15
Mlungu anago gosi
Mutu uchimupha jibu ra upole rindausa hasira,
ela jibu ra usiru nkutsangira hasira.
Mromo wa mutu wa achili nkugoteza marifwa,
ela miromo ya azuzu nkueneza ujinga.
Matso ga Mwenyezi Mlungu ga chila phatu,
ganachunguza ayi na anono.
Maneno ga upole ni msingi wa uzima na afya,
ela maneno ga handzo ganavundza moyo.
Mutu mzuzu nkubera mafundzo ga avyazie,
ela mutu adzifundzaye anaphokanywa ni mlachu.
Nyumba ya enye haki ina mali nyinji,
ela mapato ga mutu mui ganareha chisirani.
Mromo wa mutu wa achili nkueneza marifwa,
ela mzuzu kaweza.
Sadaka za atu ayi ni tsukizo kpwa Mwenyezi Mlungu,
ela nkufwahirwa ni mavoyo ga enye haki.
Mwenyezi Mlungu nkutsukirirwa njira za atu ayi,
ela nkuamendza atu adinisao kuhenda haki.
10 Mutu aremaye njira ya sawa andatiywa adabu kali
na mutu amenaye kukanywa andafwa.
11 Mwenyezi Mlungu anamanya garigo kuzimu na garigo ndani ya dibwa ra kubananga [Abadoni],
phahi moyo wa mwanadamu anaumanya zaidi.
12 Mutu wa chibero kamendze kukanywa,
phahi kalunga ushauri kpwa atu a achili.
13 Moyo wa kuhererwa unachangamusha uso,
ela sonono inavundza moyo.
14 Mutu wa achili ana hamu ya kuphaha marifwa,
ela azuzu anaenderera na uzuzu wao.
15 Kpwa anayeonerwa chila siku kpwakpwe ni mbii,
ela moyo wa furaha una karamu isiyosika.
16 Baha ukale na mapato machache phamwenga na kumuogopha Mwenyezi Mlungu,
kuriko kukala na mali nyinji phamwenga na tabu nyinji.
17 Baha kurya mtsunga pharipho na mendzwa,
kuriko kurya nyama za kunona pharipho kuzirana.
18 Mutu wa tsukizi za phephi kakaa kubwaga kondo,
ela mutu mpole nkukanya kondo.
19 Njira ya mutu mvivu yamera miya,
ela njira ya mwenye haki ikaera dza njira kulu.
20 Mwana wa achili nkumfurahisha ise,
ela mwana mzuzu nkumʼbera nine.
21 Uzuzu nkumfurahisha asiye achili,
ela mwenye ufahamu nkutsambula njira ya sawa.
22 Bila ya mashauri mipango nkukoseka,
ela pharipho ashauri anji mambo nkugoloka.
23 Kulavya jibu nono kunafurahisha,
ni ajabu kuphaha neno ra kufwaha kano unaphoritaka!
24 Mutu wa achili njiraye inaphirika dzulu uzimani,
ili aepuke njira ya kuinjira tsini mbirani.
25 Mwenyezi Mlungu nkubananga nyumba ya mutu wa ngulu,
ela miphaka ya magungu nkuirinda.
26 Mwenyezi Mlungu nkuzira maazo ga atu ayi,
ela anafwahirwa ni maneno ga atu ario swafi.
27 Mutu amendzaye kuhongbwa andarehera jamaaze sonono,
ela aziraye kuhongbwa andaishi.
28 Mwenye haki nkuaza kabila ya kugomba,
ela kanwa ya mutu mui imwaga mai.
29 Mwenyezi Mlungu a kure na atu ayi,
ela anaphundza mavoyo ga enye haki.
30 Uso wa kuchangamuka unafurahisha moyo,
na habari nono nkureha afya mwirini.
31 Mutu asikiraye maonyo ga kumdzenga,
andaolangbwa phamwenga na atu a achili.
32 Mutu akosaye adabu anadzibera mwenye,
ela mutu achikubali kukanywa anaenjereza achili.
33 Kumuogopha Mwenyezi Mlungu kunafundza mutu akale na ikima,
mutu achigbwa maguluni badaye andaishimiwa.