20
Ikima ni bora kuriko zahabu
Uchi wa zabibu nkureha chibero na uchi wowosi nkusababisha fujo
na mutu akosezwaye ni vitu hivyo kana ikima.
Usiru wa mfalume ni dza simba angurumaye,
mutu amtsukizaye anahatarisha maishage.
Ni ishima mutu kudzitenga na makosano,
azuzu tu ndio amendzao kuheha.
Mvivu karima minga ya kurima
naye minga ya kuvuna andaaza aphahe mavuno ela kandaphaha chitu.
Maazo ga mutu ni dza chivwa cha bahari,
ela mutu mwenye ufahamu andagaheka.
Atu anji anadai kukala ni asena anono,
ela msena muaminifu kpweli-kpweli aphahikana kuphi?
Mwenye haki achiishi kahi za haki,
achiuka, anae achiomuiga andabarikiwa.
Mfalume asagalaye chihi cha kulavira uamuli,
matsoge nkupheha mai gosi.
Ni ani awezaye kuamba, “Moyo wangu ni swafi,
mino sina dambi?”
10 Vipimo visivyo vya sawa na pishi zisizo pima sawa,
zosi zinatsukiza Mwenyezi Mlungu.
11 Mwanache piya undammanya kpwa mahendoge,
napho tabiyaye ni swafi na nono.
12 Sikiro rinarosikira na dzitso rinaroona,
vilungo viiri hivi vyatengezwa ni Mwenyezi Mlungu.
13 Uchimendza usingizi undakala mchiya,
kala matso, nawe undakala na chakurya chinji.
14 Mguladzi nkulalamika, “Ni viphi, tavifwaha tse,”
ela achiuka anadzikarya akaguzirwa rahisi.
15 Kuna zahabu na unji wa mawe ga samani,
ela chitu cha samani chisichophahikana sana ni neno ra marifwa.
16 Mutu achikubali kuzamini mutu asiyemmanya;
hala nguwoye uyiike mzamana.
17 Chakurya chiphahikanacho kpwa njira isiyo ya sawa nkuonekana mtswano,
ela mromoni nkugaluka tsangalawe.
18 Mipango minono inalonda kushauriana
na phaha ushauri wa busara kabila ya kuphiya vihani.
19 Mutu wa lisengenyo kaika siri,
phahi dzitenge na mutu wa maneno ga chizuzu.
20 Mutu amlaniye ise au nine,
maishage gandazimwa dza taa wakati wa chilungulungu cha jiza.
21 Urisi uchiphahikana mairo-mairo mwandzoni,
mwishirowe taundakala na baraka.
22 Usiambe, “Nindariphiza uyi nchiohenderwa.”
Mrichire Mwenyezi Mlungu naye andakuterya.
23 Mwenyezi Mlungu anatsukizwa ni vipimo visivyo vya sawa-sawa
na piya pishi zisizo za haki.
24 Maisha ga mutu galongozwa ni Mwenyezi Mlungu.
Dze, binadamu andaelewadze njiraze?
25 Ni hatari kuikira Mlungu naziri upesi-upesi,
alafu ugaluze nia kuhusu kulavya naziri hiyo.
26 Mfalume mwenye ikima nkupheha atu ayi,
alafu akaatiya adabu bila ya kuaonera mbazi.
27 Moyo wa mutu ni taa ya Mwenyezi Mlungu
itailiyo hadi ndani ya roho ya binadamu.
28 Mfalume achikala na mbazi na uaminifu a salama,
na achihenda haki chihiche cha endzi chinadumu.
29 Nguma ya mabarobaro ni mkpwotse wao,
na unono wa atumia ni vitswa vyenye komvwi.
30 Viboko vinavyohulukiza mwiri nkuusa uyi,
mutu achitiywa adabu hivyo nkusafika hadi moyowe.