14
Mchetu wa achili nkudzenga nyumbaye,
ela mchetu mzuzu nkuibomola na mikonoye mwenye.
Mutu alungaye njira ya sawa anamuogopha Mwenyezi Mlungu,
ela mutu alungaye njira mbaya anabera Mlungu.
Maneno ga mutu mzuzu nkumtongea achapwe milawa mongoni,
ela maneno ga mutu wa achili nkumrinda na tabu.
Napho taphana ngʼombe a kurima, taphana mtsere wa kutiya kpwenye miyo ya kutiya marisa,
ela nguvu za ngʼombe a kurima nkureha mavuno manji.
Shaidi muaminifu kachenga,
ela shaidi wa handzo agomba handzo.
Mutu wa chibero nkuendza ikima na kaiphaha,
ela marifwa ganaphahwa rahisi ni mwenye busara.
Kala kanda na mutu mzuzu,
mana phakpwe kundaphaha marifwa.
Ikima ya mwenye achili ni kuelewa njiraze,
ela uzuzu wa ajinga nkuachenga nyo enye.
Atu azuzu taajali kuhusu dambi zao,
ela enye haki nkupendeleywa ni Mlungu.
10 Chila mutu nkumanya utsungu wa moyowe,
takuna mutu wanjina awezaye kumanya kuhererwakpwe.
11 Nyumba ya mutu mui indabomolwa,
ela hema ra mwenye haki rindaimarishwa.
12  +Kuna njira ambayo mutu nkuona i sawa,
ela mwishowe ni chifo.
13 Chitseko chinaweza kufwitsa sonono,
ela chitseko chinaphosira, sonono inauya.
14 Mwenye dambi nkuriphiwa mshahara kamili wa mahendoge,
naye amuogophaye Mlungu akahewa sawabuze.
15 Atu azuzu nkuamini chila anachoambirwa,
ela mutu wa achili nkulola mwendowe.
16 Mutu wa achili nkumuogopha Mlungu na kuricha mai,
ela azuzu taana makini na taajali.
17 Mutu wa tsukizi za phephi nkuhenda mambo ga chizuzu,
na atu a kuhega ayawao achili nkuzirwa.
18 Azuzu avwikpwa ujinga,
ela atu a achili avwikpwa chiremba cha marifwa.
19 Atu ayi andasujudu mbere za atu anono,
ahendao mai andasujudu maryangoni mwa enye haki.
20 Mchiya kamendzwa hata ni majiranige,
ela tajiri ana asena anji.
21 Mutu aberaye jiraniwe anakosera,
ela baha atu aonerao mbazi achiya.
22 Mutu apangaye mai nkuangamika,
ela mutu apangaye manono nkumendzwa na kuaminiwa.
23 Kazi yoyosi ichihendwa na chadi ina fwaida,
ela maneno mahuphu ganareha uchiya.
24 Utajiri nchiremba cha atu a achili,
ela uzuzu wa ajinga nkuvyala uzuzu.
25 Shaidi wa kpweli nkutivya maisha,
ela shaidi wa handzo nkusalata.
26 Atu amuogophao Mwenyezi Mlungu ana kuluphiro ra kudina,
na ana aho ana phatu salama pha kuchimbirira.
27 Kumuogopha Mwenyezi Mlungu ni dza pula ya madzi inayoriza uzima,
nkumuhenda mutu achimbire mihego ya chifo.
28 Mfalume nkukala mkpwulu napho anatawala atu anji,
ela mfalume asiyekala na atu si chitu.
29 Mutu asiyereya upesi ana ufahamu mkpwulu,
ela wa kureya upesi anaonyesa uzuzuwe.
30 Moyo wa amani, nkumupha mutu uzima,
ela chidzitso chinaihenda mifupha ya mwiri iole.
31 Atu aonerao achiya anamlaphiza Muumba wao,
ela atu aoteryao achiya anamuishimu Mlungu.
32 Atu ayi nkuangamizwa ni dambi zao,
ela enye haki ana tumaini hata bada ya kufwa.
33 Ikima ikala achilini mwa mutu wa marifwa,
ela ikima taiphahikana* mioyoni mwa azuzu.
34 Haki inatukuza taifa,
ela dambi ni waibu kpwa chila atu.
35 Mfalume nkufwahirwa ni mtumishi ahumiraye achiliye vinono ahendapho kazi,
ela arehaye waibu nkumtiya adabu.
+ 14:12 14:12 Misemo 16:25 * 14:33 14:33 Chieburania; tafusiri zanjina za Septuagint na Syriac zinaamba inamanyikana.