Aꞌij tɨ tiraꞌuyúꞌuxacaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ San Juan, ɨ́ tɨ huaꞌapua
1
Aꞌɨ́jna tɨ ayén tiꞌayajna, ajta aꞌɨ́jna tɨ jɨ́n Dios taxeꞌeveꞌe
Inee, i nej vástaꞌa púꞌeen, aꞌij nu jetze yé muateujteꞌe, múꞌee mɨ pej huaꞌanáànaj púꞌeen aꞌɨ́mej ɨ́ mej meꞌuun eꞌetiújseꞌɨri, múꞌee tɨ Dios muaꞌantíhuau. Yee nu neajta huáꞌateujteꞌe ɨ́ áꞌayaujmuaꞌa ɨ́ mej ráꞌastijreꞌe ɨ́ niuucari tɨ ayén tiꞌayajna. Ayee nu niyen jéꞌiyecan jɨ́n tejáꞌamuaxeꞌeveꞌe, majta miyen cheꞌatá menaꞌa tejáꞌamuaxeꞌeveꞌe matɨ́j menaꞌa puaꞌamé ɨ́ mej miyen tíꞌijmuaꞌaree ɨ́ niuucari tɨ ayén tiꞌayajna. Ayee tu teꞌɨ́jna jɨ́n tejáꞌamuaxeꞌeveꞌe teꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ aꞌɨ́ɨn niuucari tɨ ayén tiꞌayajna, ayée pu téjmi jemi seijreꞌe, ajta ayén téjmi jemi seíireꞌe aꞌame tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe.
Chéꞌe aꞌɨ́ɨn Dios ɨ́ tej rájyaꞌupua, aꞌɨ́jna jamuan ɨ́ Jesús tɨ Cɨríistuꞌu púꞌeen, aꞌɨ́jna tɨ ajta yaujraꞌan pɨ́rɨcɨ ɨ́ Dios, chéꞌe aꞌɨ́ɨn ayén rɨ́ꞌɨ tejamuaatáꞌacareꞌen, ajta jamuáꞌancuꞌuvajxɨꞌɨn, ajta jamuaatépuaꞌajteꞌen sej si siyen jéꞌiyecan jɨ́n rɨ́ꞌɨ tiꞌitiújchaꞌɨɨ, sej si seajta huataújxeꞌeveꞌen seɨj seajta seɨj.
Tej nuꞌu tiyen titehuátaxeꞌeveꞌen seɨj teajta seɨj
Jéꞌecan nu netémuaꞌaveꞌe neꞌɨ́jna jɨmeꞌe nej niyen tiráamuaꞌareeriꞌi mej seica ɨ́ mej múꞌeetzi jetze ajtémeꞌecan miyen cheꞌatá menaꞌa jéꞌiyecan jɨ́n miyen rɨ́ꞌɨ tiꞌitiújchaꞌɨɨ aꞌij tɨ titaataꞌaíj aꞌɨ́jna ɨ́ tej rájyaꞌupua.
Ajta íjii, mɨ pej huaꞌanáànaj púꞌeen, ayée nu tiꞌitɨ́j jɨ́n tíꞌimuahuavii. Canu jéjcuacan jɨ́n tíꞌimuayuꞌuseꞌe neꞌɨ́jna jɨ́meꞌen tɨ Dios ayén aꞌɨ́jna jɨ́n titaataꞌaíj sino aꞌij nu jɨ́n tíꞌimuayuꞌuseꞌe neꞌɨ́jna jɨ́meꞌen tɨ jéjcua ɨmuá téjmi jemi raateájtuaa tej nuꞌu tiyen titehuátaxeꞌeveꞌen seɨj teajta seɨj.
Ayee pu aꞌɨ́jna jɨ́n téꞌemitɨeereꞌe tej seɨj teajta sei jéꞌiyecan jɨ́n tiraꞌaráꞌastijreꞌen aꞌij tɨ aꞌɨ́ɨn tíꞌitaꞌaijteꞌe, tej nuꞌu tiyen titehuátaxeꞌeveꞌen. Ajta, aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ tɨ jɨ́n titaataꞌaíj. Aꞌɨ́j pu jɨ́n, aꞌiné ayée xu jéjcua ɨmuá tiráanamuajriꞌi tɨ́j naꞌa tɨ yú eꞌiréꞌene, ayée pu tiúꞌujxeꞌeveꞌe sej nuꞌu siyen titehuaújxeꞌeveꞌen.
Ɨ́ mej tíꞌicuanamuan
Ayee pu aꞌɨ́jna jɨ́n tiúꞌujxeꞌeveꞌe sej siyen huárɨni, aꞌiné aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej tiúꞌucuanamuajca, muꞌuri muꞌiitɨ́ huataseíjre huáꞌa tzajtaꞌa aꞌɨ́mej ɨ́ mej yen huachéjme ɨ́ chaanaca japua. Aꞌɨ́ mú miyen avíitzi jɨ́n tíꞌixaxaꞌa tɨ nuꞌu aꞌɨ́ɨn Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌu púꞌeen ayén nuꞌu caí tiuꞌuteújtevistacaꞌa. Aꞌii mú aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ mej tiúꞌucuanamuajca, ɨ́ mej majta rájchaꞌɨɨreꞌe ɨ́ Cɨríistuꞌu. Rɨ́ꞌɨ xuꞌu múꞌeen, tɨ ij caí ayén amuáaruuren mɨ aꞌamua tzajtaꞌa sej si caí yáꞌurɨeeni ɨ́ sej jɨ́n tiuꞌumuárɨej sino tɨ ij ayén naíjmiꞌi tejamuáacɨꞌɨti ɨ́ sej raamuáꞌitɨ ɨ́ Dios jemi.
Jaꞌatɨ́ tɨ naꞌa tɨ ayén rɨcɨ ruseɨ́j aꞌij tɨ tirájteuve, ajta tɨ caí ayén tiráꞌastijreꞌe aꞌɨ́jna ɨ́ niuucari tɨ jɨ́n Cɨríistuꞌu ayén titáꞌitɨiiriꞌi, capu seijreꞌe ɨ́ Dios jemi aꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ.
Mɨ́ ajta, jaꞌatɨ́ tɨ naꞌa tɨ ayén tiráꞌastijreꞌe aꞌɨ́jna tɨ jɨ́n ayén titáꞌitɨiiriꞌi, aꞌɨ́ɨ pu rájyaꞌupua ɨ́ Dios. Ayee pu cheꞌatá naꞌa seijreꞌe aꞌɨ́jna jemi tɨ yaujraꞌan púꞌeen ɨ́ Dios.
10-11 Tɨ́ puaꞌa jaꞌatɨ́ múꞌejmi jemi mú aꞌuvéꞌemeꞌen tɨ caí ayén tiráꞌastijreꞌe aꞌɨ́jna ɨ́ niuucari tɨ téjmi jemi raateájtuaa, caxu rateújteꞌe, caxu seajta raꞌancuréꞌeviꞌitɨjcɨjcareꞌen aꞌu sej éꞌeche, aꞌiné jaꞌatɨ́ tɨ naꞌa tɨ ayén raꞌancuréꞌeviꞌitɨn, aꞌɨ́ɨ pu jamuan ajta ayén rɨcɨ tɨ aꞌij puaꞌa ꞌeen.
Ɨ́ tɨ nuꞌu jɨ́n teꞌentipuáꞌajteꞌesin
12 Aꞌiné capu tíꞌiseicaj naꞌa ɨ́ tɨ tiúꞌujxeꞌeveꞌe ɨ́ nej jɨ́n tejámuaatáꞌixaateꞌen, sino tiꞌimuꞌíi, aꞌɨ́j nu jɨ́n caí raxɨ́ꞌeveꞌe nej niyen tejámuaataꞌítiꞌi aꞌíjna i yuꞌuxari jetze sino ayée nu tiꞌijchúꞌeveꞌe nej neseɨ́j u áꞌumeꞌen múꞌejmi jemi tej ti naíjmiꞌi taseíira táꞌaraꞌani, tej ti tiyen tenaímiꞌi tihuaꞌutáꞌixaateꞌen tej ti nain jɨ́n huátatemuaꞌaveꞌen.
13 Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej yaújmuaꞌameꞌen púꞌeen, ɨ́ mej jamuan eꞌetiújseꞌɨri meꞌɨ́jna áꞌajuu ɨ́ tɨ Dios raꞌantíhuaꞌu, aꞌɨ́ɨ mú yé áꞌamuateujteꞌe. Ayee puꞌu, chéꞌe ayén tejaꞌuréꞌenen.