13
Mwana wa ikima nkugbwira mafundzo ga ise,
ela mwana mwenye chibero kaphundza mashauri.
Mutu mnono nkuphaha manono kpwa ajili ya manenoge manono,
ela hamu ya ajanja nkupanga mai.
Mutu wa maneno ga chiasi andakala na maisha mare,
ela mutu wa maneno ga bovobovo andabanangbwa.
Atu avivu nkutamani na kaphaha chitu,
ela gaazwago ni atu a chadi nkutimizwa.
Enye haki nkuzira handzo,
ela atu ayi nkugbwirwa ni haya na waibu.
Haki inarinda mutu aphiyaye njira za sawa,
ela dambi inabananga atu ayi.
Kuna atu anaodzikarya ni matajiri ela taana chitu,
anjina nkudziika chigayi ela a tele mali.
Utajiri wa mutu unaweza kumtivya maishage,
ela mchiya katishirwa ni yeyesi.
Maisha ga enye haki gana mwanga na kuhererwa,
ela maisha ga atu ayi gandazimwa dza taa.
10 Ngulu nkureha mvwehano,
ela atu akubalio mashauri ana ikima.
11 Mali ya kuphahikana upesi-upesi kpwa njira zisizo za sawa taikala,
ela ahendaye chadi kurundikiza maliye chidide-chidide indaenjerezeka.
12 Hamu ya mutu ichikaizwa kuuswa moyo nkuluma,
ela ndoso ya mutu itimizwapho,
nkureha uzima.
13 Atu anaobera mafundzo nkumenya matatani,
ela anaoishimu shariya andatuzwa.
14 Mafundzo ga mwenye ikima ni dza pula ya madzi inayoriza uzima,
nkumuhenda mutu achimbire mihego ya chifo.
15 Mutu wa achili nkukubalika,
ela njira atsupirayo mutu asiye muaminifu nkumphirika kpwenye maangamizi.
16 Atu a achili nkuhenda mambo na marifwa,
ela azuzu taafikiri, anaonyesa uzuzu wao tu!
17 Mjumbe mui nkuinjiza atu tabuni,
ela mjumbe muaminifu nkureha uphozi.
18 Mutu apuzaye mafundzo andafikpwa ni uchiya na waibu,
ela agbwiraye mafundzo andaishimiwa.
19 Tunu ya moyo inaphotimizwa, inareha raha,
ela kuricha mai, ni tsukizo kpwa azuzu.
20 Mutu alunganaye na atu enye ikima naye andakala na ikima,
ela alunganaye na azuzu andaphaha hasara.
21 Mambo mai nkulunga enye dambi,
ela baraka nkulunga enye haki.
22 Atu anono nkuikira adzukulu aho urisi,
ela urisi wa enye dambi nkuhalwa ni enye haki.
23 Munda wa mchiya unaweza kuvyala chakurya chinji,
ela chosi nkuzolwa ni aonerao.
24 Mutu asiyechapa mwanawe kammendza,
ela mutu ammendzaye mwanawe karicha kumtiya adabu.
25 Enye haki andarya kumvuna,
ela ndani ya mutu mui indakala na ndzala.