12
Akubaliye mafundzo anamendza marifwa,
ela asiyelonda kuonywa ni mzuzu.
Mutu mnono nkupendeleywa ni Mwenyezi Mlungu,
ela mutu wa nia mbii nkuhukumiwa ni Mwenyezi Mlungu.
 
Mutu ahendaye mai kandadumu,
ela enye haki taandangʼolwa.
 
Mchetu wa tabiya nono nkurehera mlumewe ishima,
ela mchetu arehaye waibu ni dza kuola misozani mwa mlumewe.
 
Mipango ya atu anaomuogopha Mlungu ni ya haki,
ela mashauri ga atu ayi ni ga handzo.
 
Maneno ga atu ayi nkumanya kuolaga,
ela maneno ga enye haki ganativya.
 
Atu ayi nkuangamizwa na akasira,
ela nyumba ya mwenye haki indadumu.
 
Mutu nkulikpwa kulengana na achilize,
ela mwenye nia mbii nkuberwa.
 
Baha mutu wa hali ya photsi anayedzikuluphira,
kuriko mutu adzikaryaye na kana chitu.
 
10 Mwenye haki nkuroroma nyama ao,
ela hendo ra mbazi kabisa ra mutu mui ni ukatili tu.
 
11 Mutu arimaye mundawe andakala na chakurya chinji,
ela alungaye mambo ga upuzi kana achili.
 
12 Atu ayi nkuaza nyara za atu ayi,
ela enye haki nkukala imara na akavyala matunda.
 
13 Atu ayi agbwirwa ni maneno gao mai,
ela enye haki nkuepuka tabu.
 
14 Mutu anaweza kufanikishwa ni manenoge,
dza vira kazi ya mikono inavyoweza kureha fwaida.
 
15 Azuzu nkudzihenda a sawa,
ela mwenye achili nkuphokera mashauri.
 
16 Mzuzu ana tsukizi za phephi,
ela mlachu nkupuza alaphizwapho.
 
17 Shaidi anayegomba kpweli nkulavya ushaidi wa kpweli,
ela shaidi wa handzo nkugomba handzo.
 
18 Maneno ga ovyo ganakata dza upanga,
ela ariye na achili manenoge ganaphoza.
 
19 Kpweli inadumu hata kare na kare,
ela handzo ni ra wakati mfupi.
 
20 Handzo rikaodzala mioyoni mwa atu apangao mambo mai,
ela atu arehao amani mioyo yao ina raha.
 
21 Enye haki taandafikpwa ni mai,
ela atu ayi nkuphaha mashaka manji.
 
22 Mwenyezi Mlungu nkuzira atu agombao handzo,
ela nkuhamirwa ni atu agombao kpweli.
 
23 Mutu wa achili kaonyesa marifwage,
ela mutu mzuzu nkunadi uzuzuwe.
 
24 Mutu wa chadi andakpwezwa cheo,
ela mutu mvivu andahenda kazi za mtumwa.
 
25 Moyo uchihenda wasiwasi mwanadamu nkukosa raha,
ela maneno manono ganachangamusha.
 
26 Mwenye haki nkuapha ayae mashauri manono,
ela njira za mutu mui nkuhenda ayae akakosera.
 
27 Muindza mvivu nkushindwa hata kuwada nyamawe achiyemphaha,
ela mutu wa chadi nkuhumira vinono chila aphahacho.
 
28 Katika njira za haki muna uzima;
himo mutsupirwamo tamuna chifo.