16
Alondavyo Mlungu Ndivyo vikalavyo
Mwanadamu nkupanga mipangoye,
ela uamuzi wa mwisho ni wa Mwenyezi Mlungu.
Mutu nkuona mahendoge ga sawa,
ela Mwenyezi Mlungu ndiye achunguzaye moyo wa atu.
Mrichire Mwenyezi Mlungu kazizo zosi uchizopanga,
ndipho mipangoyo indakalato.
Mwenyezi Mlungu waumba chila chitu kpwa kusudire,
hata atu ayi waaumba ili edze aahukumu.
Chila mutu mwenye ngulu ni tsukizo kpwa Mwenyezi Mlungu.
Kpwa kpweli mutu iye andatiywa adabu.
Kpwa mbazi na uaminifu dambi nkuuswa.
Mutu anayemuogopha Mwenyezi Mlungu nkuricha kuhenda mai.
Njira za mutu zichimfwahira Mwenyezi Mlungu,
Mwenyezi Mlungu nkuhenda maadui ga mutu hiye gaishi naye kpwa amani.
Baha mutu aphahe mali chache kpwa njira ya haki,
kuriko akale tajiri kpwa kuonera.
Mwanadamu nkudzipangira mipango,
ela Mwenyezi Mlungu ndiye nkulongoza nyagoze.
10 Mfalume nkulongozwa ni Mlungu kuhenda uamuzi,
phahi anaphoamula, naamule na haki.
11 Mwenyezi Mlungu analonda vipimo vya haki;
chila dziwe ra kupimira ratengezwa ni iye.
12 Kuhenda mai kunatsukiza afalume,
mana mamlaka gao gaimarishwa ni haki.
13 Mfalume nkufwahirwa ni maneno ga haki,
nkumendza atu agombao kpweli tuphu.
14 Tsukizi za mfalume ni dza muhumwa wa kpwendaolaga,
mutu wa achili anaweza kuidigirisa.
15 Uso wa mfalume uchingʼala ni dalili ya uzima,
na mendzwaye nkuburudisha dza mvula ya mwaka.
16 Ni bora iriyodze kuphaha ikima kuriko zahabu
na kutsambula kukala na achili kuriko feza.
17 Njira ya mwenye haki nikudzitenga na mai,
arindaye njiraye anarinda maishage.
18 Ngulu nkutanguliya kubanangika,
na roho ya kudziunula ikatanguliya kugbwa.
19 Baha kukala mnyenyekevu na kuishi phamwenga na mchiya,
kuriko kuganya nyara phamwenga na atu a ngulu.
20 Atu aphundzao mafundzo andaongokerwa
na atu anaoadamira Mwenyezi Mlungu ana baha.
21 Mutu wa ikima andamanywa na achilize
na mutu amanyaye kugombato andavweha atu adzifundze.
22 Ikima ni chemichemi ya uzima kpwa mutu ariye nayo,
ela uzuzu nkuhenda ajinga atiywe adabu.
23 Mutu wa achili agomba maneno ga busara,
maneno ga mutu wa achili gana luvuho.
24 Maneno mazuri ni dza asali,
ga mtswano moyoni na ganareha afya mwirini.
25  +Kuna njira ambayo mutu nkuona i sawa,
ela mwishowe ni chifo.
26 Ndzala nkumsukuma mutu ahende kazi,
hamu ya kurya ndiyo imuhendesayo akakala na chadi.
27 Mutu mui apanga mai;
na manenoge ni makali dza moho uochao.
28 Fyakatsi nkusababisha kondo
fitina nkutenganisha asena.
29 Mutu wa fujo nkuchenga-chenga ayawao,
akaalongoza njira mbii.
30 Afwinyiraye mutu dzitso akapanga mai,
abenyulaye mromo andahenda vii.
31 Kukala na komvwi za utumiani ni tadzi ya ishima;
ziphahwa ni mutu anayeishi maisha ga haki.
32 Baha mutu mvumirizi kuriko mwenye nguvu,
na mutu awezaye kudzizuwiya kuriko mutu atekaye mudzi.
33 Anadamu nkupiga kura,
ela Mwenyezi Mlungu ndiye aamulaye.
+ 16:25 16:25 Misemo 14:12