22
Sifwa nono ni bora
Baha mutu atsambule kukala na sifwa nono kuriko utajiri,
mana kukala na chibali ni bora kuriko feza au zahabu.
Matajiri na achiya ana hali mwenga hino,
osi muumba wao ni Mwenyezi Mlungu.
Mutu wa achili nkuona hatari mbereze akadzifwitsa,
ela mzuzu nkudziphirika bila ya kuogopha achaphaha tabu.
Sawabu ya unyenyekevu na kumuogopha Mwenyezi Mlungu
ni utajiri, ishima na maisha mare.
Njira ya mutu kaidi ina miya na mihego,
ela mutu atundzaye moyowe andakala kure nayo.
Mfundze mwanao namuna ya kuishi vinono
naye kandairicha achikala mutu mzima.
Tajiri nkumtawala mchiya,
naye mutu aaphasaye ni mtumwa wa akopeshaye.
Mutu aphandaye uyi andavuna mashaka,
na uwezowe wa kuhenda mai undakoma.
Mutu wa mbazi andabarikiwa,
mana anaganyira achiya chakuryache.
10 Mutu wa chibero mtsuphe kondze na fujo rindauka,
kukosana na kulaphizana kundakoma.
11 Mutu wa moyo mswafi na maneno manono
andakala msena wa mfalume.
12 Mwenyezi Mlungu nkurinda mutu wa marifwa,
ela mipango ya atu a handzo nkuivuruga.
13 Mutu mvivu nkuamba,
“Ko kondze kuna simba, anaweza kuniolaga mo njirani.”
14 Mromo wa mdiya ni dibwa dzire,
azirwaye ni Mwenyezi Mlungu andatubwika himo.
15 Moyo wa mwanache una uzuzu munji,
ela fwimbo ya kumtiira adabu indawuusa wosi.
16 Mutu aoneraye mchiya ili aenjereze utajiri
na mutu aphaye matajiri zawadi osi andafilisika.
 
17 Hega sikiro uphundze maneno ga ikima
na moyoo ugbwire marifwa gangu.
18 Mana ni vinono maneno higa gachikala mwako moyoni,
tsona chila mara gakale tayari mwako mromoni.
19 Nimendzaye kumfundza rero hasa ni uwe,
ili kuluphiroro rikale kpwa Mwenyezi Mlungu.
20 Nikakuandikira misemo mirongo mihahu,
misemo ya mashauri na marifwa,
21 ili kukumanyisa uhakika wa maneno ga kpweli,
na akuhumaye umuuyizire jibu ra ukpweli.
22 Usionere mchiya kpwa kukala ni mchiya
wala hiko kotini usimlafye mchiya hakiye.
23 Mana Mwenyezi Mlungu ndiye mkanizi wao,
naye andaalafya uzima aho ndioogofyera uzima wao.
24 Usihende usena na mutu asiyekaa kureya,
wala usilungane na mutu wa tsukizi za phephi.
25 Usedze ukadzifundza tabiyaze
na kuhatarisha maishago.
 
26 Usidziike mzamana wa mutu wanjina
wala usikubali kuimirira deni ra mutu.
27 Napho kuna chitu chochosi cha kuriphira,
hata chitanda urariracho undafutwa.
28 Usiiye munda kpwa kutsapa miphaka
iriyoikpwa ni akareo.
29 Udzangbweona fundi mangungu?
Hiye andahendera kazi afalume wala kandahendera kazi atu achiya.