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛⲧⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲑⲃⲁ ⳿ⲛϭⲁⲩⲙⲱⲓⲧ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲓⲱⲧ ⲁⲛ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓ⳿ϫⲫⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ.. ⲓ̅ⲋ̅ ϯϯϩⲟ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ϣⲱⲡⲓ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲓ.. ⲓ̅ⲍ̅ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲁⲓⲟⲩⲱⲣⲡ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⲉⲧⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲉⲛⲣⲓⲧ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ϧⲉⲛ Ⲡ⳪ ⲫⲁⲓ ⲉⲑⲛⲁ⳿ⲑⲣⲉⲧⲉⲛⲉⲣ⳿ⲫⲙⲉⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲛⲁⲙⲱⲓⲧ ⲉⲧϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲉϯϯ⳿ⲥⲃⲱ ϧⲉⲛ ⲙⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓ⳿ⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ.. ⲓ̅ⲏ̅ ϩⲱⲥ ⳿ⲛϯⲛⲏⲟⲩ ⲇⲉ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ ⲁ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ϭⲓⲥⲓ ⳿ⲛϩⲏⲧ.. ⲓ̅ⲑ̅ ⲉⲓ⳿ⲉ⳿ⲓ ⲇⲉ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲭⲱⲗⲉⲙ ⲉϣⲱⲡ ⳿ⲉ⳿ⲫⲟⲩⲱϣ ⳿ⲙⲠ⳪ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲓ⳿ⲉ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉ⳿ⲡⲥⲁϫⲓ ⲁⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲏ- ⲉⲧⲁⲩϭⲓⲥⲓ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲉⲧⲟⲩϫⲟⲙ.. ⲕ̅ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲛⲁⲥϧⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲁϫⲓ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲥϧⲉⲛ ⲟⲩϫⲟⲙ.. ⲕ̅ⲁ̅ ⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲁϣϥ ⳿ⲛⲧⲁⲓ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ϣⲃⲱⲧ ϣⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ ⳿ⲙⲡⲛ̅ⲁ̅ ⳿ⲙⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲣⲁⲩϣ.