17
Mlungu ndiye apimaye mioyo
Baha kurya mwiku mkavu na amani,
kuriko kurya karamu kpwenye nyumba ya kondo.
Mtumwa wa achili andatawala mwana arehaye waibu,
na andaphaha seemu ya urisi dza mmwengawapho wa ana a nyumba hiyo.
Ubora wa feza na zahabu nkupimwa na moho,
ela Mwenyezi Mlungu ndiye apimaye moyo wa mutu.
Mutu wa kuhenda mai aphundza miromo ya kugomba mai,
mutu wa handzo naye aphundza maneno ga kubananga.
Mutu anyeteraye mchiya analaphiza Muumba wa hiye mchiya
na ahererwaye napho myawe akafikpwa ni mashaka andatiywa adabu.
Adzukulu ni tadzi ya togo ya atumia,
nao ana nkudzivunia avyazi ao.
Maneno manono tagafwaha mromoni mwa mpumbavu,
na taifwaha zaidi maneno ga handzo kula mromoni mwa chilongozi.
Hongo rihenda kazi dza pingu kpwa mutu alavyaye,
anafwaulu na chila amlungaye.
Mutu anayeswamehe makosa anadzenga usena,
ela mutu atambukizaye makosa nkutenganisha asena.
10 Mutu wa achili achikanywa limwenga nkuteryeka zaidi,
kuriko mzuzu atiywapho mbugu gana mwenga.
11 Mutu wa mai aphiya chinyume na ayae,
phahi dzumbe asiye mbazi andahumwa akamutiye adabu.
12 Baha kukutana na dubu* mchetu achiyefutwa anae,
kuriko kukutana na mzuzu anaphohenda ujingawe.
13 Uchiripha mai kpwa manono,
mai tagandatuluka mwako nyumbani.
14 Mwandzo wa kuheha ni dza kuombola phatu phenye madzi manji,
phahi richa kuvwehana usedze ukareha kondo.
15 Mwenyezi Mlungu nkuzira mutu aamulaye chiyehenda makosa kukala ana haki
na asiye makosa kukala akakosera.
16 Taina mana mzuzu kukala na pesa za kuriphira ilimu,
napho kana hamu ya kuphaha ikima.
17 Msena wa kpweli ni kuonyesa mendzwa wakati wosi
na ndugu nkuvyalwa ili afwae siku za tabu.
18 Mutu asiye na achili nkukubali kukala mzamana
nkukubali kuripha deni ra mutu wanjina.
19 Mutu amendzaye kondo anamendza dambi
na adzikaryaye anadzitakira kubanangbwa.
20 Mutu wa moyo mui kandaongokerwa,
na mutu wa handzo andadziinjiza mashakani.
21 Mwana mzuzu nkusononesa ise
na isengbwa wa mwana mzuzu kana raha.
22 Moyo wa kuchangamuka ni dawa nono,
ela moyo wa sonono nkuhenda mwiri ukakala mnyonje.
23 Mutu mui nkuphokera hongo kpwa siri
ili azuwiye haki isihendeke.
24 Mutu mwenye achili lengore nkuphaha ikima,
ela nia ya mzuzu inatapatapa hadi mwisho wa dunia.
25 Mwana mzuzu nkumtiya huzuni ise,
na nine nkumtiya sonono.
26 Si vinono kumtoza faini mutu asiyekosa,
wala kumtiya adabu dzumbe mwenye haki.
27 Mutu mwenye marifwa nkutsambula maneno,
mutu mpore ana ufahamu.
28 Piya azuzu achinyamala nkuonekana ana achili,
achifunga miromo yao nkuonekana atu a busara.
* 17:12 17:12 Nyama aphahikanaye tsi za mnyevu.