11
Vipimo vya handzo vinamtsukiza Mwenyezi Mlungu,
ela vipimo vya sawa-sawa vinamfwahira.
Kudzikarya nkpwedza phamwenga na waibu,
ela anyenyekevu ndio enye ikima.
Atu a haki nkulongozwa ni ukamilifu wao
na atu ayi akaangamizwa ni handzo rao.
Mali taziokola siku ya uamuli,
ela haki inaokola na chifo.
Haki ya atu asio na lawama inaalongoza kuhenda garigo sawa;
ela atu ayi andamalwa ni uyi wao.
Haki ya atu asio na makosa indaativya,
ela atu asio aaminifu andahalwa mateka ni mipango yao mii.
Mutu mui achifwa tamaaze nazo zinaangamika,
mana wakuluphira nguvuze ambazo ni bure.
Mwenye haki nkuuswa shidani,
na badalaye mutu mui akainjizwa shidani.
Mutu asiyemuogopha Mlungu nkubananga ayae na mromowe,
ela mwenye haki andativywa ni marifwage.
10 Enye haki achiongokerwa, mudzi wosi nkusherekeya,
na mutu mui afwapho mudzi nkuhererwa.
11 Baraka za enye haki nkuhenda mudzi ukaongokerwa,
ela maneno ga atu ayi ganavundza mudzi.
12 Mutu aberaye jiraniwe ni mzuzu,
ela mwenye ufahamu nkunyamala.
13 Mutu mmbeya nkuzunguluka kusema siri za ayae,
ela mutu muaminifu nkufwitsa siri.
14 Taifa nkugbwa phachikosekana ulongozi wa mwenye achili,
ela pharipho ashauri anji phana usalama.
15 Anayeimirira mjeni andaphaha tabu,
ela aremaye kukala mzamini a salama.
16 Mchetu wa mbazi nkuishimiwa,
na mlume mwenye chadi nkutajirika.
17 Mutu ahamirwaye nkukaribisha ayae nkufwaidika mwenye,
ela mutu katili nkudzilumiza mwenye.
18 Mutu mui ahumira handzo nkuvuna uyiwe,
ela ahendaye haki mariphoge gandadumu.
19 Mutu alungaye kuhenda haki andakala moyo,
ela atsambulaye kuhenda mai andafwa.
20 Mwenyezi Mlungu nkutsukizwa ni atu enye nia mbii,
ela nkufwahirwa ni atu ambao njira zao tazina lawama.
21 Hakika atu ayi andatiywa adabu,
ela atu anaoogopha Mlungu andaokolwa.
22 Mchetu mnono asiye na achili,
ni kama pete ya zahabu ichiyovwikpwa pula ya nguluwe.
23 Hamu ya enye haki ni kuphaha manono tu,
ela matumaini ga atu ayi ganareha tsukizi.
24 Mutu alavyaye na moyo mmwenga nkuzidi kutajirika,
ela achoyo nkuzidi kukala achiya.
25 Mutu alavyaye na moyo mmwenga andaongokerwa,
na amnwesaye myawe madzi naye andanweswa.
26 Atu nkulani achuuzi ambao anafwitsa chakurya ili aguze badaye na bei gali,
ela hara aguzao nkuvoyerwa baraka.
27 Mutu ahendaye chadi kuhenda manono andamendzwa,
ela ahendaye mai andaphahwa ni mai.
28 Mutu anayekuluphira malize andafilisika,
ela mwenye haki andavuvumuka dza makodza maitsi ga wakati wa mwaka.
29 Atu areherao nyumba zao tabu andarisi phepho,
na mzuzu andakala mtumwa wa mwenye achili.
30 Mwenye haki ni dza muhi uvyalao matunda ga uzima,
na mutu ariye na ikima nkuvutia atu.
31  +Ichikala enye haki nkuriphiwa pha hipha duniani,
dze, si zaidi atu ayi na enye dambi kuriphiwa!
+ 11:31 11:31 1 Petero 4:18