19
Kukala mvumirizi ni ikima
Baha mchiya ambaye kana lawama,
kuriko mzuzu wa maneno mai.
Sio vinono mutu akale bila marifwa,
wala mutu aphiye mairo-mairo na akosekerwe.
Mutu nkubananga maishage kpwa uzuzuwe,
alafu akamreyera Mwenyezi Mlungu.
Utajiri unavweha asena anji,
ela mutu mchiya nkuchimbirwa ni asenae.
Shaidi wa handzo kandakosa kutiywa adabu,
na mutu achengaye kandaweza kuchimbira.
Atu anji nkudzipendekeza kpwa akulu,
na chila mutu ni msena wa mutu alavyaye zawadi.
Mchiya nkuzirwa ni nduguze,
na asenae nkumchimbira tse! Hata achiarai taamuphundza!
Mutu aphahaye ikima anamendza rohoye,
na atu ario na ufahamu andaongokerwa.
Mutu alavyaye ushaidi wa handzo kandakosa kutiywa adabu,
na agombaye handzo andaangamizwa.
10 Taifwaha mutu mzuzu kuishi maisha ga starehe,
tsona ni vibaya zaidi mtumwa kutawala ana a akulu.
11 Mutu wa achili kareya upesi,
kuswameekpwe makosa kunamrehera ishima.
12 Tsukizi za mfalume ni dza ngurumo ya simba,
ela mendzwaye ni dza manena garigo nyasini.
13 Mwana mzuzu ni tabu kpwa ise,
na mchetu wa kuheha-heha ni dza matone ga mvula isiyosika.
14 Nyumba na mali mutu arisi kula kpwa ise,
ela mchetu wa busara mutu ahewa ni Mwenyezi Mlungu.
15 Uvivu nkureha usingizi wa fungo,
na mutu asiyelonda kuhenda kazi andagaya na ndzala.
16 Mutu agbwiraye mafundzo anarinda maishage;
ela anayebera shariya andafwa.
17 Mutu amteryaye mchiya anamuaphasa Mwenyezi Mlungu,
naye Mwenyezi Mlungu andamripha kpwa achirorihenda.
18 Mwanao mtiye adabu napho bado phana kuluphiro,
uchimrichira tsari unamʼbananga.
19 Mutu wa tsukizi za phephi ni sharuti umriche atiywe adabu.
Uchimtivya limwenga, undalazimika uuyire.
20 Sikiza mashauri na ugbwire mafundzo
nawe undakala na ikima ya kukufwaha siku zedzazo.
21 Moyo wa mwanadamu una mipango minji;
ela ropangbwa ni Mwenyezi Mlungu ndiro rikalaro.
22 Chitu chinacholondwa mwanadamu akale nacho ni uaminifu;
baha mutu akale mchiya kuriko akale wa handzo.
23 Kumuogopha Mwenyezi Mlungu kunareha uzima,
amuogophaye Mlungu andakala salama wala mai tagandamphaha.
24 Mutu mvivu nkutiya mkpwonowe ligani
ela akashindwa kuutiya mromoni!
25 Mtiye adabu mutu wa chibero, na mzuzu andakala mlachu,
na mutu wa achili achikanywa nkuonjereza marifwa.
26 Mwana amuiyiraye ise na amzolaye nine
kana mana na ni waibu muhuphu.
27 Mwanangu, uchirema kuphundza mafundzo,
marifwa undagapha kogo.
28 Shaidi achiyehongbwa nkubera haki,
na mutu mui nkuhamirwa ni mai.
29 Atu a chibero andatiywa adabu
na mongo wa mzuzu u tayari na kupigbwa.