23
Uroho na ulevi tauna mana
Usagalapho kurya phamwenga na mtawala,
muhendere adabu sana iye ariye mberezo.
Na ichikala umroho zuwiya hamuyo ya kurya.
Wala usivimizire mahe vyakuryavye vya mtswano
mana nkuhenda vyakurya hivyo ni vya kukuhega.
Usidzikate palata kuendza utajiri
humira achilizo kudzizuwiya usiangaike sana kuendza mali.
Dze, undavitongʼorera matso vitu visivyodumu?
Mana, bila shaka mali nkumera mapha,
ikauruka mlunguni dza nyama wa mapha.
Usirye chakurya cha mutu wa choyo,
wala usitulukpwe ni nyuhe kpwa vyakuryavye vinono.
Kpwa mana iye ni yuyatu wa kawaida,
ndivyo arivyo. Mromoni andakuamba, “Rya, nwa!”
Ela moyowe tauphamwenga nawe.
Undaaphika madonje uchigorya
na shukurani uchizozilavya zindakala za bure.
Mutu mzuzu kaambirwa,
mana andabera mashaurigo ga ikima.
10 Usiuse alama za miphaka ya kare,
wala usiinjirire munda wa anachiya.
11 Mana, Mlungu mkomboli wao ana nguvu
naye andakanira haki yao.
12 Elekeza moyoo ulunge mafundzo,
humira masikirogo usikize maneno ga marifwa.
13 Usiriche kumtiya mwanao adabu,
mana uchimchapa kandafwa.
14 Uchimchapa milawa,
undativya maishage asiphiye kuzimu.
15 Mwanangu, uchikala na ikima,
moyo wangu undahererwa.
16 Moyo wangu undahererwa sana,
mromoo uchigomba ga sawa na ga haki.
17 Moyoo usiaonere wivu atu a dambi,
ela chila mara henda chadi kumuogopha Mwenyezi Mlungu.
18 Hakika siku nono zindafika,
wala kuluphiro ra moyoo tarindakala ra bure.
19 Mwanangu, phundza na ukale na ikima,
moyoo naufikiri sana vira uishivyo.
20 Usikale phamwenga na alevi,
wala atoni amendzao kurya nyama.
21 Mana alevi na atoni andakala achiya
na usingizi munji undakuvwika mademu-mademu.
22 Musikize sowe ariyekuvyala,
wala usimʼbere mayoo achikala mkare.
23 Gula kpweli, wala usiiguze,
tsona gula ikima, mafundzo na ufahamu.
24 Isengbwa wa mwenye haki nkuhamirwa sana,
mutu avyalaye mwana wa achili andafwahirwa
25 Phahi mfurahishe sowe na mayoo,
mchetu ariyekuvyala muhende ahererwe.
26 Mwanangu, niphundza kpwa makini,
moyoo nahufwairwe nkuiga maisha gangu.
27 Mana malaya ni dibwa dzire,
mchetu mdiya ni muhambo dza lwina.
28 Ye nkupweka dza mnyangʼanyi,
nkusababisha alume anji kukosa uaminifu kpwa achetu ao.
29 Ni ani ariraye? Ni ani ariye na huzuni?
Ni ani ahehaye? Ni ani alalamikaye?
Ni ani aphahaye jeraha bila sababu?
Ni ani ariye na matso ga kundu?
30 Ni hara ambao taabanduka phenye uchi,
hara aphiyao kpwendaendza uchi uchiotsanganywa.
31 Usichengbwe ni hamu ya uchi,
wala rangiye unaphouona kasini,
nao unatserera vinono mironi.
32 Mana mwisho unangʼata dza nyoka,
kulumakpwe ni dza kuratu kpwa kuondzwa ni bafwe.
33 Matsogo gandaona mambo majeni,
na manenogo gandakala ga koma.
34 Undakala dza mutu alalaye kahi-kahi ya bahari,
auruswaye hiku na hiku dza mutu ariye dzulu ya mlingoti wa meli.
35 Nawe undaamba, “Akanipiga ela sikarumira,
akanibumbunda, ela sisikirire tse!
Nndalamuka rini
mino nkanwe tsona?”