ⲑ̅
ⲁ̅ Ⲙⲏ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩⲣⲉⲙϩⲉ ⲁⲛ ⲙⲏ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲁⲛ ⲙⲏ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲛ⳪ ⳿ⲙⲡⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲙⲏ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲁϩⲱⲃ ϧⲉⲛ Ⲡ⳪.. ⲃ̅ ⲓⲥϫⲉ ϯⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲁⲛ ⳿ⲛϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲁⲗⲗⲁ ϯⲟⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϯ⳿ⲥ⳿ⲫⲣⲁⲅⲓⲥ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲁⲙⲉⲧⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲡⲉ ϧⲉⲛ Ⲡ⳪.. ⲅ̅ ⲧⲁⲁⲡⲟⲗⲟⲅⲓⲁ ⳿ⲛⲛⲏ ⲉⲧϧⲟⲧϧⲉⲧ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⲑⲁⲓ ⲧⲉ.. ⲇ̅ ⲙⲏ ⳿ⲙⲙⲟⲛⲧⲉⲛ ⲉⲣϣⲓϣⲓ ⳿ⲉⲟⲩⲱⲙ ⲛⲉⲙ ⳿ⲉⲥⲱ.. ⲉ̅ ⲙⲏ ⲟⲩⲟⲛⲧⲉⲛ ⲉⲣϣⲓϣⲓ ⲉⲑⲣⲉ ⲟⲩⲥⲱⲛⲓ ⳿ⲛ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲱⲛ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲙ⳿ⲡⲥⲉⲡⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪ ⲛⲉⲙ ⲕⲏⲫⲁ.. ⲋ̅ ϣⲁⲛ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧ ⲛⲉⲙ ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛⲧⲉⲛ ⲉⲣϣⲓϣⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙⲉⲣϩⲱⲃ.. ⲍ̅ ⲛⲓⲙ ⳿ⲉϣⲁϥⲉⲣⲙⲁⲧⲟⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩϥ ⳿ⲛⲟⲯⲱⲛⲓⲟⲛ ⲉⲛⲉϩ ⲛⲓⲙ ⳿ⲉϣⲁϥϭⲟ ⳿ⲛⲟⲩⲓⲁϩⲁⲗⲟⲗⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲁϥⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲟⲩⲧⲁϩ ⲓⲉ ⲛⲓⲙ ⳿ⲉϣⲁϥⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲟϩⲓ ⳿ⲛ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ϣⲧⲉⲙⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲉⲣⲱϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲟϩⲓ.. ⲏ̅ ⲙⲏ ⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲛⲁⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲣⲱⲙⲓ ϣⲁⲛ ⲡⲓⲕⲉⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⳿ϥϫⲱ ⳿ⲛⲛⲁⲓ ⲁⲛ.. ⲑ̅ ⳿ⲥ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ⲅⲁⲣ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲙⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ϫⲉ ⳿ⲛⲛⲉⲕϯ ⲥⲁⲭⲟⲗ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲉⲛ ⲉϩⲉ ⲉϥϩⲓ ⲙⲏ ⲁⲥⲉⲣⲙⲉⲗⲓⲛ ⳿ⲙⲫϯ ϧⲁ ⲛⲓ⳿ⲉϩⲱⲟⲩ.. ⲓ̅ ϣⲁⲛ ⲡⲁⲛⲧⲱⲥ ⲁϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲑⲃⲏ ⲧⲉⲛ ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲥϧⲏⲧⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲉⲑⲃⲏⲧⲉⲛ ϫⲉ ⳿ⲥⲉⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫⲏ ⲉⲧ⳿ⲥⲭⲁⲓ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲥⲭⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏ ⲉⲧϩⲓ ⳿ⲛⲧⲉϥⲉⲣϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⳿ⲉϭⲓ.. ⲓ̅ⲁ̅ ⲓⲥϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲁⲛⲥⲓϯ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲛⲓⲡⲛ̅ⲁ̅ⲧⲓⲕⲟⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲡⲉ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲛϣⲁⲛⲱⲥϧ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲥⲁⲣⲕⲓⲕⲟⲛ.. ⲓ̅ⲃ̅ ⲓⲥϫⲉ ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲉⲧϭⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲧⲉⲛⲉⲣϣⲓϣⲓ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲭⲣⲁⲥⲑⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲉⲣϣⲓϣⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛϩⲏⲧ ϧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲛ⳿ϣⲧⲉⲙϯ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛ⳿ϭⲣⲟⲡ ⳿ⲙⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ. ̅. ⲓ̅ⲅ̅ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲏ ⲉⲧⲉⲣϩⲱⲃ ⳿ⲉⲛⲓⲉⲣⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ ϣⲁⲩⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲁ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏ ⲉⲑⲙⲏⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲙⲁ⳿ⲛⲉⲣϣⲱⲟⲩϣⲓ ϣⲁⲩⲫⲱϣ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲁⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲙⲁ⳿ⲛⲉⲣϣⲱⲟⲩϣⲓ.. ⲓ̅ⲇ̅ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϩⲱϥ Ⲡ⳪ ⲁϥⲑⲱϣ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲙⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⳿ⲉⲱⲛϧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ.. ⲓ̅ⲉ̅ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲓⲉⲣ⳿ⲭⲣⲁⲥⲑⲉ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲛⲁⲓ ⲛⲉⲧⲁⲓ⳿ⲥϧⲉ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲁⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧ ⲛⲁⲛⲉⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲏⲓ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⳿ⲉⲙⲟⲩ ⲓⲉ ⲡⲁϣⲟⲩϣⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ⳿ϣⲧⲉⲙ ⳿ϩⲗⲓ ϣⲟⲩⲱϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.. ⲓ̅ⲋ̅ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⲅⲁⲣ ⲁⲓϣⲁⲛϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⳿ⲛⲟⲩϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲛⲏⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲟⲩⲁⲛⲁⲅⲕⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲭⲏ ϩⲓϫⲱⲓ ⲟⲩⲟⲓ ⲅⲁⲣ ⲛⲏⲓ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲓ⳿ϣⲧⲉⲙϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ.. ⲓ̅ⲍ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲅⲁⲣ ⲁⲓ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲫⲁⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲛⲏⲓ ⲓⲉ ⲟⲩⲟⲛϯ ⲃⲉⲭⲉ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲓⲥϫⲉ ⳿ⲉ⳿ϩⲛⲏⲓ ⲁⲛ ⲓⲉ ⲟⲩⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⲡⲉⲧⲁⲩⲧⲉⲛϩⲟⲩⲧ ⳿ⲉⲣⲟⲥ.. ⲓ̅ⲏ̅ ⲁϣ ⲟⲩⲛ ⲡⲉ ⲡⲁⲃⲉⲭⲉ ϩⲓⲛⲁ ⲉⲓϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⳿ⲛⲧⲁⲭⲁ ⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲁⲧ⳿ϭⲛⲉ ⲇⲁⲡⲁⲛⲏ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙⲉⲣ⳿ⲭⲣⲁⲥⲑⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲉⲣϣⲓϣⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ.. ⲓ̅ⲑ̅ ⲉⲓⲟⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲣⲉⲙϩⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲁⲓⲁⲓⲧ ⳿ⲙⲃⲱⲕ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲁϫⲉⲙϩⲏⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲓϩⲟⲩ⳿ⲟ.. ⲕ̅ ⲁⲓϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲁϫⲉⲙϩⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲁⲓϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲛⲏ ⲉⲧⲭⲏ ϧⲁ ⳿ⲫⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲉⲓⲭⲏ ϧⲁ ⳿ⲫⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲛϯⲭⲏ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛ ϧⲁ ⳿ⲫⲛⲟⲙⲟⲥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲁϫⲉⲙϩⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲭⲏ ϧⲁ ⳿ⲫⲛⲟⲙⲟⲥ.. ⲕ̅ⲁ̅ ⲁⲓϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲁⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲁⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲉ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩⲁⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲓⲭⲏ ϧⲁ ⳿ⲫⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲙⲠⲭ̅ⲥ̅ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲁϫⲉⲙϩⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓⲁⲛⲟⲙⲟⲥ.. ⲕ̅ⲃ̅ ⲁⲓϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧϣⲱⲛⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲉϥϣⲱⲛⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲁϫⲉⲙϩⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧϣⲱⲛⲓ ⲁⲓϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲛⲣⲏϯ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϩⲓⲛⲁ ⲡⲁⲛⲧⲱⲥ ⳿ⲛⲧⲁⲛⲟϩⲉⲙ ⳿ⲛϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ.. ⲕ̅ⲅ̅ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϯ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲁⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲉⲣⲟϥ.. ⲕ̅ⲇ̅ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲏⲉⲧϭⲟϫⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲥⲧⲁⲇⲓⲟⲛ ⲥⲉϭⲟϫⲓ ⲙⲉⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉϣⲁϥϭⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲃⲁⲓ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲇⲉ ϭⲟϫⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲧⲁϩⲟ.. ⲕ̅ⲉ̅ ⲟⲩⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲉⲣⲁⲅⲱⲛⲓⲍⲉⲥⲑⲉ ϣⲁϥ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ϧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲏ ⲙⲉⲛ ⲟⲩⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲭⲗⲟⲙ ⲉϥⲛⲁⲧⲁⲕⲟ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲟⲩⲁⲧⲧⲁⲕⲟ.. ⲕ̅ⲋ̅ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯϭⲟϫⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϩⲱⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲱⲡ ⲁⲛ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϯϯ ϩⲱⲥ ⲉⲓϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⲁⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲁⲏⲣ.. ⲕ̅ⲍ̅ ⲁⲗⲗⲁ ϯⲱϥⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲥⲱⲙⲁ ⲟⲩⲟϩ ϯⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲙⲃⲱⲕ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⳿ⲉⲁⲓϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲛϩⲁⲛⲕⲉ ⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⳿ⲛⲥⲉϫⲉⲙⲧ ⲉⲓⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲇⲟⲕⲓⲙⲟⲥ.