21
Mwenyezi Mlungu anatawala
Moyo wa mfalume u mkpwononi mwa Mwenyezi Mlungu,
dza mfumbi wa madzi nkuugaluza kokosi alondako.
Mutu mwakpwe moyoni nkudziona anaphiya sawa-sawa,
ela Mwenyezi Mlungu ndiye achunguzaye moyo.
Mwenyezi Mlungu anafwahirwa ni mambo garigo ga haki na ga sawa
kuriko kulavya sadaka.
Matso ga shobo na moyo wa ngulu na mambo mai,
gosi higo ni dambi.
Mipango ya mutu wa chadi indamtajirisha
ela mutu wa more kafwaidi.
Mali iphahikanayo na njira ya handzo
ni dza mvuche utsamulwao ni phepho na ni muhambo wa kuolaga.
Ujeuri wa atu ayi undaangamiza
mana taalonda kuhenda mambo ga haki.
Mutu wa dambi tabiyaye i komakoma,
ela tabiya ya mutu wa moyo swafi i sawa-sawa.
Baha kuishi chipembeni, dzulu ya dari
kuriko kuishi ndani ya nyumba nono na mchetu wa chibako.
10 Atu ayi angʼakira kuhenda mai,
taana mbazi na majirani gao.
11 Uchitiya adabu mutu mwenye chiphurye, mzuzu andahenda ikima,
uchifundza mutu wa ikima, andaphaha marifwa.
12 Iye wa haki, yani Mlungu, anamanya gaendererago ndani ya nyumba ya mutu mui
na kpwa higo andamuangamiza.
13 Mutu aremaye kuphundza chiriro cha mchiya,
iye naye andarira, ela kandasikizwa.
14 Zawadi ya siri nkuhuriza hasira
na hongo ilaviwayo kudzifwitsa-fwitsa inausa tsukizi.
15 Haki ichitimizwa atu amuogophao Mlungu nkuhererwa,
ela atu ayi nkutishirwa.
16 Mutu aikosaye njira ya busara
andadziphaha kundi ra afwadzi.
17 Mutu amendzaye anasa andakala mchiya,
amendzaye uchi na starehe kandatajirika.
18 Mara yanjina mutu mui nkutiywa adabu badala ya atu amuogophao Mlungu
na mutu asiye muaminifu akazurika badala ya mutu mwenye haki.
19 Baha kuishi macheyo jangbwani
kuriko kuishi na mchetu wa chikanwa na chibako.
20 Nyumbani mwa mutu wa achili muna hazina na raha,
ela mutu mzuzu nkuhumira vibaya maliye yosi.
21 Mutu ahendaye mambo ga haki na kuonera ayae mbazi
andaphaha uzima, haki na ishima.
22 Mutu wa achili anaweza kuteka mudzi wa atu a nguvu
na kubananga ngome yao anayoikuluphira.
23 Mutu anayezuwiya mromowe na lilimire
anadzitenga nafusiye na tabu.
24 Mutu wa shobo na ngulu dzinare aihwa “Chibero,”
mamboge gosi agahenda na chibero.
25 Tamaa ya mutu mvivu ndiyo ndiyomuolaga,
mana mikonoye tailonda kuhenda kazi.
26 Mutsi wosi analonda aphahe iye,
ela enye haki nkulavya bila kuzuwiya.
27 Sadaka ya mutu mui ni dzambo ra kutsukiza.
Inatsukiza zaidi ichirehwa na nia mbii.
28 Shaidi anayeshuhudiya handzo andaangamizwa,
ela shaidi wa makini kaweza kunyamazwa.
29 Mutu mui nkudzihenda kajali,
ela mutu mwenye haki nkuhenda mamboge kpwa makini.
30 Takuna ikima, wala ufahamu, wala mashauri ga mwanadamu
ambago ganaweza kupinga Mwenyezi Mlungu.
31 Farasi nkutayarishwa kpwa ajili ya siku ya viha,
ela ushindi nkurehwa ni Mwenyezi Mlungu.