10
Misemo ya Selemani
Hino ni misemo ya Selemani:
Mwana ariye na achili anahamira ise,
ela mwana achikala mzuzu anarehera sonono nine.
Mali iphahikanayo na njira mbii taina baraka,
ela haki inativya mutu na chifo.
Mwenyezi Mlungu karicha mwenye haki akale na ndzala,
ela tamaa za atu ayi kazimendze.
Uvivu unareha uchiya,
mkpwono wa mutu mwenye chadi unatajirisha.
Mwenye achili nkukusanya siku za mavuno,
ela mwana alalaye siku za mavuno nkureha waibu.
Baraka nkukala chitswani pha mutu wa haki,
ela maneno ga mutu mui nkufwitsa mai.
Mwenye haki andatambukirwa na mahendoge manono,
ela mutu mui andayalwa tsetsetse.
Mwenye moyo wa achili andatii shariya,
ela azuzu adererekao maneno manji andaangamika.
Aishiye maisha ga haki ana usalama,
na aishiye vii gakpwe gandamanywa.
10 Afwinyiraye dzitso mutu andazula tabu,
ela mzuzu asiyetsambula maneno, andadziangamiza.
11 Mromo wa mwenye haki nchisima cha uzima,
ela mromo wa mutu mui u tele jeuri.
12  +Kuzirana kuna sababisha kuheha,
ela kumendzana kunasitiri makosa gosi.
13 Maneno ga ikima gala mromoni mwa mwenye achili,
ela asiye achili andapigbwa fwimbo ya mongo.
14 Atu enye ikima nkuika akiba ya marifwa,
ela azuzu nkudzigombera na kudzirehera tabu.
15 Tajiri nkurindwa ni malize,
mgbwayi akagayiswa ni ugayiwe.
16 Mshahara wa atu a haki ni maisha manono,
ela mapato ga atu ayi mwishowe ni kutiywa adabu kpwa sababu ya dambi.
17 Akubaliye kuhenda adabu anaelekeya njira ya uzima,
ela iye aremaye kudemurirwa andaangamika.
18 Mutu aziraye myawe chisiri-siri ni munafiki,
na akatiraye ni mzuzu.
19 Phenye maneno manji taphakosekana dambi,
ela anayezuwiya mromowe ana achili.
20 Maneno ga mwenye haki ni dza feza swafi,
ela achili ya mutu mui taina samani.
21 Maneno ga enye haki ganafwaidi atu anji,
ela azuzu aolagbwa ni kukosa achili.
22 Baraka za Mwenyezi Mlungu ndizo zinazotajirisha,
wala kareha sonono phamwenga nazo.
23 Mpumbavu anafwahirwa ahendapho mai,
ela mwenye ikima nkufwahirwa ni ufahamu.
24 Mutu mui achiogopha dzambo rindamfika,
ela ariazaro mwenye haki ndiro ndirohewa.
25 Phuto rinaphotsupa atu ayi nkuphepheruswa,
ela enye haki andadumu hata kare na kare.
26 Viratu vira digbwa rihendavyo gandzi menoni au mosi uawisavyo matsoni,
ndivyo mvivu alumizavyo achiomuandika kazi.
27 Kumuogopha Mwenyezi Mlungu kunareha maisha mare,
ela maisha ga atu ayi gandafupishwa.
28 Kuluphiro ra mwenye haki rinareha furaha,
ela tazamio ra atu ayi tarindakala.
29 Mwenyezi Mlungu ni chimbiriro ra enye haki,
ela atu ayi nkuaangamiza.
30 Enye haki taandangʼoka kula kpwenye tsi yao,
ela atu ayi taandasala bii.
31 Mromo wa mwenye haki unafundza ikima,
ela lilimi ra mutu wa handzo rindakatwa.
32 Miromo ya enye haki igomba maneno ganagofwaha,
ela miromo ya atu ayi inagomba machafu bahi.
+ 10:12 10:12 Jakobo 5:20; 1 Petero 4:8